| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/99/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm./ i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt /t.j.Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm./, po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt działającym na terenie gminy oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich działających na terenie gminy, Rada Gminy w Krzynowłoga Mała uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzynowłoga Mała w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzynowłoga Mała.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Leonard Mikołajewski


Załącznik do Uchwały Nr XVII/99/2012
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 30 marca 2012 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzynowłoga Mała w 2012 roku

1. I. SŁOWNIK POJĘĆ

II. WPROWADZENIE

III. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

IV. CELE I REALIZATORZY PROGRAMU

V. REALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

VI. EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

VII. FINANSOWANIE ZADAŃ

VIII. UZGODNIENIE I UCHWALENIE PROGRAMU

1) I. SŁOWNIK POJĘĆ

Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej, przy pomocy którego Wójt Gminy Krzynowłoga Mała wykonuje zadania;

2) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Zwierząt Bezdomnych s. c. z siedzibą w Ostrowii Mazowieckiej, ul. Bąkowska, z którym Wójt Gminy Krzynowłoga Mała podpisał umowę;

3) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzynowłoga Mała w 2012 roku;

4) Opiekunie społecznym, należy przez to rozumieć osobę sprawującą nieformalną opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, wolno żyjącymi kotami, a w szczególności zajmującą się ich dokarmianiem;

5) humanitarnym traktowaniu zwierząt rozumie się przez to traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę;

6) okrutnym traktowaniu rozumie się przez to wymienione w ustawie przypadki znęcania się nad zwierzętami oraz inne postępowanie właściciela bądź innej osoby, prowadzące do skutków porównywalnych ze skutkami znęcania się;

7) zwierzętach bezdomnych rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;

8) zwierzętach domowych rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

9) zwierzętach gospodarskich rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

10) zwierzętach wolno żyjących (dzikich) rozumie się przez to zwierzęta nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych od człowieka;

11) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim).

2) WPROWADZENIE

Na szczeblu prawa polskiego szeroko rozumiana ochrona zwierząt regulowana jest aktami rangi ustawowej i aktami do niej wykonawczymi – rozporządzeniami. Są one odniesieniem do przepisów prawa Unii Europejskiej oraz wyrazem potrzeby regulacji zagadnień związanych z ochroną zwierząt w prawie krajowym. Dotychczas obowiązująca ustawa o ochronie zwierząt z dniem 16 września 2011 roku uległa zmianie, rozszerzając zakres objęty regulacją prawną. Zmiana ustawy stanowi odzwierciedlenie potrzeby reagowania na zmieniające się otoczenie i jego aktualne zagrożenia. Poszerzeniu uległ m.in. katalog zakazów związanych z niewłaściwym traktowaniem zwierząt oraz obowiązki w zakresie ich ochrony na szczeblu gminnym. Problemy wcześniej niedostrzeżone lub nie wywierające skutków o zasięgu ogólnym zostały uwzględnione w nowo obowiązujących postanowieniach. Mając na uwadze fakt, że zwierzę nie jest rzeczą, a istotą żyjącą i zdolną do odczuwania bólu oraz cierpienia, człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę oraz opiekę. Do zasadniczych praw zwierząt zalicza się najczęściej prawo do życia i prawo do wolności od cierpienia. Każde zwierzę wymaga traktowania w sposób humanitarny, czyli uwzględniający jego potrzeby i zapewniający mu opiekę i ochronę. Zabronione jest niehumanitarne zabijanie oraz znęcanie się nad zwierzętami, które należy rozumieć jako zadawanie lub świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień. Ból i cierpienie zadaje się zwierzęciu również poprzez porzucanie go przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje. Problem porzucania zwierząt, w szczególności psów i kotów, prowadzący do ich bezdomności, z roku na rok przybiera coraz większe rozmiary. Bezdomność zwierząt jest zagadnieniem złożonym, a jego źródeł należy doszukiwać się w zachowaniach i postawach ludzkich. W Polsce każdego roku dziesiątki tysięcy psów i kotów jest porzucanych przez swoich właścicieli. Najczęstszym powodem takiego postępowania jest ludzka niedojrzałość i nieodpowiedzialność, prowadząca do podejmowania nieprzemyślanych decyzji, których skutki ważą na dalszym życiu i zdrowiu będących pod opieką człowieka zwierząt domowych. Całkowicie zależne od pomocy człowieka zwierzę w momencie porzucenia jest bezbronne, zdezorientowane i niezdolne do samodzielnego życia. Takie zdarzenia zazwyczaj prowadzą do traumatycznych przeżyć, trwałego urazu i nieufności w stosunku do wszystkich ludzi. Bezdomność zwierząt jest często również skutkiem zmieniającej się mody na określone rasy i gatunki, co prowadzi do pozbywania się, wcześniej nabytych, a uznawanych obecnie za mniej popularne, zwierząt. Pozbywanie się psów i kotów z hodowli i targowisk oraz ich niekontrolowane nadmierne rozmnażanie również przyczynia się do wzrostu liczby zwierząt bezdomnych. Za problem bezdomności zwierząt odpowiedzialność ponosi człowiek i to on powinien zmienić swoje postawy i postępowanie, aby sytuacja mogła ulec poprawie. Los zwierząt zależy całkowicie od świadomych i odpowiedzialnych działań ludzi, którzy swoim postępowaniem wobec zwierząt dają wyraz poszanowaniu zasad humanitaryzmu i jednocześnie świadectwo własnego człowieczeństwa. Przeciwdziałać bezdomności może każdy, a zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań własnych Gminy i jest regulowane ustawowo. Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, dostrzegając narastający problem bezdomności i konieczności jej skutecznego zapobiegania, poszerza katalog obowiązkowych elementów gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności. Program Ochrony Zwierząt i Zapobiegania Bezdomności na terenie Gminy Krzynowłoga Mała ma w swoim założeniu uporządkować problematykę zwierząt bezdomnych m.in. poprzez analizę proponowanych rozwiązań i sposobów ich realizacji. Wykonanie założeń Programu i jego kontrola spoczywa na Wójcie Gminy Krzynowłoga Mała.

3) PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

W obowiązującym stanie prawnym, działania mające na celu opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt wchodzą w zakres zadań własnych gmin.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 Nr 152, poz.897) określa w art.3 następujące obowiązkowe zadania gminy: „Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: (…) organizują ochronę przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w odrębnych przepisach (…)”.

Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2011 Nr 230, poz.1373) w art.11 ust.1 zakłada, że: „Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy”.

Na podstawie wyżej wymienionej ustawy zmieniającej, art.11a otrzymał brzmienie:

„1. Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art.11 ust.1, określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

2. Program, o którym mowa w ust.1, obejmuje:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

3) odławianie bezdomnych zwierząt,

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6) usypianie ślepych miotów,

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

3. Realizacja zadań, o których mowa w ust.2 pkt 3–6, może zostać powierzona podmiotowi prowadzącemu schronisko dla zwierząt.

4. Program, o którym mowa w ust.1, zawiera wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków. Koszty realizacji programu ponosi gmina.

5. Projekt programu, o którym mowa w ust.1, przygotowuje wójt (burmistrz, prezydent miasta).

6. Projekt programu, o którym mowa w ust.1, wójt (burmistrz, prezydent miasta) najpóźniej do dnia 1 lutego przekazuje do zaopiniowania: 1) właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, 2) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy, 3) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.

7. Podmioty, o których mowa w ust.7, w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu, o którym mowa w ust.1, wydają opinie o projekcie. Nie wydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu.”

W myśl ustawy o ochronie zwierząt, problem bezdomnych zwierząt rozwiązywany jest przez gminy na dwóch płaszczyznach: zapobiegania, o którym mowa w art.11a (sterylizacja, adopcja, usypianie ślepych miotów) oraz zapewniania opieki zwierzętom aktualnie bezdomnym w schroniskach.

4) CELE I REALIZATORZY PROGRAMU

Głównym celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt na obszarze Gminy. Program jest wyrazem wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na gminy, a jego cel realizowany jest poprzez podejmowanie odpowiednich działań, będących przedmiotem kolejnych rozdziałów Programu. Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i przeciwdziałania bezdomności zwierząt odbywa się przy wzajemnej współpracy: 1) Wójta Gminy Krzynowłoga Mała 2) Schroniska dla bezdomnych zwierząt, 3) Organizacji pozarządowych, których celem jest ochrona zwierząt – współpracujące z Gminą Krzynowłoga Mała. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy polega w szczególności na: 1. Zapewnieniu bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 2. Sprawowaniu opieki nad kotami wolno żyjącymi oraz ich dokarmianie, 3. Odławianiu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy, 4. Przeprowadzaniu zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt przebywających w Schronisku, 5. Poszukiwaniu nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych, 6. Usypianiu ślepych miotów, 7. Wyznaczeniu gospodarstwa rolnego, które zapewni miejsce dla zwierząt gospodarskich, 8. Zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Ponadto, jeśli Rada Gminy uzna to za słuszne, Program może obejmować plan znakowania zwierząt. Koszty realizacji Programu ponosi w całości Gmina, jednak część zadań można powierzyć podmiotowi prowadzącemu schronisko dla zwierząt.

5) REALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Krzynowłoga Mała realizują: 1) Schronisko poprzez wyłapywanie oraz przyjmowanie zwierząt bezdomnych do Schroniska, w celu zapewnienia im bezterminowej opieki (oceny dobrostanu zwierząt, właściwych szczepień) do czasu adopcji, po uprzednim zgłoszeniu przez uprawnionego pracownika Urzędu Gminy; 2) Wójt Gminy poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich; 3) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują: 1) Wójt Gminy poprzez: a) tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących; b) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących; c) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych lub/i przedstawiciela Urzędu. 2) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

3. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Krzynowłoga Mała realizują: 1) Schronisko na podstawie zawartej umowy w tym zakresie; 2) Organizacje pozarządowe. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub przekazywane są do Schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu.

4. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie przez uprawniony podmiot, przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie zadaje im cierpienia. Transport bezdomnych zwierząt odbywa się będzie środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu do schroniska. Przed przewiezieniem zwierząt do Schroniska, w przypadku zwierząt podejrzanych o chorobę zakaźną lub które pogryzły człowieka, odłowione zwierzęta przewożone są do lecznicy weterynaryjnej celem obserwacji.

5. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt realizują: 1) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek; 2) Wójt Gminy poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji;

6. Zwierzęta odłowione po okresie 14 dni, które nie zostały adoptowane będą sterylizowane lub kastrowane.

7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania; 2) Wójt Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt z Schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krzynowłoga Mała oraz na stronie internetowej www.krzynowlogamala.pl 3) Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

8. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w lecznicy weterynaryjnej lub schronisku dla bezdomnych zwierząt.

9. Na gospodarstwo rolne zapewniające miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2012 r. wskazuje się gospodarstwo Pana Czesława Antosza w miejscowości Piastowo, z którym Wójt Gminy Krzynowłoga Mała zawarł stosowne porozumienie w celu właściwej opieki.

10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii - Gabinet Weterynaryjny, Roman Szafrański, Arkadiusz Oniszk s. c., ul. Piłata 19, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

6) EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

Wójt Gminy Krzynowłoga Mała w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi (tj. jednostkami oświatowymi, biblioteką) oraz organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych. Forma edukacji humanitarnej polegać będzie na zajęciach edukacyjnych w szkołach, wywieszaniu plakatów oraz rozdawaniu ulotek.

7) FINANSOWANIE PROGRAMU

1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu na rok 2012 zabezpieczone są w budżecie Gminy Krzynowłoga Mała w wysokości 20 000,00 zł netto.

8) UZGODNIENIE I UCHWALENIE PROGRAMU

Projekt Programu Wójt Gminy Krzynowłoga Mała najpóźniej do dnia 1 lutego każdego roku przekazuje do zaopiniowania: właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze Gminy Krzynowłoga Mała, dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy Krzynowłoga Mała Wymienione podmioty w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu Programu wydają o nim opinie. Nie wydanie opinii w tym terminie uznaje się za uzgodnienie Programu. Po uzgodnieniu Programu, następuje jego przyjęcie w formie uchwały Rady Gminy Krzynowłoga Mała najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »