Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3116

Uchwała nr XIII/98/2012 Rady Gminy w Czerwonce

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawnia i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistcyzne usługi opiekuńczne oraz szczególowych warunków częściowego lub całkowitego zwolenia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym / Dz.U. z   2001 r., Nr 142 , poz. 1591 z   późn. zm.), oraz art. 50 ust. 6   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społeczne /Dz. U. z   2009r. Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm./ uchwala się, co następuje:  

§   1.  

Zadanie własne gminy o   charakterze obowiązkowym w   zakresie świadczenia usług opiekuńczych i   specjalistycznych usług opiekuńczych z   wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z   zaburzeniami psychicznymi, zwanymi dalej usługami, realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Czerwonce.  

§   2.   1.   Odpłatność za świadczone usługi określa poniższa tabela:  

infoRgrafika

2.   Odpłatność za usługi stanowi iloczyn odpłatności dla danego poziomu dochodu ustalonego według kryterium dochodowego, określonego w   tabeli oraz wysokości pełnej odpłatności za usługi.  

§   3.  

Na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat lub pracownika socjalnego, osoby korzystającej z   usług mogą być częściowo lub całkowicie zwolnione z   odpłatności na czas określony w   przypadku:  

1)   korzystania co najmniej dwóch osób w   rodzinie, w   tym jednej z   przewlekłą chorobą;  

2)   zdarzenia losowego;  

3)   koniecznością ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w   domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub leczniczo-rehabilitacyjnej;  

4)   znacznych wydatków na leki i   leczenie(udokumentowanych fakturami, rachunkami).  

§   4.  

Traci moc uchwała Nr XXII/94/2004 z   dnia 28 grudnia 2004 roku Rady Gminy w   Czerwonce w   sprawie szczegółowych warunków przyznawania i   odpłatności za usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze z   wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z   zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania.  

§   5.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonka.  

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Wiesław   Widomski

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe