| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 138/XIV/12 Rady Gminy w Słupnie

z dnia 12 marca 2012r.

w sprawie: zmiany wysokości świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 216 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i   Polityki Społecznej z   22 lipca 2011 r. w   sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z   2011 r., Nr 155, poz. 921) oraz art. 72 ust. 6   i art. 73a ustawy z   dnia 20 kwietnia 2004 r. o   promocji zatrudnienia i   instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z   2008 r., Nr 69, poz. 415 z   późn. zm.) oraz w   związku z   Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z   dnia 13.01.2011 r. w   sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i   usług konsumpcyjnych ogółem w   2010 r. (M.P. z   25.01.2011 r., Nr 6, poz. 70) Rada Gminy w   Słupnie uchwala, co następuje:  

§   1.   Wyraża się zgodę na zwiększenie wysokości świadczenia dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne do kwoty 7,30 zł. (słownie: siedem złotych trzydzieści groszy) za każdą godzinę wykonywania tych prac, która ma zastosowanie do świadczeń wypłacanych do 31 maja 2012 r.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

Przewodnicząca  


Elżbieta   Kuchta


Uzasadnienie

Przepisy art. 73a ustawy z   dnia 20 kwietnia 2004 r. o   promocji zatrudnienia i   instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z   2008 r., Nr 69, poz. 415 z   późn. zm.) stanowią, że bezrobotnemu nieposiadającemu prawa do zasiłku przysługuje świadczenie w   wysokości nie niższej niż 6   zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Świadczenie to podlega waloryzacji na zasadach określonych w   art. 72 ust. 6   w/w ustawy, to znaczy z   dniem 1   czerwca o   średnioroczny wskaźnik cen towarów i   usług konsumpcyjnych ogółem w   poprzednim roku. Nie dokonuje się waloryzacji w   przypadku, gdy średnioroczny poziom cen towarów i   usług konsumpcyjnych ogółem nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu. Zgodnie z   Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z   dnia 13.01.2011 r. w   sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i   usług konsumpcyjnych ogółem w   2010 r. (M.P. z   25.01.2011 r., Nr 6, poz. 70) średnioroczny wskaźnik cen towarów i   usług konsumpcyjnych ogółem w   2010 r. w   stosunku do 2009 r. wyniósł 2,6%, w   związku z   tym świadczenie przysługujące bezrobotnemu wykonującemu prace społecznie użyteczne z   dniem 1   czerwca 2011 r. wzrosło do kwoty 7,30 zł.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »