| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 2/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego

z dnia 28 lutego 2012r.

zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bali - Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki - Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla kursów II stopnia w zawodzie fryzjer oraz kucharz małej gastronomii realizowanych dla uczniów klas wielozawodowych w okresie od 13 luty 2012 r. do 9 marca 2012 r. - kierowanych przez Powierzającego


Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), Uchwały Nr XXIV/195/09 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z Powiatem Węgrowskim w zakresie powierzenia zadań oświatowych oraz Uchwały Nr XXXIV/240/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia lub powierzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe strony porozumienia ustalają co następuje:
§ 1. 1. Realizując zadanie oświatowe, zgodnie z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielo-zawodowych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych, określonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty Powierzający przekazuje a Przyjmujący przyjmuje do realizacji zadanie – kształcenie uczniów szkół z terenu Powiatu Węgrowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.
2. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie szczegółowych zasad i terminów przekazywania przez Powierzającego dotacji na realizację przez Przyjmującego zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.
§ 2. 1. Podstawą skierowania uczniów jest harmonogram i terminarz kursów opracowany przez Ośrodek Dokształcania Zawodowego przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim, uaktualniony przez szkoły zawodowe prowadzące klasy wielozawodowe.
2. Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych będą prowadzone zgodnie z obowiązują-cymi planami i programami nauczania i obejmują 140 godzin zajęć dydaktycznych.
3. Przyjmujący zapewni odpłatnie, we właściwych warunkach, realizację zajęć oraz zakwaterowanie i wyżywienie ucznia. Koszty zakwaterowania i wyżywienia ponosi uczeń.
4. Wysokość dotacji przekazywana przez Powierzającego na rachunek bankowy Przyjmującego jest iloczynem liczby uczniów i kosztu kształcenia jednego ucznia określonego na rok szkolny 2011/2012 w wysokości 330,00 zł.
§ 3. 1. Strony ustalają, iż Przyjmujący przeprowadzi zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych w formie kursu II stopnia w zawodzie: - fryzjer dla 17 uczniów klas wielozawodowych (10 - ZSZ w Węgrowie, 2 - ZSZ w Ostrówku, 5 - ZSZ w Sadownem) realizowanego w okresie od 13 luty 2012 r. do 9 marca 2012 r. w Zespole Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim; - kucharz małej gastroniomii dla 8 uczniów klas wielozawodowych (5 - ZSZ w Węgrowie, 3 - ZSZ w Ostrówku) realizowanego w okresie od 13 luty 2012 r. do 9 marca 2012 r. w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim.
2. Przekazujący przekaże dotację pokrywającą koszty w/w kursów za 25 uczniów x 330,00 zł = 8.250,00 zł (osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).
3. Dotacja określona w ust. 2 winna być wniesiona przez Powierzającego na konto Przyjmującego wskazane w nocie obciążeniowej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, wystawionej w terminie 7 dni po przeprowadzeniu kursu.
§ 4. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 6. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.
§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Starosta

Krzysztof Fedorczyk

Wicestarosta

Ewa Besztak

Skarbnik Powiatu Węgrowskiego

Anna Bala

Starosta

Antoni Jan Tarczyński

Wicestarosta

Krzysztof Płochocki

Skarbnik Powiatu

Teresa Bąk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zawadzki

Pasjonat motoryzacji, pracownik warsztatu mechanicznego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »