Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3291

Uchwała nr XVII/92/2012 Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Ojrzeń

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. Z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r.. o   ochronie zwierząt (Dz. U. Z   2003 r. Nr 106, poz. 1002 z   późn. zm.) Rada Gminy Ojrzeń uchwala co następuje:  

§   1.  

Uchwala się „Program Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Ojrzeń” w   brzmieniu określonym w   załączniku do uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń  

§   3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Krystyna   Drążkiewicz

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVII/92/2012    
Rady Gminy Ojrzeń    
z dnia 29 marca 2012 r.  
 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĄTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIU BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OJRZEŃ W   2012 R.  

§   1.  

Ilekroć w   uchwale jest mowa:  

1.   Zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarcze , które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka , a   nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.  

2.   Zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjne przebywające wraz z   człowiekiem w   jego domu lub pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w   charakterze jego towarzysza;  

3.   Kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności ( żyjące w   otoczeniu człowieka w   stanie dzikim );  

4.   Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ojrzeń w   2012 r.  

§   2.  

Celem Programu jest:  

1.   Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w   rozumieniu art. 4   pkt. 17. ustawy o   ochronie zwierząt:  

2.   Zapobieganie bezdomności zwierząt.  

§   3.  

1.   Wykonawcami Programu są:  

1)   Gmina Ojrzeń  

2)   Lekarze weterynarii  

3)   Schroniska dla zwierząt na podstawie porozumienia podpisanego z   gminą  

4)   Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania  

jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z   organami gminy.  

2.   Funkcje koordynatora działań podejmowanych w   ramach Programu pełni Wójt Gminy Ojrzeń  

3.   Zadanie priorytetowe Programu to:  

1)   Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z   terenu gminy  

2)   Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i   kastrację zwierząt w  

schroniskach dla zwierząt lub lecznicy dla zwierząt.  

3)   Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi w   tym ich dokarmianie  

4)   Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt  

5)   Odławianie bezdomnych zwierząt.  

6)   Zapewnianie całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych z  

udziałem zwierząt, i   humanitarne usypianie  

7)   Usypianie ślepych miotów  

8)   Wykazanie gospodarstwa rolnego w   celu zapewniania miejsca dla zwierząt  gospodarczych.  

§   4.  

1.   Odławianie bezdomnych zwierząt może być realizowane według potrzeb lecz nie częściej niż 1   raz w   ciągu roku , poprzez podmiot do tego uprawniony na podstawie  umowy zawartej pomiędzy Gminą Ojrzeń.  

2.   Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca schronienia realizowane będzie przez umieszczenie ich czasowo w   boksach dla zwierząt będących w   posiadaniu Gminy oraz poprzez umieszczanie zwierząt w   zaprzyjaźnionych gospodarstwach na podstawie  umowy zawartej pomiędzy Gminą Ojrzeń, a   podmiotem zapewniającym schronienie. Typuje się gospodarstwo na terenie Gminy Ojrzeń, Młock 66 do realizacji powyższego zadania, celem zapewnienia miejsc dla zwierząt bezdomnych odłowionych.  

§   5.  

1.   Gmina realizuje obligatoryjną sterylizacją i   kastrację zwierząt na zasadach ustalonych z   właściwą jednostką weterynaryjną dla Gminy.  

2.   Zabiegi sterylizacji i   kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii.  

3.   Zabiegom, o   których mowa w   ust. 1   nie podlegają zwierzęta w   okresie 14 dni od schwytania z   uwagi na możliwość  zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz przeznaczenia do adopcji w   terminie określonym w   ogłoszeniu o   poszukiwaniu nowych właścicieli.  

§   6.  

Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez :  

1.   Ustalenie miejsc, w   którym przebywają koty wolno żyjące.  

2.   Zapewnienie dokarmiana oraz zapewnienie im wody pitnej w   miejscach przebywania.  

3.   Powierzenie realizacji w/w zadań jednostkom organizacyjnym gminy oraz współdziałanie z   organizacjami społecznymi.  

§   7.  

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowana jest po przez:  

1.   Informowanie o   możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy w   tym na stronie internetowej Urzędu Gminy Ojrzeń.  

2.   Współdziałanie z   organizacjami społecznymi, lekarzami weterynarii, mieszkańcami gminy, schroniskami dla zwierząt w   zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt.  

§   8.  

1.   Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w   lecznicy dla zwierząt lub specjalnie wyznaczonym miejscu na terenie gminy.  

2.   Zwierze usypiane musi być traktowane łagodnie i   przyjaźnie. Zabieg uśpienia powinien być dokonany przez lekarza weterynarii w   sposób humanitarny.  

3.   Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie służby do ich utylizacji.  

§   9.  

1.   Wskazanie gospodarstwa rolnego w   celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt  

gospodarskich nastąpi na podstawie porozumienia zawartego przez gminę z   właścicielem gospodarstwa. Typuje się gospodarstwo na terenie Gminy Ojrzeń, Kicin 12 do realizacje powyższego zadania, dla zapewnienia miejsc dla zwierząt gospodarskich.  

2.   Wraz z   umieszczeniem zwierząt w   gospodarstwie gmina podejmuje starania w   zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.  

§   10.  

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w   wypadkach drogowych z   udziałem zwierząt realizowana jest poprzez umowę z   lekarzem weterynarii mającym możliwość świadczenia usług całodobowo. Proponuje się do realizacji powyższego zadania z   uwzględnieniem działań  świadczenia usług i   dostaw, zgodnie z   ustawą z   dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U, z   2010 r. Nr 113, poz. 759 z   późn. zm.). Lecznice Zoomax, Dingo, Maxwet, Help-Wet, AB-Wet.  

§   11.  

1.   Koszty Realizacji zadań określonych niniejszym programie ponosi Gmina Ojrzeń, z   uwzględnieniem zewnętrznych środków finansowych i   rzeczowych przekazanych jako darowizna na cel realizacji programu.  

2.   Wysokość środków finansowych zarezerwowanych w   budżecie Gminy Ojrzeń przeznaczonych na realizację Programu W   2012 roku wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).  

3.   Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenia świadczenia usług i   dostaw, zgodnie z   ustawą z   dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U, z   2010 r. Nr 113, poz. 759 z   późn. zm.).  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe