Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3102

Uchwała nr XXII/156/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   2001 r. z   późn. zm.) w   związku z   art. 17 ust. 2. pkt 4   i art. 110 ust 10 ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Pułtusku uchwala, co następuje:  
z myślą o   wsparciu w   procesie wychowawczym dzieci i   młodzieży  
wychowującej się w   rodzinach wielodzietnych oraz  
zapewnieniu dostępności do dóbr sportowych i   kulturalnych  
Rada Miejska w   Pułtusku przyjmuje Program Rodzina 3+.  

§   1.  

Ilekroć w   uchwale jest mowa o   Rodzinie Wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę, jak również rodzinę zastępczą, zamieszkałą na terenie Gminy Pułtusk, składającą się z   rodziców (jednego rodzica), mających na utrzymaniu troje i   więcej dzieci w   wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w   przypadku, gdy dzieci uczą się lub studiują.  

§   2.  

1.   Uchwała niniejsza ma na celu:  

1)   umacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji Rodziny Wielodzietnej,  

2)   poprawę warunków materialnych i   wzmocnienie kondycji Rodziny Wielodzietnej.  

2.   Działanie to jest elementem polityki społecznej realizowanej w   Gminie Pułtusk, który daje możliwość wsparcia Rodzin Wielodzietnych, promocji modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowania jej pozytywnego wizerunku.  

§   3.  

Instrumentami umożliwiającymi zrealizowanie celów, o   których mowa w   § 2   są:  

1)   50% zniżki na opłaty miesięczne określane na dany rok szkolny Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury i   Sztuki w   Pułtusku za zajęcia organizowane przez Miejskie Centrum Kultury i   Sztuki w   Pułtusku, ul. Plac Teatralny 4, realizowane w   sekcjach zainteresowań.  

2)   50% zniżki na bilety do kina „Narew” w   Pułtusku, ul. Plac Teatralny 4   (ceny biletów kinowych określa Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury i   Sztuki w   Pułtusku).  

3)   50% zniżki na opłaty określone Zarządzeniem Burmistrza Miast Pułtusk za korzystanie z   Krytej Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i   Rekreacji w   Pułtusku, ul. Burmistrza Stanisława Śniegockiego 3.  

4)   bilety komunikacji miejskiej za złotówkę począwszy od dnia 1   września 2012 r.  

5)   bezpłatne usługi ksero materiałów edukacyjnych znajdujących się w   czytelniach: Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w   Pułtusku ul. Słowackiego 6, Fili Bibliotecznej Nr 1   ul. Brzozowa 5, Fili Bibliotecznej Nr 2   ul. 13 Pułku Piechoty 1   i Fili Bibliotecznej Nr 3   ul. Na Skarpie 10, świadczone, po okazaniu karty Rodziny 3+ i   aktualnej legitymacji szkolnej, dla dzieci i   młodzieży z   rodzin wielodzietnych i   odnotowaniu tego faktu w   rejestrze prowadzonym przez Bibliotekę oraz poszczególne filie biblioteczne.  

6)   20%zniżki na opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych w   zakresie przekraczającym podstawę programową niezależnie od zniżek określonych w   Uchwale Nr XI/56/2011 Rady Miejskiej w   Pułtusku z   dnia 29 kwietnia 2011 r. w   sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pułtusk z   późniejszymi zmianami.  

7)   20% zniżki na opłaty za korzystanie z   opieki w   żłobkach prowadzonych przez Gminę Pułtusk niezależnie od zniżek określonych w   Uchwale Nr XIV/84/2011 Rady Miejskiej w   Pułtusku z   dnia 30 czerwca 2011 r. w   sprawie zasad ustalania opłat za korzystanie z   opieki w   żłobkach prowadzonych przez Gminę Pułtusk.  

8)   50% refundacji biletów miesięcznych na dojazd uczniów z   terenu Gminy Pułtusk do szkół ponadgimnazjalnych położonych w   Pułtusku.  

§   4.  

1.   Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z   instrumentów, o   których mowa w   § 3   jest Karta Rodziny 3+.  

2.   Wzór Karty Rodziny 3+, dla rodziny z   co najmniej trojgiem dzieci stanowi załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

3.   Karta Rodziny 3+ będzie wydawana na okres od 1   roku do 3   lat, przy czym okres ważności karty będzie ustalany w   oparciu o   postanowienia § 1   niniejszej uchwały dotyczące składu rodziny, wieku dzieci oraz kontynuowania przez nich nauki. Datę ważności kart ustala się na koniec miesiąca kalendarzowego, w   którym ustaje jedna z   przesłanek określonych w   § 1   niniejszej uchwały.  

4.   Kartę Rodziny 3+ będzie otrzymywał każdy członek Rodziny Wielodzietnej.  

§   5.  

1.   Uzyskanie karty będzie się odbywać na wniosek rodzica, opiekuna złożony w   Urzędzie Miejskim w   Pułtusku lub w   Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w   Pułtusku – wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2   do niniejszej uchwały.  

2.   Wniosek o   wydanie karty rozpatruje Burmistrz Miasta Pułtusk w   terminie 1   miesiąca od daty złożenia wniosku.  

3.   Karta wydawana jest bezpłatnie.  

4.   W przypadku utraty lub zniszczenia karty właściciel karty lub jego przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun) jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o   tym fakcie organ, który wydał Kartę wraz z   prośbą o   wydanie nowej karty.  

§   6.  

Promocja działań obejmować będzie ogłoszenia w   lokalnej prasie oraz w   Internecie.  

§   7.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.  

§   8.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Pułtusku  


dr   Andrzej   Kwiatkowski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/156/2012
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik1.jpg

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/156/2012
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik2.doc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe