| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 143/XIV/12 Rady Gminy w Słupnie

z dnia 12 marca 2012r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słupno w 2012 roku”

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 11 a   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z   2003r. Nr 106, poz. 1002 z   późn. zm.) Rada Gminy w   Słupnie uchwala co następuje:  

§   1.   Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słupno w   2012 roku”w brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupno.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodnicząca  


Elżbieta   Kuchta


Uzasadnienie

Rada Gminy wypełniając obowiązek określony w   art. 11 ust. 1   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z   2003r. Nr 106, poz. 1002 z   późn. zm.) określa, w   drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program ma na celu opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Słupno. W   związku z   powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w   pełni uzasadnione.  


Załącznik do Uchwały Nr 143/XIV/12
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 12 marca 2012 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Słupno w   2012 roku  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słupno w   2012 roku” zwany dalej „programem”, są objęte zwierzęta bezdomne, wolno żyjące koty, zwierzęta gospodarskie – „źle traktowane”, zwierzęta biorące udział w   zdarzeniach drogowych.  

§   2.   Ilekroć w   programie jest mowa o:  

1)   ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z   2003r. Nr 106, poz. 1002 z   późn. zm.);  

2)   właścicielu – należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem gminy, posiadającą zwierzę lub zwierzęta, o   których mowa w   programie;  

3)   opiekunie – należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje nadzór i   opiekę nad zwierzęciem lub zwierzętami na terenie gminy;  

4)   opiekunie społecznym - należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie gminy;  

5)   schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla Zwierząt w   Płocku przy ul. Parowa 20, prowadzone przez przedsiębiorstwo SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z   o.o.;  

6)   gospodarstwie – gospodarstwo rolne wskazane przez Wójta Gminy, w   którym czasowo będzie przebywać zwierzę gospodarskie;  

7)   lekarzu weterynarii – osoba prowadząca indywidualną praktykę weterynaryjną (gabinet weterynaryjny) albo zakład leczniczy dla zwierząt.  

§   3.   Program ma na celu zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opiekę nad zwierzętami i   obejmuje zadania dotyczące:  

1)   zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w   schronisku dla zwierząt;  

2)   opieki nad wolno żyjącymi kotami, w   tym ich dokarmiania;  

3)   odławiania bezdomnych zwierząt;  

4)   obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt w   schroniskach dla zwierząt;  

5)   poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt;  

6)   usypiania ślepych miotów;  

7)   wskazania gospodarstwa rolnego w   celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;  

8)   zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt;  

9)   edukacji mieszkańców gminy.  

Rozdział 2.
Zapobieganie bezdomności zwierząt  

§   1.   Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy polega na:  

1)   odławianiu bezdomnych zwierząt;  

2)   zmniejszaniu populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację lub kastrację;  

3)   usypianiu ślepych miotów;  

4)   edukacji mieszkańców gminy m.in. w   zakresie kształtowania odpowiedzialnej i   właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i   kastracji, a   także adopcji bezdomnych zwierząt;  

5)   poszukiwaniu właścicieli dla bezdomnych zwierząt.  

§   2.   Zadania mające na celu zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy określone w   § 1   realizuje firma SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z   o.o. na podstawie umowy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego.  

Rozdział 3.
Opieka nad zwierzętami  

§   1.   Gmina Słupno zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsca w   schronisku.  

§   2.   1.   Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w   tym ich dokarmianie realizują opiekunowie społeczni.  

2.   Osoba, która chce pełnić funkcję opiekuna społecznego zgłasza się do Urzędu Gminy w   Słupnie i   deklaruje chęć pełnienia tej funkcji.  

§   3.   1.   Wójt Gminy wskazuje gospodarstwo położone w   Rydzynie nr 35, do którego zostanie przekazane zwierzę gospodarskie, w   przypadku gdy jest traktowane przez właściciela lub opiekuna w   sposób określony w   art. 6   ust. 2   ustawy.  

2.   Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem Gminy a   właścicielem gospodarstwa, opiekę nad zwierzęciem gospodarskim powierza się właścicielowi gospodarstwa.  

§   4.   1.   Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt należy do lekarza weterynarii.  

2.   W celu realizacji wymienionego w   ust. 1   zadania, Wójt Gminy zawiera porozumienie z   lekarzem weterynarii.  

Rozdział 4.
Finansowanie zadań określonych w   programie  

1.   Koszt realizacji programu ponosi gmina.  

2.   Środki finansowe na realizację programu w   2012 roku są zabezpieczone w   budżecie gminy w   wysokości 16.000 zł.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Fundacja podejmuje działania mające na celu zwalczanie handlu kobietami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »