| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Makowskiego

z dnia 25 stycznia 2012r.

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2011 ROK Maków Mazowiecki - Styczeń 2012 SPRAWOZDANIE STAROSTY MAKOWSKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2011 ROK

I. Wstęp

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Starosta Makowski składa Radzie Powiatu w Makowie Mazowieckim sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok o następującej treści: W 2011 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku realizowała zadania nałożone na mocy przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, w oparciu o Wytyczne Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2011 r. do działalności w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2011 r. oraz przyjętego Rocznego Planu Pracy. W związku z powyższym, w 2011 roku odbyły się cztery posiedzenia w miesiącach: styczeń, czerwiec, wrzesień i grudzień. W posiedzeniach uczestniczył Prokurator Rejonowy w Przasnyszu Pan Artur Folga, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, natomiast w ramach organizowanych wspólnie posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w spotkaniach udział wzięli: przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrołęce oraz dyrektor SP ZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim.

II. Działalność komisji W 2011 roku w Powiecie Makowskim na bieżąco realizowano przyjęty uchwałą Nr XI/76/07 Rady Powiatu z dnia 29 listopada 2007 r. powiatowy program "Bezpieczny Powiat Makowski na lata 2007-2012". W związku z jego funkcjonowaniem w miesiącach styczniu i wrześniu odbyły się spotkania Rady Programowej powołanej do spraw realizacji przedmiotowego programu. Spotkanie prowadził przewodniczący Rady Programowej, Wicestarosta - Pan Janusz Gójski. Koordynatorzy odpowiedzialni za realizację programu dokonywali oceny stanu jego realizacji za rok poprzedni oraz półrocze. W dniu 27 stycznia 2011 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, spotkaniu przewodniczył zastępca przewodniczącego Wicestarosta - Pan Janusz Gójski. Wiodącym tematem spotkania było omówienie Wytycznych Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2011 r. do działalności w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2011 r., ponadto przyjęty został Roczny Plan Pracy na 2011 rok. Na posiedzeniu wypełniono ustawowy obowiązek polegający na zaopiniowaniu sprawozdania z działalności Komisji za 2010 r., które to zostało później przedstawione Radzie Powiatu oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, (Dz.U.Woj.Maz. Nr 35, poz. 1149). Komisja dokonała oceny stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu po wysłuchaniu stosownych informacji z działalności powiatowych służb, inspekcji i straży, przedstawionych przez ich szefów. Tematem kończącym styczniowe posiedzenie było podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego organizowanego pn. "Bezpieczne ferie 2011". Komendanci powiatowych służb, inspekcji i straży przedstawili i omówili najistotniejsze problemy, które mogą wystąpić na terenie powiatu, podczas sezonu zimowego. W związku, z czym, Starostwo Powiatowe w lutym, 2011r. zwróciło się z prośbą do powiatowych służb, inspekcji i straży oraz wójtów i burmistrzów z terenu powiatu o podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego oraz złożenie informacji z jego przebiegu. Kolejne spotkanie Komisji odbyło się 29 czerwca, wiodącym tematem spotkania było dokonanie oceny stanu bezpieczeństwa za I półrocze 2011 r., w tym bezpieczeństwa na drogach. W spotkaniu ponadto udział wziął Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Rozpatrzona została informacja Komendy Powiatowej Policji oraz Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Informację o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, sporządzoną przez Wydział Ruchu Drogowego KPP przedstawił - Naczelnik Wydziału Kryminalnego, który zapoznał członków Komisji z danymi statystycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu makowskiego. Informacja obejmowała okres od 01.01.2011 roku do 31.05.2011 roku. Z informacji wynika, iż przez powiat przebiegają trzy odcinki dróg krajowych tj. K-57, K-60, K-61. Na tych drogach skoncentrowany jest ruch pojazdów przejeżdżających tranzytem wschód-zachód. Następnie przebiegają dwa odcinki dróg wojewódzkich, pozostałe drogi to powiatowe i gminne. Z informacji wynika, iż nastąpił wzrost wypadków drogowych w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. W informacji zostały przedstawione wnioski określone przez Komendę Powiatową Policji w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatu makowskiego. Stosowanie do Wytycznych Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2011 roku do działalności w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku w 2011 r. do planu pracy włączono problematykę "Bezpieczne wakacje 2011". Starosta Makowski, jako przewodniczący zobowiązał powiatowe służby, inspekcje i straże do priorytetowego potraktowania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym. Na posiedzeniu zapoznano się z informacjami w zakresie przygotowania sezonu letniego. Informację w tym zakresie przedstawiły służby, które stwierdziły, iż w okresie wakacyjnym, prowadzone będą wzmożone kontrole miejsc gromadzenia się dzieci, i młodzieży, kontrole autokarów. W celu zapewnienia bezpiecznego wypoczynku letniego KPP organizowała akcje, kampanie oraz działania edukacyjne propagujące bezpieczne zachowania w okresie wakacyjnym. Nawiązana została współpraca z lokalnymi mediami celem uświadamiania młodzieży zasad bezpiecznego wypoczynku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przeprowadził liczne kontrole sanitarne placówek handlu detalicznego, punktów gastronomicznych i miejsc o nasilonym ruchu turystycznym. Celem było ustalenie zgodności stanu faktycznego z obowiązującymi wymaganiami sanitarno-higienicznymi. Sezonowym nadzorem objęto, jakość wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli "Zalew Makowski", prowadzono także liczne akcje informacyjno-edukacyjne poprzez dystrybucję broszur, ulotek, oraz informacji zamieszczanych na stronie internetowej pn. "Ciesz się latem - bezpieczne wakacje", "Płytka wyobraźnia to kalectwo - pomyśl zanim skoczysz", "Młodość wolna od papierosa", "Narkotykom NIE". W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła działania penetracji dna istniejących kąpielisk usuwając z nich niebezpieczne przedmioty. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadził kontrole obiektów związanych z wypoczynkiem, kontrole nie stwierdziły nieprawidłowości wymagających podjęcia działań administracyjnych. Powiatowe służby nawiązywały współpracę z urzędami miast i gmin z terenu powiatu oraz wspólnie wymieniały się informacjami mającymi na celu zapewnienia bezpieczeństwa. Z przekazanych przez powiatowe służby, inspekcje i straże oraz wójtów i burmistrzów materiałów dotyczących akcji "Bezpieczne wakacje 2011" sporządzono zbiorczą informację o podjętych działaniach w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wypoczynku w okresie letnim. Informacja została przedłożona Wojewodzie Mazowieckiemu. Na posiedzeniu wrześniowym, Komisja na podstawie informacji złożonych przez Komendę Powiatową Policji w Makowie Mazowieckim, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dokonała analizy zagrożeń porządku publicznego i obywateli, w tym analizy stanu bezpieczeństwa na drogach w powiecie makowskim. Spotkanie połączono z posiedzeniem Rady Programowej powołanej do realizacji programu "Bezpieczny Powiat Makowski na lata 2007-2012". Komisja zapoznała się z informacją koordynatorów o stanie realizacji programu za I półrocze 2011 r. w zakresie: ochrona dzieci i młodzieży, ograniczanie zjawisk kryminogennych, chuligaństwa i wandalizmu, poprawy bezpieczeństwa w działalności gospodarczej, ochronie przeciwpożarowej, dziedzictwa narodowego, poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Czwarte, a zarazem ostatnie spotkanie, odbyło się w dniu 14 grudnia 2011 r. Zgodnie z ustawowym wymogiem Komisja Bezpieczeństwa i Porządku spotkała się celem zaopiniowania budżetu powiatu na 2012 rok w zakresie dotyczącym porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Projekt budżetu na 2012 rok, w dziale 754 przedstawiła Skarbnik Powiatu. Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez członków Komisji. W dalszej części spotkania dokonano oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz analizy sytuacji na drogach powiatu. W informacjach uwzględniono zagadnienia: przestępczości kryminalnej, stanu bezpieczeństwa sanitarnego. Na zakończenie przewodniczący Komisji - Starosta Makowski podziękował członkom komisji za zaangażowanie w posiedzeniach oraz zachęcił do składania propozycji do planu pracy Komisji na 2012 rok.

III. Analiza wskaźnikowa Sytuacja w tej dziedzinie przedstawia się następująco: W zakresie bezpieczeństwa pożarowego: Z informacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim wynika, że w 2011 roku głównymi zdarzeniami były: pożary, miejscowe zagrożenia, alarmy fałszywe. W roku 2011 na terenie powiatu zanotowano ogółem 606 zdarzeń, co stanowi o 8,04 % mniej w stosunku do roku 2010. Liczba pożarów w roku 2011 wyniosła 140 i była na tym samym poziomie, co w roku poprzednim. Miejscowych zagrożeń zanotowano 454, co stanowi spadek o 9,92% w stosunku do roku 2010. Liczba fałszywych alarmów w 2011 wyniosła 12 roku i była niższa o 20 % w stosunku do roku 2010. Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie miasta Makowa Mazowieckiego, miasta Różan oraz gminy Karniewo. W zakresie bezpieczeństwa i porządku: W roku 2011 na terenie powiatu makowskiego stwierdzono ogółem 877 przestępstw. Wykrywalność ogólna przestępstw za ten okres wyniosła 79,2%. Przez teren działania Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim przebiegają trzy odcinki dróg krajowych o łącznej długości 92 km, dwa odcinki dróg wojewódzkich o łącznej długości 61 km, pozostałe drogi to drogi powiatowe i gminne. Największą liczbę wypadków drogowych zanotowano w miesiącu lutym, lipcu i listopadzie. Niestety głównymi przyczynami zdarzeń drogowych w analizowanym okresie 2011 roku są niedostosowanie prędkości do warunków ruchu oraz niezachowanie bezpieczne odległości między pojazdami. W 2011 roku na terenie powiatu makowskiego odnotowano 62 wypadki drogowe, w których 12 osób poniosło śmierć, 70 zostało rannych oraz zaistniało 429 kolizji drogowych. Dane te w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku obrazują wzrost o 2 wypadki drogowe, wzrost osób zabitych o 3, spadła liczba osób rannych w wypadkach drogowych o 4. Odnotowano natomiast wzrost kolizji drogowych o 29. W 2011 roku ujawniono na terenie powiatu makowskiego 9864 wykroczeń. Z tego 6461 osoby zostały ukarane mandatami karnymi, a w 430 przypadkach zostały skierowane wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Przasnyszu, w 2721 przypadkach zastosowano pouczenia i w 373 przypadkach odstąpiono od skierowania wniosków o ukaranie. Ponadto w okresie sprawozdawczym przeprowadzono na terenie powiatu makowskiego 6178 interwencji, z czego 1060 to interwencje domowe. W wyniku tych interwencji założono 167 Niebieskich Kart. W 2011 roku odnotowano na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Makowie Maz. 56 zgłoszeń o odnalezieniu niewybuchów. W 2011 r. policjanci Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim prowadzili działania profilaktyczne: spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami, spotkania z kadrą dydaktyczną szkół w zakresie procedur postępowania w sytuacji ujawnienia czynu karalnego i zagrożenia demoralizacją w tym alkoholizmem, w ramach każdej służby policjanci RD prowadzą kontrole prędkości i trzeźwości, w rejonach szczególnie zagrożonych, jak również w miejscach wskazanych przez samorządy. W IV kwartale KPP Makowie Maz. realizowała ze środków unijnych program profilaktyczny pt. "Maków Mazowiecki uwolnimy od patologii". Policjanci RD prowadzili kontrole stanu trzeźwości kierowców i stanu technicznego autokarów wyjeżdżających na wycieczki z dziećmi. W 2011 roku przeprowadzonych zostało 54 kontrole autokarów. W zakresie nadzoru sanitarnego: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Makowie Mazowieckim sprawuje nadzór sanitarny nad 46 tysiącami mieszkańców powiatu makowskiego. Obejmuje monitoringiem 825 obiektów w tym:

- 407 objętych nadzorem higieny żywności i żywienia (obiekty produkujące i wprowadzające żywność do obrotu),

- 140 będących pod nadzorem higieny komunalnej (obiekty użyteczności publicznej i zaopatrzenia w wodę; sieci wodociągowe, kąpieliska, transport, zakłady opieki zdrowotnej, ustępy publiczne, obiekty wczasowo - turystyczne, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, zakłady kosmetyczne i odnowy biologicznej, domy pomocy społecznej),

- 171 higieny pracy,

- 45 zakładów nauczania i wychowania w tym 41 placówek stałych i 4 placówki sezonowe objętych nadzorem higieny dzieci i młodzieży,

- 62 placówki lecznictwa otwartego pozostające pod nadzorem epidemiologii. Z prowadzonej analizy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej wynika, że nastąpił wzrost zachorowań na: zachorowania grypopodobne, biegunki u dzieci do lat 2, wirusowe zakażenie jelitowe wywołane przez rotawirusy, biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu oraz na płonice. W wyniku intensyfikacji szczepień ochronnych zarówno w ramach szczepień obowiązkowych jak również w wyniku realizacji programów edukacyjnych zachęcających społeczeństwo do wykonywania szczepień na własny koszt nie notuje się wzrostu zachorowań na WZW typu B. Na terenie powiatu makowskiego szczepienia ochronne prowadzi 20 punktów szczepień, zarejestrowanych i odpowiednio wyposażonych. Placówki lecznictwa otwartego to: 33 niepubliczne zakłady służby zdrowia oraz 28 gabinetów indywidualnej i specjalistycznej praktyki lekarskiej. Ogólnie stan techniczny i sanitarny placówek lecznictwa otwartego należy uznać, jako dobry. Większość placówek odpowiada wymaganiom określonym w przepisach. W roku 2011 uzgodniono i zaopiniowano przedłożone projekty zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w projektach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Różan, Szelków, Płoniawy- Bramura, Karniewo. W 2011 roku wydano:

- 29 opinii sanitarnych o projektach budowlanych, które w większości dotyczyły sieci wodociągowych, obiektów handlowych branży spożywczej i gastronomicznej, gabinetów kosmetycznych i zakładów fryzjerskich, stacji kontroli pojazdów, przychodni lekarskich, stacji uzdatniania wody, sortowni odpadów komunalnych, suszarni brykietu drzewnego,

- 5 opinii sanitarnych z wnioskami do uwzględnienia w wydawanych decyzjach środowiskowych, które dotyczyły następujących przedsięwzięć: biogazowni rolniczej o mocy 1MW, sortowni odpadów komunalnych, budynku inwentarskiego, elektrowni wiatrowych,

- 29 opinii dla przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, z czego dla trzech zażądano opracowania raportu tj.; stacji demontażu pojazdów, elektrowni wiatrowych, warsztatu samochodów ciężarowych. W roku 2011 przeprowadzono 33 kontrole w obiektach budowlanych na terenie powiatu. Dla 14 została wydana decyzja dopuszczająca obiekt do użytkowania zgodnie z art. 56 ustawy Prawa budowlanego, zaś dla dziewiętnastu obiektów spisano protokół i wydano opinię sanitarną lub decyzję z sekcji nadzoru bieżącego. W zakresie higieny pracy - ogólny stan higieniczno-sanitarny zakładów pracy kształtuje się na poziomie 2010r. - było 4 zakłady z przekroczeniami i jest 4. Następuje poprawa warunków pracy. W zakresie higieny żywności i żywienia - w ramach zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w 2011 roku przeprowadzono ogółem 283 kontrole i rekontrole, skontrolowano 179 obiektów z 407 znajdujących się w ewidencji. Przeprowadzono 102 kontrole kompleksowe, 56 kontroli sprawdzających, 19 kontroli interwencyjnych w obiektach obrotu żywnością i 3 kontrole interwencyjne w sklepach AGD, 59 kontroli tematycznych oraz 44 kontrole w/z z wnioskiem o zatwierdzenie obiektu. W 2011 r. wydano 2 decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności w tym 1 dotyczyła zakazu prowadzenia działalności przez prywatny dom opieki, a druga dotyczyła zakazu wprowadzania do obrotu artykułów spożywczych zniszczonych w trakcie pożaru obiektu. W zakresie higieny dzieci i młodzieży - W ewidencji pionu higieny dzieci i młodzieży w 2011 r. było 45 placówek: w tym 41 placówek stałych i 4 placówki sezonowe. W ramach nadzoru sanitarnego nad ww. placówkami przeprowadzono 57 kontroli sanitarnych: w tym 4 kontrole w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży. Placówki wypoczynku były dobrze przygotowane, warunki sanitarno-higieniczne ulegają systematycznej poprawie. W zakresie higieny komunalnej - W 2011 roku pracownicy higieny komunalnej przeprowadzili ogółem 190 kontroli, pobrali 106 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z nadzorowanych wodociągów, w tym: 14 próbek wody w ramach monitoringu przeglądowego, sporządzono 39 decyzji i 2 postanowienia. Jakość wody na 21 wodociągach w ciągu 2011 roku odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), natomiast w 3 wodociągi w ciągu 2011 roku nie odpowiadały wymaganiom określonym w rozporządzeniu ze względu na przekroczenia parametrów chemicznych. Na terenie działania, PSSE objęto nadzorem i przeprowadzono 1 kontrolę miejsca wykorzystywanego do kąpieli "Zalew Makowski" w Makowie Mazowieckim. PPIS wydał pozytywną ocenę, jakości wody dla miejsca wykorzystywanego do kąpieli. Podsumowując chcę podkreślić, że: Ochrona bezpieczeństwa i porządku jest jednym z najważniejszych i najistotniejszych zadań publicznych. Poczucie bezpieczeństwa jest podstawową potrzebą każdego obywatela. Zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa jest istotnym elementem państwa, a także jednostki samorządu terytorialnego. Również jednym z zadań powiatu jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Na podstawie informacji przekazywanych przez służby, inspekcje i straże, stan porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu makowskiego należy ocenić, jako zadawalający. W 2011 r. na terenie powiatu makowskiego nie odnotowano drastycznych i odbiegających od norm zdarzeń mających charakter losowy lub zamierzony, które w znacznym stopniu naruszałyby bezpieczeństwo publiczne, pozwala to na pozytywną ocenę prac służb, inspekcji i straży, które w należyty sposób wywiązują się z powierzonych im zadań i obowiązków. Sprawozdanie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

STAROSTA


inż. Zbigniew Roman Deptuła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »