Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3299

Uchwała nr XVII/102/11 Rady Gminy Prażmów

z dnia 27 grudnia 2011r.

U C H W A Ł A B U D Ż E T O W A N A R O K 2 0 1 2

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Prażmów uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu Gminy Prażmów na 2012 rok w wysokości 22.858.679,67 zł., w tym: bieżące 22.816.427,67 zł. i majątkowe 42.252,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu Gminy Prażmów na 2012 rok w wysokości 21.858.679,67 zł., w tym: bieżące 21.644.540,73 zł. i majątkowe 214.138,94 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: rezerwa ogólna w wysokości 22.000 zł. i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 1.000.000 zł., która przeznaczona zostanie na wykup obligacji komunalnych, zgodnie z projektem przychodów i rozchodów, stanowiącym odpowiednio załączniki nr 3.

§ 3.

Plan dochodów związanych z realizację zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Plan wydatków związanych z realizację zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7.

Plan dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych oraz plan wydatków związanych z pomocą finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10.

Plan wydatków realizowanych z Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11.

Plan wpływów z opłat i kar związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12.

Plan dochodów wyodrębnionych rachunków dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13.

1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000 zł. 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w ust. 1. oraz do wykupu obligacji komunalnych do wysokości 1.400.000 zł.

§ 14.

W toku wykonywania budżetu upoważnia się Wójta Gminy Prażmów do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Prażmów.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Prażmów.

Przewodniczący Rady Gminy Prażmów


Miłosław Zegadło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/102/11
Rady Gminy Prażmów
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Zał nr 1 do URGP 102

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/102/11
Rady Gminy Prażmów
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Zał nr 2 do URGP 102

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/102/11
Rady Gminy Prażmów
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Zał nr 3 do URGP 102

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/102/11
Rady Gminy Prażmów
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Zał nr 4 do URGP 102

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/102/11
Rady Gminy Prażmów
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Zał nr 5 do URGP 102

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/102/11
Rady Gminy Prażmów
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Zał nr 6 do URGP 102

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/102/11
Rady Gminy Prażmów
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Zał nr 7 do URGP 102

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/102/11
Rady Gminy Prażmów
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Zał nr 8 do URGP 102

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/102/11
Rady Gminy Prażmów
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Zał nr 9 do URGP 102

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/102/11
Rady Gminy Prażmów
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Zał nr 10 do URGP 102

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII/102/11
Rady Gminy Prażmów
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Zał nr 11 do URGP 102

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVII/102/11
Rady Gminy Prażmów
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

Zał nr 12 do URGP 102

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVII/102/11
Rady Gminy Prażmów
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik13.pdf

Zał nr 13 do URGP 102

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe