| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 140/XIV/12 Rady Gminy w Słupnie

z dnia 12 marca 2012r.

sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 6, art. 9   ust.1, art.40 ust. 2   pkt 1   i art.41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591, z   późń. zm.), art. 110 ust. 1   ustawy z   dnia 12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z   2009., Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.), art. 11 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) oraz § 20 ust. 2   Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Słupnie uchwalonego Uchwałą nr 45/VI/2011 Rady Gminy w   Słupnie z   dnia 27 kwietnia 2011r. Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Słupnie przyjętym Uchwałą nr 45/VI/2011 Rady Gminy w   Słupnie z   dnia 27 kwietnia 2011r. w   sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i   Kultury w   Słupnie oraz nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w   Słupnie wprowadza się następujące zmiany:  

1.   w §1 dodaje się pkt.19 i   20 w   brzmieniu:  

„19) ustawy z   dnia 9   czerwca 2011r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej, 20) ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przeciwdziałaniu narkomanii.”  

2.   w §7 dodaje się pkt. 5   w brzmieniu:  

„5) wspieranie rodziny przeżywającej trudności w   wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych polegające na planowych działaniach mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.”  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała podlega opublikowaniu przez ogłoszenie w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.  

 

 

Przewodnicząca  


Elżbieta   Kuchta


Uzasadnienie

W związku z   wejściem w   życie z   dniem 1   stycznia 2012 r. przepisów ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887), które nakładają na gminę nowe zadania we wpieraniu rodzin biologicznych przeżywających trudności w   wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zamieszkujących na terenie gminy jak i   w systemie pieczy zastępczej wprowadzono zmiany w   treści § 1   i § 7   Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Słupnie. Ustawa o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej określa zasady i   formy wspierania rodzin z   problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz reguły stosowania pieczy zastępczej. Zgodnie z   nią, jeśli rodzice nie są w   stanie zapewnić właściwej opieki i   wychowania swoim dzieciom, pieczę zastępczą organizuje dla nich powiat. Natomiast, jeżeli rodzina ma trudności w   wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wykonawczych obowiązkiem gminy jest zapewnienie jej wsparcia. Zadania wynikające z   ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Słupnie. W   § 1   Statutu dodano zapis dotyczący ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przeciwdziałaniu narkomanii, na podstawie której Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Słupnie realizuje zadania polegające na prowadzeniu Punktu Konsultacyjnego Uzależnień.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jabłoński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »