| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 167/XIV/2012 Rady Gminy Lesznowola

z dnia 9 marca 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr 64/VII/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Rada Gminy Lesznowola uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 64/VII/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. otrzymuje brzmienie:
Ustala się opłatę za każdą godzinę świadczeń udzielonych przez przedszkole w czasie wykraczającym poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w wysokości 0,16% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”. Zakres tych świadczeń obejmuje:
organizację gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka;
organizację gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój fizyczny dziecka;
organizację gier i zabaw badawczych rozwijających zainteresowania otaczającym światem;
organizację zajęć umożliwiających dzieciom rozwijanie ich indywidualnych zdolności i zainteresowań.

Wysokość opłaty za dany miesiąc ustala się jako iloczyn opłaty za godzinę i liczby godzin świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu przez przedszkole w czasie przekraczającym czas określony w § 1.Jeżeli z dziennego czasu pobytu dziecka w przedszkolu wynika, że pobyt ten zaczyna się lub kończy o niepełnej godzinie, opłata za świadczenia zaokrąglona będzie z dokładnością do1/2 godziny.

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się za dni nieobecności, począwszy od dnia następnego po dniu zgłoszenia nieobecności . Rodzic (opiekun prawny) informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania.


Opłata, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje opłaty za wyżywienie dziecka określonej na   podstawie odrębnych przepisów oraz kosztów dodatkowych zajęć organizowanych na życzenie rodziców”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznowola

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola


Bożenna Korlak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »