Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 2420

Uchwała nr 433/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 15 lutego 2012r.

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 1   i 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 44 ust. 3   i 4   ustawy z   dnia 16 kwietnia 2004r. o   ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z   póź. zm.)  

Rada Miejska uchwala co następuje:  

§ 1.  

1.   Pozbawia się statusu pomnika przyrody wiązu szypułkowego (Ulmus laevis) rosnącego w   Piasecznie na prywatnej posesji p. Bogdana Wyporka, posesja nr 30, na zachód od zabytkowego budynku przy ogrodzeniu z   działką nr 28, wymienionego pod lp. 127 Załącznika do rozporządzenia Nr 15 Wojewody Mazowieckiego z   dnia 31 lipca 2009r. w   sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu piaseczyńskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z   2009r. Nr 124, poz.3630).  

2.   Pozbawienie formy ochrony przyrody drzewa, o   którym mowa w   ust. 1   następuje z   uwagi na zły stan zdrowotny drzewa oraz utratę wartości przyrodniczych.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Piaseczno.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  


Uzasadnienie

W odpowiedzi na wniosek Komisji Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w   Piasecznie w   sprawie weryfikacji pomników przyrody dokonano przeglądu drzew pomnikowych na terenie Gminy Piaseczno.  

Podczas przeprowadzonego przeglądu stwierdzono, że wiąz szypułkowy ustanowiony pomnikiem przyrody Rozporządzeniem Nr 15 Wojewody Mazowieckiego z   dnia 31 lipca 2009r. w   sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu piaseczyńskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z   2009r. Nr 124, poz.3630), Załącznik do ww. rozporządzenia lp. 127, rośnie ok. 7m od ogrodzenia posesji. Około 50% korony jest całkowicie obumarła. Pozostała jej część ma rzadkie, drobne ulistnienie. Drzewo jest w   bardzo słabej kondycji zdrowotnej oraz utraciło wartości przyrodnicze, dla których zostało objęte ochroną.  

Zgodnie z   art. 44 ustawy z   dnia 16 kwietnia 2004r. o   ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z   póź. zm.) ustanowienia lub zniesienia formy ochrony przyrody, takiej jak pomnik przyrody dokonuje rada gminy w   drodze uchwały po uzgodnieniu projektu uchwały z   właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Zniesienie formy ochrony przyrody może nastąpić m.in. ze względu na utratę wartości przyrodniczej, ze względu na które ustanowiono formę ochrony lub na zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego.  

Zgodnie z   art. 44 ust. 3a ww. przytoczonej ustawy o   ochronie przyrody Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w   Warszawie uzgodnił projekt przedmiotowej uchwały pismem z   dnia 20.12.2011r. znak WPN-I.623.40.3.2011.MS.  

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ w   PIASECZNIE  


mgr inż.   Andrzej   Swat

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe