| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 106/XIX/2012 Rady Gminy Grudusk

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn zm.) oraz art.6 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r Nr 236 poz.2008, Nr 180 poz.1495; z 2006 r Nr 144 poz.1042; z 2008 r Nr 223 poz.1464; z 2009 r Nr 18 poz.97, Nr 92 poz.753, Nr 215 poz.1664) – Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się górną stawkę opłaty za odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych od właścicieli nieruchomości, gromadzonych w workach lub pojemnikach o pojemności 150 l, w wysokości: 3,63 zł + 8% VAT = 3,92 zł.

§ 2.

Ustala się górną stawkę opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości spoza terenu gminy, w wysokości: 250 zł/Mg + 8% VAT = 270 zł

§ 3.

W przypadku odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, gdzie były te odpady gromadzone w sposób selektywny, kwotę wymieniono w § 1 zmniejsza się o 50%.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i w Biuletynie Informacji Publicznej, a także rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Piotrowicz


Uzasadnienie do Uchwały Nr 106/XIX/2012
Rady Gminy Grudusk
z dnia 30 marca 2012 r.

Uchwalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych z ich nieruchomości niezbędne jest do wyliczenia opłat ponoszonych przez w/w i obowiązków zawarcia stosownych umów na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Postępowanie to jest obligatoryjne po nowelizacji ustawy (art.6 ust.6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). W myśl tego przepisu, gmina organizuje odbieranie odpadów komunalnych.
Górne stawki opłat zaproponowane w uchwale, przyjęte zostały na podstawie uzyskanych informacji o wysokości opłat wynikających z informacji przedstawionej przez Kierownika Zakładu Komunalnego. Obecnie były stosowane stawki, które nie pokrywały w całości kosztów związanych z zakupem worków na odpady i zakupu paliwa do ciągnika. Praca obsługi, jak i eksploatacja składowiska nie była brana pod uwagę ze względu na zbyt wygórowaną stawkę za 1 worek odpadów, która wynikła z kalkulacji.
W związku z podwyżką stawki opłaty za składowanie odpadów z 107,85 zł na 110,65 zł za Mg oraz coraz to wyższe koszty eksploatacji składowiska, które wynikają z przyjęcia i wdrażania w życie przez Polskę dyrektyw Unii Europejskiej, zaproponowanie stawki w wysokości 3,63 zł netto za worek oraz 250 zł netto za 1 Mg odpadów spoza terenu gminy, byłoby w niewielkim stopniu zwrotem kosztów przyjętych na gminę obowiązków wynikających z wyżej cytowanej ustawy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »