| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/101/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej

z dnia 30 marca 2012r.

zmieniająca załącznik do uchwały Nr XVI/84/2012 Rady Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 13 lutego 2012 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.jed. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) uchwala się co nastepuje:

§ 1. 1. Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/84/2012 Rady Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 13 lutego 2012 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

2. Nowa treść załącznika stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

3. Pozostałe postanowienia uchwały nie podlegają zmianie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzynowłoga Mała i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Leonard Mikołajewski


Załącznik do Uchwały Nr XVII/101/2012
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 30 marca 2012 r.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatnościza usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania.

§ 1. Ustala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane:

1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby , niepełnosprawności lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona;

2. Osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

3. Świadczenia usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje się na wniosek osób wymienionych w art. 50 ust. 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, jak również z urzędu na wniosek pracownika socjalnego; w oparciu o zlecenie wystawione przez lekarza domowego, na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz oceny możliwości zapewnienia opieki przez rodzinę

§ 3. Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej jego rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz posiadanych środków finansowych w budżecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej na ten cel i możliwości zabezpieczenia usług przez GOPS.

§ 4. Ustala się koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wymienionych w § 2 w wysokości:

1. Dla osoby samotnej - 8,00 zł.

2. Dla osoby, która zamieszkuje w rodzinie, a także mająca wspólnie niezamieszkującego małżonka, wstępnych lub zstępnych - 8,00 zł.

§ 5. Ustala się koszt jednej godziny specjalistycznych usług dla osób wymienionych w § 2 pkt 3 w wysokości 10,00 zł

§ 6. Ustala się następujące zasady odpłatności:

1. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobie samotnej, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

2. Osoby nie spełniające warunku wymienionego w ust. 1 mogą korzystać z usług opiekuńczych za częściową odpłatnością na zasadach określonych w tabeli:

Lp

Procentowy dochód według kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej

Odpłatność w procentach usług opiekuńczych

Osoba samotnie zamieszkująca

i gospodarująca

Osoba w rodzinie

1

Do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

2

od 100,01% – 150%

10%

20%

3

od 150,01% – 200%

15%

30%

4

od 200,01% – 300%

20%

40%

5

od 300,01% – 400%

35%

70%

6

powyżej 400%

100%

100%

§ 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmiernie obciążenie finansowe, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej biorąc pod uwagę sytuację życiową, warunki rodzinne i mieszkaniowe, na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego, może częściowo lub całkowicie odstąpić od żądania takiego zwrotu.

§ 8. Zgodnie z art. 9 ustawy o pomocy społecznej kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata.

§ 9. Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze stanowią dochód budżetu gminy.

§ 10. Możliwość i zakres udzielania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzależnia się od środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Krzynowłoga Mała w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej.

§ 11.

1. Obowiązek wnoszenia opłaty wraz z terminem i miejscem jej uiszczenia ustala się każdorazowo w indywidualnej decyzji administracyjnej o przyznanie świadczenia, z uwzględnieniem sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o przyznanie świadczenia.

2. W przypadku nie opłacenia za wykonaną usługę w terminach ustalonych w decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 1, należności z tego tytułu podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »