Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3745

Uchwała nr XVII/88/2012 Rady Gminy w Platerowie

z dnia 16 marca 2012r.

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Ruskowie

Tekst pierwotny

Na podstawie   art. 59 ust. 1   i 2   w związku z   art. 5c pkt 1   ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (Dz.U. z   2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),   po uzyskaniu opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty,   Rada Gminy w   Platerowie uchwala, co następuje   :  

§   1.   Z dniem 31 sierpnia 2012 roku likwiduje się Szkołę Podstawową w   Ruskowie.  

§   2.   Uczniom zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w   Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w   Górkach, wchodzącej w   skład Zespołu Szkół w   Górkach.  

§   3.   Dokumentację zlikwidowanej szkoły przejmuje Wójt Gminy Platerów, z   wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmie Mazowiecki Kurator Oświaty.  

§   4.   Zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Gmina Platerów. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnością Gminy Platerów.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Platerów.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w   Platerowie  


Dariusz   Kazun


Uzasadnienie

 


Uzasadnienie

do uchwały Nr XVII/88/2012 Rady Gminy w   Platerowie z   dnia 16 marca2012r.  

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w   Ruskowie  

              Zgodnie z   art. 59 ustawy o   systemie oświaty   (Dz.U. z   2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.)   szkoła publiczna może być zlikwidowana przez organ prowadzący z   końcem roku szkolnego, po zapewnieniu przez ten organ możliwości kontynuowania nauki w   innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący zobowiązany jest najpóźniej na 6   miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o   zamiarze likwidacji szkoły : rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Szkoła może być zlikwidowana po uzyskaniu opinii kuratora oświaty.  

              Celem likwidacji Szkoły Podstawowej w   Ruskowie jest konieczność dostosowania sieci szkół położonych w   Gminie Platerów do realnych potrzeb wynikających z   zachodzących zmian demograficznych oraz związane z   tym racjonalizowanie wydatków publicznych ponoszonych na funkcjonowanie oświaty. Główną przesłanką uzasadniającą likwidację szkoły jest mała liczba dzieci w   szkole i   w związku z   tym wysokie koszty ponoszone na funkcjonowanie placówki. Szkoła Podstawowa w   Ruskowie jest najmniej liczebną szkołą spośród szkół prowadzonych przez Gminę Platerów ( z   przeprowadzonych prognoz demograficznych wynika, że stan liczbowy uczniów w   klasach I   – VI będzie kształtował się w   granicach 40 uczniów).  

              Gmina Platerów, rozpoczynając procedurę likwidacji Szkoły Podstawowej w   Ruskowie, wypełniła dyspozycje cytowanego na wstępie art. 59 ustawy o   systemie oświaty poprzez :  

1.                 Podjęcie Uchwały nr XIV/72/2011 Rady Gminy w   Platerowie z   dnia 16 grudnia 2011r. w   sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w   Ruskowie. Uzasadnienie do ww uchwały zawierało opis przyczyn podjęcia decyzji o   zamiarze likwidacji oraz dane dotyczące zapewnienia możliwości kontynuowania nauki w   innej szkole publicznej tego samego typu, informacje o   organizacji i   sposobie bezpłatnego dowozu, jak również informacje dotyczące spraw kadrowych pracowników likwidowanej szkoły.  

2.                 Skuteczne zawiadomienie w   ustawowym terminie rodziców uczniów o   zamiarze likwidacji szkoły – pisma zawierające informację o   zamiarze likwidacji szkoły wraz z   treścią uchwały o   zamiarze likwidacji placówki zostały doręczone rodzicom uczniów (data nadania pocztowego 21 grudnia 2011r.)  

3.                 Skuteczne zawiadomienie w   ustawowym terminie Mazowieckiego Kuratora Oświaty – Delegatura w   Siedlcach – stosowne pismo doręczono w   dniu 23 grudnia 2011r.  

4.                 Przekazanie pismem z   dnia 19 grudnia 2011r. nr GZEAS.0123.18.2011 do Mazowieckiego Kuratora Oświaty Delegatura w   Siedlcach Uchwały Nr XIV/72/2011 Rady Gminy w   Platerowie z   dnia 16 grudnia 2011r w   sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w   Ruskowie z   prośbą o   wydanie opinii w   przedmiotowej sprawie.  

5.                 Uzyskanie od Mazowieckiego Kuratora Oświaty opinii w   sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w   Ruskowie z   dniem 31 sierpnia 2012r. Mazowiecki Kurator Oświaty pismem nr DSI.542.44.2011.BP z   dnia 20 stycznia 2012r. negatywnie zaopiniował likwidację Szkoły Podstawowej w   Ruskowie.  

6.                 Zapewnienie uczniom likwidowanej Szkoły Podstawowej w   Ruskowie możliwości kontynuacji nauki w   Szkole Podstawowej w   Górkach wchodzącej w   skład Zespołu Szkół w   Górkach. Po podjęciu uchwały o   likwidacji Szkoły Podstawowej w   Ruskowie organ prowadzący zgodnie z   art. 17 ust. 4   ponownie ustali sieć szkół publicznych i   dostosuje obwody szkół po likwidacji.  

7.                 Projekt uchwały o   zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w   Ruskowie został w   dniu 14 grudnia 2011r. skierowany do zaopiniowania przez zakładową organizację związkową, tym samym organ samorządu terytorialnego wywiązał się z   obowiązku zasięgania opinii związku zawodowego w   przedmiotowej sprawie. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału Powiatowego w   Łosicach negatywnie zaopiniował projekt uchwały (pismo nr 003/12 z   dnia 09 stycznia 2012r.)  

              Uchwała w   przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej w   Ruskowie powinna zostać podjęta w   takim czasie, aby zgodnie z   przepisami prawa oświatowego przeprowadzić procedury rozwiązywania stosunku pracy z   zatrudnionymi tam nauczycielami i   pracownikami niepedagogicznymi (art. 59 ust. 1   ustawy o   systemie oświaty w   związku z   art. 20 ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z   2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm).  

             

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w   Platerowie  


Dariusz   Kazun

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe