Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3105

Uchwała nr XVII/120/12 Rady Miejskiej w Błoniu

z dnia 5 marca 2012r.

w sprawie: wysokości oraz zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Błonie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Błonie.

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Błonie dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Błonie w wysokości 250 zł na każde dziecko objęte opieką.

§ 2. 1. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące na terenie Gminy Błonie żłobki lub kluby dziecięce przedstawiają Burmistrzowi Błonia nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji wniosek, zawierający:

1)nazwę organu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

2)nazwę i siedzibę żłobka lub klubu dziecięcego,

3)numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków klubów dziecięcych,

4)planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego,

5)nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.

2. Do wniosku o którym mowa w ust. 1 dołączyć należy:

1)zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

2)oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych z deklaracją zapisu dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego,

3)zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach:

a) numeru konta bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

b) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

c) miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

3. Warunkiem przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. 1. Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce przeznaczona jest na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3.

2. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot, o którym mowa w § 3 ust. 1 opieki nad dzieckiem w formie żłobka w minimalnym wymiarze 5 godzin dziennie, a w formie klubu dziecięcego w minimalnym wymiarze 4 godzin dziennie.

3. Dotacji udziela się w przypadku zameldowania dziecka oraz co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych na terenie Gminy Błonie lub przedłożenia zgłoszenia ZAP-3 o odprowadzaniu podatku dochodowego na rzecz Gminy Błonie.

§ 4. 1. Dotacja, o której mowa w § 1 przekazywana będzie w transzach miesięcznych, w terminie do ostatniego dania każdego miesiąca.

2. Podmiot, o którym mowa w § 1 przedkłada w terminie do 10 każdego miesiąca informację o faktycznej liczbie dzieci, będącą w zgodności z Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu działalności wychowawczej i opiekuńczej według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do regulaminu.

3. Dotacja za kolejny miesiąc zostanie wstrzymana w przypadku, gdy podmiot opisany w ust. 2 nie przedłoży wniosku o wypłatę miesięcznej transzy dotacji z imiennym wykazem dzieci lub zostanie wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

§ 5. 1. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy sporządza i przekazuje roczne rozliczenie otrzymanej dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do regulaminu.

2. Rozliczenie wykorzystania dotacji podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy przekazuje w terminie do dnia 30 stycznia roku następnego po roku udzielenia dotacji.

3. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych inne niż Gmina Błonie pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji oraz zgodności liczby dzieci wykazanych w informacji miesięcznej.

4. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Urzędu Miejskiego w Błoniu, na podstawie imiennego upoważnienia Burmistrza Błonia.

5. Kontrola może być przeprowadzana okresowo w ciągu roku po uprzednim 7 dniowym powiadomieniu podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy o terminie planowanej kontroli lub doraźnie w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.

6. Kontrolujący może zażądać od podmiotu prowadzącego sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.

7. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole, który podpisuje przedstawiciel podmiotu prowadzącego.

8. W protokole umieszcza się również zalecenia pokontrolne.

9. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy może wnieść do protokołu w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

§ 6. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależne, podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błonia.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady


Jacek Fuglewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/120/12
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 5 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Informacja o aktualnej liczbie dzieci w miesiącu...

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/120/12
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 5 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Sprawozdanie roczne

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe