Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3288

Sprawozdanie nr 1 Starosty Mińskiego

z dnia 8 lutego 2012r.

z działaności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku

Tekst pierwotny

Od 01.01.2011 r. do 25.06.2011 r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pracowała w składzie:

Przewodniczący: Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński;

Członkowie:

1) Grzegorz Wyszogrodzki – radny delegowany przez Radę Powiatu Mińskiego,

2) Janusz Wróblewski – radny delegowany przez Radę Powiatu Mińskiego,

3) podinsp. Robert Kokoszka – Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim,

4) kom. Piotr Słoński – przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim,

5) Zbigniew Grzesiak – powołany przez Starostę,

6) Dariusz Jaszczuk – powołany przez Starostę,

7) Arkadiusz Śliwa – powołany przez Starostę,

8) Maria Albrechcińska-Oleksiuk – powołana przez Starostę,

9) Andrzej Belkiewicz – powołany przez Starostę,

10) ppłk Jacek Kazimierski – powołany przez Starostę,

11) Tomasz Górny – powołany przez Starostę,

12) st. bryg. Jarosław Ufnal – powołany przez Starostę,

13) Marcin Jakubowski – powołany przez Starostę.

Ponadto w pracach Komisji w ww. ramach czasowych uczestniczył prokurator wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Siedlcach – Pan Tomasz Tutkaj.

W dniu 26.06.2011 r. zakończyła się kadencja Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powołanej na lata 2008-2011. W związku z tym, Starosta Miński zarządzeniem Nr 50/11 z dnia 29 lipca 2011 r. powołał nowych członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2011-2014.

Na koniec 2011 roku skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie mińskim przedstawiał się następująco:

Przewodniczący: Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński;

Członkowie:

1) Grzegorz Wyszogrodzki – radny delegowany przez Radę Powiatu Mińskiego,

2) Janusz Wróblewski – radny delegowany przez Radę Powiatu Mińskiego,

3) Marcin Jakubowski – powołany przez Starostę,

4) Bogdan Świątek-Górski – powołany przez Starostę,

5) Krzysztof Radzio – powołany przez Starostę,

6) mł. insp. Robert Kokoszka – Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim,,

7) kom. Piotr Słoński – przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim,

8) Arkadiusz Śliwa – powołany przez Starostę,

9) kom. Piotr Wojda – powołany przez Starostę,

10) ppłk Jacek Kazimierski – powołany przez Starostę,

11) mjr Wojciech Skrabalak – powołany przez Starostę,

12) Maria Albrechcińska-Oleksiuk – powołana przez Starostę,

13) Andrzej Belkiewicz – powołany przez Starostę,

14) st. bryg. Jarosław Ufnal – powołany przez Starostę,

15) Tomasz Górny – powołany przez Starostę.

Ponadto w pracach Komisji uczestniczył prokurator wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Siedlcach – Pani Agnieszka Gańko.

W roku sprawozdawczym Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działała według przyjętego uchwałą Komisji rocznego planu pracy. Komisja odbyła 4 posiedzenia.

Pierwsze posiedzenie odbyło się dnia 19 stycznia 2011 roku. Głównym tematem posiedzenia była opinia w zakresie organizacji Systemu Ratownictwa Medycznego w województwie mazowieckim w latach 2011-2014.

Komisja została zapoznana przez Zastępcę Dyrektora SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim oraz Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim z najważniejszymi zapisami Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014 oraz z organizacją tego systemu na terenie powiatu mińskiego.

Ponadto Zastępca Dyrektora SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim przedstawił Komisji stanowisko Dyrektorów szpitali powiatowych - należących do Związku Pracodawców Mazowieckiego Porozumienia Szpitali Powiatowych - przesłane pismem do Wojewody Mazowieckiego. Według Dyrektorów dotychczasowa organizacja rejonów operacyjnych oparta na strukturze powiatowej funkcjonuje w sposób sprawny i nie wymaga reorganizacji. Ponadto odsunięto od reorganizacji systemu ratownictwa medycznego zakłady opieki zdrowotnej oraz ich organy założycielskie t.j. jednostki samorządu terytorialnego. Dotychczasowi dysponenci (najczęściej SP ZOZ-y) poniosły istotne nakłady na przystosowanie infrastruktury i logistyki (m.in. inwestycje w remonty, wymiana pojazdów, zakup sprzętu specjalistycznego) do wymagań nowoczesnego pogotowia ratunkowego. Dyrektorzy wskazali również na brak jakichkolwiek konsultacji społeczno-zawodowych, analiz poprzedzających proponowane zmiany oraz brak wskazania (wyboru) tzw. wiodącego dysponenta w rejonie i określenia jego roli.

Komisja poparła stanowisko Dyrektorów szpitali powiatowych argumentując, że wdrożenie ww. zapisów Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014 spowoduje także wydłużenie drogi powiadamiania i czasu reakcji na zdarzenia oraz problem organizacji w zakresie łączności i informatyzacji. Zdaniem Komisji optymalnym rozwiązaniem byłoby pozostawienie dotychczasowych rejonów operacyjnych opartych na strukturze powiatu oraz realizacja przedsięwzięć w zakresie usprawnienia zarządzania i finansowania obecnie funkcjonującego Systemu Ratownictwa Medycznego.

Ww. stanowisko Komisji zostało przedstawione Zarządowi Powiatu, a następnie w postaci pisma przekazane do właściwych organów zajmujących się powyższym zagadnieniem oraz do sąsiednich powiatów.

Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014 wraz z niewielkimi zmianami wszedł w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

Komisja na posiedzeniu zaakceptowała sprawozdanie ze swojej działalności w 2010 roku, postanowiła przekazać je Radzie Powiatu Mińskiego oraz przyjęła „Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2011 rok” wraz z zaproponowanymi zmianami.

Ponadto Pani Maria Albrechcińska-Oleksiuk poinformowała członków Komisji o organizacji w dniu 15 marca 2011 r. Powiatowego Sympozjum na temat bezpiecznego poruszania się na drodze, którego adresatem jest młodzież powiatu mińskiego kierująca pojazdami. Organizatorami Sympozjum - na wniosek Komisji - są: Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim. Powyższe przedsięwzięcie ma charakter cykliczny i jest przykładem ukierunkowania działań profilaktycznych Komisji na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Drugie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 02 czerwca 2011 roku. Podstawowym tematami posiedzenia były:

- ocena skuteczności działań podejmowanych na terenie powiatu mińskiego w zakresie ograniczania patologii wśród młodzieży (alkohol, narkotyki - ,,dopalacze”).

- ocena przedsięwzięć podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w okresie letniego wypoczynku.

- opinia w zakresie dróg pożarowych w budownictwie wielorodzinnym na terenie powiatu mińskiego.

Komisja pozytywnie oceniła działania podejmowane przez Komendę Powiatową Policji w Mińsku Mazowieckim w zakresie ograniczania patologii wśród młodzieży oraz wskazała przedsięwzięcia, zmierzające do utrzymania dotychczasowego poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie szkoły i poza nim. Do tych przedsięwzięć należy zaliczyć:

1) rozważenie możliwości zwiększenia patroli szkolnych (wzrost ilości patroli, współpraca Policji ze Strażą Miejską w tym zakresie) oraz obecności funkcjonariuszy Policji w szkołach,

2) dalsze dysponowanie patroli drogowych w pobliżu placówek oświatowych,

3) rozważenie możliwości powrotu do jednolitych umundurowań w szkołach,

4) wzmożenie kontroli przez funkcjonariuszy Policji oraz Straży Ochrony Kolei na stacjach PKP.

Przedsięwzięcia wskazane w pkt 3 i 4 zostały w postaci pisma przekazane do odpowiednio urzędów miast i gmin powiatu mińskiego oraz Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Siedlcach.

W związku ze zbliżającym się okresem letniego wypoczynku omówione zostały zagadnienia i planowane przedsięwzięcia w zakresie realizacji programu „Bezpieczne wakacje – 2011”. Przedstawiciel Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych wskazał obszary działania oraz przedsięwzięcia, niezbędne do realizacji przez służby, inspekcje i straże w celu zapewnienia bezpieczeństwa w okresie letniego wypoczynku w ramach akcji ,,Bezpieczne wakacje 2011”.

Następnie Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim oraz Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim przypomnieli Komisji o procedurach jakie muszą spełniać placówki w zakresie organizowania letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz, że wskazania dla organizatorów powyższego przedsięwzięcia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego znajdują się na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

W toku prowadzonej dyskusji Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim zaproponował by Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mińsku Mazowieckim zebrało informacje na temat występowania dzikich kąpielisk oraz placówek oświatowych organizujących letni wypoczynek na terenie powiatu mińskiego. W związku z powyższym Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim przesłał do Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim wykaz dzikich kąpielisk i aquaparków na obszarze powiatu mińskiego.

Komisja została również zapoznana przez Kierownika Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim z działaniami podejmowanymi przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim w zakresie dróg pożarowych w budownictwie wielorodzinnym na terenie powiatu mińskiego. Przedstawione zagadnienia obejmowały wyniki przeprowadzonych kontroli w powiecie mińskim oraz wymagania zawarte w aktach prawnych.

Komisja przyjęła wniosek, aby w miesiącach wrzesień/październik, KP PSP w Mińsku Mazowieckim dokonała kontroli dróg pożarowych na terenie powiatu mińskiego pod kątem przejezdności w godzinach popołudniowych. Ponadto członkowie Komisji podkreślili istotę rzetelnego i racjonalnego tworzenia Planów Zagospodarowania Przestrzennego przez właściwe miasta/gminy jako jednego z gwarantów zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w zakresie dróg pożarowych na terenie powiatu mińskiego. Komisja przyjęła wniosek mający na celu zwrócenie uwagi samorządom terytorialnym na ww. problematykę, który w postaci pisma został przekazany do urzędów miast/gmin powiatu mińskiego.

Trzecie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się dnia 21 września 2011 roku. Główne tematy poruszone na posiedzeniu to:

- ocena stanu przedsięwzięć profilaktycznych podejmowanych przez Komendę Powiatową Policji w Mińsku Mazowieckim w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

- opinia odnośnie stanu bezpieczeństwa sieci i urządzeń dystrybuujących gaz ziemny na terenie powiatu mińskiego.

- omówienie założeń opracowywanego projektu ,,Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli”.

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, zapoznał Komisję z danymi statystycznymi dotyczącymi zdarzeń drogowych na terenie powiatu mińskiego oraz z przedsięwzięciami profilaktycznymi realizowanymi przez KPP w celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Komisja pozytywnie oceniła działania Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podkreśliła istotę ścisłej współpracy Policji i jednostek samorządowych w tym zakresie.

W dalszej części posiedzenia przedstawiciele Mazowieckiej Spółki Gazowniczej Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Mińsk Mazowiecki zapoznali Komisję z organizacją i funkcjonowaniem ww. spółki oraz ze stanem bezpieczeństwa sieci i urządzeń dystrybuujących gaz ziemny na terenie powiatu mińskiego oceniając go jako dobry.

Na tym samym posiedzeniu Naczelnik WZKiSO przedstawił członkom Komisji założenia opracowywanego projektu ,,Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2011-2014” oraz zapoznał Komisję z podsumowaniem akcji ,,Bezpieczne Wakacje 2011” .

Czwarte posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 23 listopada 2011 roku. Podstawowym tematem posiedzenia była ocena stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu mińskiego.

Komisja po wysłuchaniu wystąpienia przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim oraz Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, pozytywnie oceniła działania Policji, Straży Pożarnej oraz Prokuratury w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie powiatu mińskiego oraz podkreśliła istotę efektywnej współpracy pomiędzy poszczególnymi służbami, samorządami celem wzmożenia działań kontrolno-porządkowych powodujących zmniejszenie patologii i przemocy na ww. terenie. Ponadto w toku prowadzonej dyskusji, Komisja przyjęła następujące wnioski do realizacji:

1) zorganizowanie konferencji z udziałem dyrektorów szkól, nauczycieli, funkcjonariuszy Policji, przedstawicieli gmin/miast, sądu i prokuratury celem omówienia i wypracowania zasad postępowania z ,,trudną młodzieżą”,

2) rozważenie możliwości utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii na terenie powiatu mińskiego,

3) zorganizowanie spotkania z przedstawicielami zajmującymi się skupem złomu,

4) zwrócenie się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim z prośbą o dokonanie analizy problemu spożywania środków odurzających (zawartych w słodyczach) przez młodzież powiatu mińskiego.

Wniosek ostatni został w postaci pisma przekazany do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim.

W dalszej części posiedzenia Naczelnik WZKiSO przedstawił zgromadzonym projekt „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego powiatu mińskiego na lata 2011-2014” oraz poinformował, że członkowie Komisji mogą wnosić uwagi do powyższego dokumentu do dnia 15 grudnia 2011 r.

Członkowie Komisji zaaprobowali przedstawiony projekt oraz postanowili ww. dokument – po wniesieniu poprawek – poddać konsultacjom społecznym w miesiącu grudniu poprzez umieszczenie go na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim. W związku z powyższym, ww. dokument został przedłożony Zarządowi Powiatu, a następnie na podstawie podjętej uchwały (Nr 185/11 z dnia 20 grudnia 2011 r.) skierowany do konsultacji społecznych.

Ponadto Komisja zgodnie z ustawową prerogatywą wyraziła pozytywną opinię na temat projektu budżetu powiatu mińskiego na 2012 rok w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, podejmując stosowną uchwałę oraz przyjęła plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2012 rok.

Starosta Miński


Antoni Jan Tarczyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe