Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3118

Uchwała nr XIII/102/2012 Rady Gminy w Czerwonce

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie zmian w statucie Gminy Czerwonka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3   ust. 1   i art. 18 ust. 2   pkt 1, art. 22 ust. 1   i 2, art. 40 ust. 2   pkt 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.) Rada Gminy Czerwonka uchwala, co następuje:  

§   1.  

W Statucie Gminy Czerwonka stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XII/91/2011 Rady Gminy Czerwonka z   dnia 30 grudnia 2011r. w   sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czerwonka wprowadza się następujące zmiany:  

1.   § 16 ust. 3   otrzymuje brzmienie:  

„3. W   uzasadnionych przypadkach Wójt może wnioskować do Przewodniczącego Rady o   wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały, który nie został doręczony radnym w   materiałach na sesję. Rada Gminy może wprowadzić zmiany w   porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu”.  

2.   § 20 ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

„2. W   przypadku gdy liczba radnych na sesji zmniejszy się poniżej połowy ustawowego składu Rady co uniemożliwi podejmowanie uchwał, Przewodniczący Rady Gminy zamyka obrady, jednocześnie poleca odnotować do protokołu nazwiska radnych, którzy opuścili obrady”.  

3.   § 65 ust.1 otrzymuje brzmienie:  

„1. W   skład komisji rewizyjnej wchodzą Radni, w   tym przedstawiciele wszystkich klubów z   wyjątkiem Radnych pełniących funkcje Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Kluby mogą zgłosić kilku przedstawicieli, z   których Rada w   drodze uchwały wyłoni skład Komisji Rewizyjnej”.  

4.   W § 88 uchyla się ust. 6.  

5.   W § 91 uchyla się ust. 3   i 4.  

6.   Uchyla się Rozdział VIII Statutu Gminy Czerwonka.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonka.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Wiesław   Widomski

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe