| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 167/XIV/2012 Rady Gminy Lesznowola

z dnia 9 marca 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr 64/VII/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Rada Gminy Lesznowola uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 64/VII/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. otrzymuje brzmienie:
Ustala się opłatę za każdą godzinę świadczeń udzielonych przez przedszkole w czasie wykraczającym poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w wysokości 0,16% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”. Zakres tych świadczeń obejmuje:
organizację gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka;
organizację gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój fizyczny dziecka;
organizację gier i zabaw badawczych rozwijających zainteresowania otaczającym światem;
organizację zajęć umożliwiających dzieciom rozwijanie ich indywidualnych zdolności i zainteresowań.

Wysokość opłaty za dany miesiąc ustala się jako iloczyn opłaty za godzinę i liczby godzin świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu przez przedszkole w czasie przekraczającym czas określony w § 1.Jeżeli z dziennego czasu pobytu dziecka w przedszkolu wynika, że pobyt ten zaczyna się lub kończy o niepełnej godzinie, opłata za świadczenia zaokrąglona będzie z dokładnością do1/2 godziny.

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się za dni nieobecności, począwszy od dnia następnego po dniu zgłoszenia nieobecności . Rodzic (opiekun prawny) informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania.


Opłata, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje opłaty za wyżywienie dziecka określonej na   podstawie odrębnych przepisów oraz kosztów dodatkowych zajęć organizowanych na życzenie rodziców”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznowola

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola


Bożenna Korlak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »