Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 2898

Postanowienie nr 4/2012 Komisarza Wyborczego w Płocku

z dnia 19 marca 2012r.

o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Sanniki i Rady Gminy Sanniki przed upływem kadencji

Tekst pierwotny

Na podstawie art.   23 ust.   1, art.   24, art.   25 i   art.   27 ustawy z   dnia 15 września 2000 r. o   referendum lokalnym (Dz.U. Nr 88, poz. 985 ze zm. [1] )   ) oraz art.   40a ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112 ze zm. [2] )   ) w   związku z   art. 1   ust. 2   ustawy o   referendum lokalnym, po rozpatrzeniu wniosku mieszkańców gminy Sanniki z   dnia 24   lutego 2012   r. o   przeprowadzenie referendum gminnego w   sprawie odwołania Wójta Gminy Sanniki i   Rady Gminy Sanniki przed upływem kadencji,  

p o   s t a   n a   w i   a m  

§   1.   Uznać wniosek za spełniający wymogi określone w   ustawie o   referendum lokalnym.  

§   2.   Przeprowadzić referendum gminne w   sprawie odwołania Wójta Gminy Sanniki i   Rady Gminy Sanniki.  

§   3.   Wyznaczyć datę referendum   na niedzielę 13 maja 2012 r.  

§   4.   1.   Ustalić, że karta do głosowania w   referendum gminnym w   sprawie odwołania Wójta   Gminy Sanniki przed upływem kadencji:  

1)   drukowana jest na papierze offsetowym o   gramaturze 80 g/m 2 , koloru różowego,  

2)   jest jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu A5,  

3)   posiada ścięty pod katem 45 o prawy górny róg.  

2.   Wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania, określa załącznik nr   1   do postanowienia.  

§   5.   1.   Ustalić, że karta do głosowania w   referendum gminnym w   sprawie odwołania Rady   Gminy Sanniki przed upływem kadencji:  

1)   drukowana jest na papierze offsetowym o   gramaturze 80 g/m 2 , koloru białego,  

2)   jest jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu A4,  

3)   posiada ścięty pod katem 45 o prawy górny róg.  

2.   Wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania, określa załącznik nr   2   do postanowienia.  

§   6.   1.   Ustalić, że nakładka na kartę do głosowania sporządzona w   alfabecie Braille’a w   referendum gminnym w   sprawie odwołania Wójta Gminy Sanniki przed upływem kadencji:  

1)   wykonywana jest na papierze offsetowym o   gramaturze 250 g/m 2 , koloru białego;  

2)   sporządzana jest w   formacie A5, ponadto u   góry oraz z   prawej strony znajdują się zakładki podtrzymujące kartę do głosowania o   szerokości 40 mm;  

3)   w miejscach odpowiadających umieszczonym na karcie do głosowania kratkach przeznaczonych na zaznaczenie odpowiedzi na pytanie referendalne, umieszczone są wycięte kratki, a   po ich prawej stronie odpowiednio wyrazy „TAK” i   „NIE”, a   z drugiej strony kratki te same wyrazy zapisane alfabetem Braille’a;  

4)   posiada ścięty pod kątem 45 o prawy górny róg.  

2.   Wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w   alfabecie Braille’a, określa załącznik nr 3.  

§   7.   1.   Ustalić, że nakładka na kartę do głosowania sporządzona w   alfabecie Braille’a w   referendum gminnym w   sprawie odwołania Rady Gminy Sanniki przed upływem kadencji:  

1)   wykonywana jest na papierze offsetowym o   gramaturze 250 g/m 2 , koloru białego;  

2)   sporządzana jest w   formacie A4, ponadto u   góry oraz z   prawej strony znajdują się zakładki podtrzymujące kartę do głosowania o   szerokości 40 mm;  

3)   w miejscach odpowiadających umieszczonym na karcie do głosowania kratkach przeznaczonych na zaznaczenie odpowiedzi na pytanie referendalne, umieszczone są wycięte kratki, a   po ich prawej stronie odpowiednio wyrazy „TAK” i   „NIE”, a   z drugiej strony kratki te same wyrazy zapisane alfabetem Braille’a;  

4)   posiada ścięty pod kątem 45 o prawy górny róg.  

2.   Wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w   alfabecie Braille’a, określa załącznik nr 4   do postanowienia.  

§   8.   Ustalić, że dni, w   których upływają terminy wykonania czynności związanych z   przeprowadzeniem referendum, określa kalendarz stanowiący załącznik nr   5   do   postanowienia.  

§   9.   Postanowienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Sanniki.  

 

 

 

Komisarz Wyborczy w   Płocku  


Małgorzata   Michalska

 


Załącznik Nr 1   do Postanowienia Nr 4/2012    
Komisarza Wyborczego w   Płocku    
z dnia 19 marca 2012 r.  
 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2   do Postanowienia Nr 4/2012    
Komisarza Wyborczego w   Płocku    
z dnia 19 marca 2012 r.  
 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 3   do Postanowienia Nr 4/2012    
Komisarza Wyborczego w   Płocku    
z dnia 19 marca 2012 r.  
 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 4   do Postanowienia Nr 4/2012    
Komisarza Wyborczego w   Płocku    
z dnia 19 marca 2012 r.  
 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 5   do Postanowienia Nr 4/2012    
Komisarza Wyborczego w   Płocku    
z dnia 19 marca 2012 r.  
 

K A   L E N D A   R Z     C Z   Y N N O   Ś C I  
związanych z   przeprowadzeniem referendum w   sprawie odwołania Wójta Gminy Sanniki i   Rady Gminy Sanniki  

 

Termin wykonania czynności referendalnej [3] )   )  

Treść czynności  

do dnia 26 marca 2012   r.  

-   ogłoszenie w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie na terenie gminy Sanniki Postanowienia Komisarza Wyborczego w   Płocku o   przeprowadzeniu referendum gminnego w   sprawie odwołania Wójta Gminy Sanniki i   Rady Gminy Sanniki przed upływem kadencji;  

do dnia 13 kwietnia 2012   r.  

-   podanie do publicznej wiadomości, w   formie obwieszczenia Wójta Gminy Sanniki oraz umieszczenie w   Biuletynie Informacji Publicznej, informacji o   numerach i   granicach obwodów głosowania oraz o   wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w   tym o   siedzibie obwodowej komisji właściwej dla głosowania korespondencyjnego i   o lokalach przystosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych,  
-   zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w   Płocku kandydatów na członków gminnej i   obwodowych komisji do spraw referendum;  

do dnia 18 kwietnia 2012   r.  

-   powołanie przez Komisarza Wyborczego Gminnej Komisji do Spraw Referendum w   Sannikach;  

do dnia 23 kwietnia 2012   r.  

-   sporządzenie w   Urzędzie Gminy w   Sannikach spisu osób uprawnionych do udziału w   referendum,  
-   powołanie przez Komisarza Wyborczego w   Płocku obwodowych komisji do spraw referendum,  
-   zgłaszanie Wójtowi Gminy Sanniki przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w   referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, w   tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w   alfabecie Braille’a;  

do dnia 30 kwietnia 2012   r.  
 

-   składanie wniosków przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w   referendum o   dopisanie ich do spisu w   wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do ich potrzeb,  
-   zgłaszanie Wójtowi Gminy Sanniki przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w   referendum zamiaru głosowania w   lokalu obwodowej komisji do spraw referendum przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w   alfabecie Braaille’a ;  

do dnia 3   maja 2012   r.  

-   składanie wniosków do Wójta Gminy Sanniki o   sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;  

do dnia 11 maja 2012   r.  
do godz. 24 00

-   zakończenie kampanii referendalnej;  

do dnia 12 maja 2012 r.  

-   przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów osób uprawnionych do udziału w   referendum;  

dnia 13 maja 2012   r.  
godz. 7 00 do 21 00

-     głosowanie  

 


[1] )   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, z   2005 r. Nr 175, poz. 1457, z   2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z   2011 r. Nr 21, poz. 113 i   Nr 134, poz. 777

 

[2] )   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i   Nr 217, poz. 1281

 

[3] )   Zgodnie z   art. 9   § 2   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w   związku z   art. 1   ust. 2   ustawy z   dnia 15 września 2000 r. o   referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zm.) - jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w   ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe