Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 2914

Uchwała nr XIV/101/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego

z dnia 14 marca 2012r.

w sprawie ustalenia obowiązujących w 2012r. stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

Tekst pierwotny

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) w związku z art.130a ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1977r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U.z 2005r.Nr 108, poz.908 z późn. zm.)oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 12 września 2011r. ( Monitor Polski Nr 82 poz. .830). Rada Powiatu Białobrzeskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłaty za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela w wysokości brutto: 1) Rower lub motorower - 105 zł. 2) Motocykl - 209 zł. 3) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t - 459 zł. 4) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t - 574 zł. 5) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t - 813zł. 6) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t - 1119 zł. 7) Pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1459 zł. 2. Ustala się opłaty za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego . z drogi na koszt właściciela za każdą dobę w wysokości brutto: 1) Rower lub motorower - 16 zł 2) Motocykl - 23 zł 3) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t - 35 zł. 4) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t - 47 zł 5) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t - 68 zł. 6) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t - 126 zł. 7) Pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 188 zł. 3. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym.

§ 2. 1. Ustala się wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia w wysokości 50% opłaty określonej w §1 ust. 1 niniejszej uchwały z uwzględnieniem rodzaju pojazdu: 1) Rower lub motorower - 53 zł. . 2) Motocykl - 105 zł. 3) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t - 230 zł. 4) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t - 287 zł. 5) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t - 407 zł. 6) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t - 560 zł. 7) Pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 730 zł. 2. Do pokrycia tych kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi obowiązany jest właściciel pojazdu.

§ 3. Wyznacza się Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych ul.Kościelna103 w Białobrzegach jako jednostkę organizacyjną do prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg powiatu białobrzeskiego.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr X/ 79/2011r.Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 26 października 2011r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białobrzeskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Zbigniew Nowacki

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/101/2012 z dnia 14 marca 2012 roku W sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Białobrzeskiego oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym. Wprowadzone uchwałą zmiany w wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, jak również ustalenie wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu wynika ze zmiany w art.130 a ustawy - Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie 21 sierpnia 2011r. na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2010r.o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2010r. Nr 152 poz. 1018 ) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 12 września 2011r.( Monitor Polski Nr 82 poz.830 ). W myśl art.130 a ust.1 i 2 cytowanej ustawy usuwanie pojazdów oraz prowadzenie par- kingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych należy do zadań własnych powiatu.Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Zgodnie z art.1 pkt.10 lit. h noweli w/w ustawy rada powiatu, biorąc pod uwagę koniecz- ność sprawnej realizacji zadań oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na ob- szarze danego powiatu ustala corocznie w drodze uchwały wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie usuniętych pojazdów oraz wysokość kosztów, które obowiązany jest pokryć właściciel, gdy po wydaniu dyspozycji usunięcia lub w trakcie usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia. Stawki opłat i kosztów nie mogą być wyższe od maksyma - lnych stawek określonych w art.130 a ust.6a i 6b w/w ustawy. Propozycja przedstawiona w projekcie uchwały opracowania została właśnie w oparciu o art.130a ust.6a i 6b oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2011r.(Monitor Polski Nr 82 poz.830 ) - przyjęto maksymalne stawki opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu na rok2012.Opłaty te będą stanowiły dochód budżetu Powiatu. Z tych dochodów należy pokryć faktyczny koszt usunięcia pojazdów i ich przechowyw - ania na parkingu strzeżonym. Mając na uwadze w/w ustawowy obowiązek ustalenia przez Radę Powiatu wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe