Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3780

Uchwała nr 99/X/2012 Rady Gminy Czerwińsk

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Czerwińsk nad Wisłą

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt  15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami)  oraz   art. 21 ust.1 pkt.1,  ust.2  ustawy z   dnia 21 czerwca 2001 r. ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z   2005r. Nr 31, poz. 266 z   późniejszymi zmianami).  

Rada Gminy uchwala co następuje:  

§   1.   Uchwala się wieloletni program  ospodarowania  mieszkaniowym zasobem  gminy Czerwińsk nad Wisła stanowiący załącznik Nr 1   i wykaz lokali wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu gminy na lata 2012 – 2018 stanowiący załącznik Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w   Czerwińsku nad Wisłą  


Bogdan   Kamiński

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 99/X/2012    
Rady Gminy Czerwińsk    
z dnia 30 marca 2012 r.  
 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem  
Gminy Czerwińsk nad Wisłą w   latach 2012-2018r.  

Rozdział I  

Postanowienia ogólne  

1.   Niniejszy program opracowano na podstawie art.21 ustawy z   dnia 21 czerwca 2001 r. o   ochronie praw lokatorów. mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z   2005r. Nr 31, poz.266) zwanej dalej ustawą.  

2.  
Artykuły ustawy powołane bez bliższego określenia oznaczają przepisy ustawy o   której mowa w   punkcie 1.  

3.  
Postanowienia uchwały oraz załącznik stanowiący program mają moc prawa miejscowego obowiązującego na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą i   mają zastosowanie do mieszkaniowego zasobu gminy o   którym mowa w   art.20 ustawy.  

4.  
W celu stworzenia na terenie gminy warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wynikających z   ustawy jak również dla gospodarstw domowych o   niskich dochodach tworzy się na terenie gminy mieszkaniowy zasób gminy.  

5.  
Wykaz   34   lokali wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu gminy wraz z   ich charakterystyką. stanem technicznym. przeznaczeniem i   zakresem niezbędnych remontów zawiera załącznik Nr 2   do niniejszej uchwały.  

6.  
Z mieszkaniowego zasobu gminy wydziela się   10   lokali przeznaczonych jako lokale służbowe do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.  

7.  
Z mieszkaniowego zasobu gminy wydziela się   9   lokali przeznaczonych na lokale socjalne.  

8.   Z mieszkaniowego zasobu gminy wydziela się   12   lokali przeznaczonych do sprzedaży.  

9.   Z mieszkaniowego zasobu gminy wydziela się   2   lokale przeznaczone do zawarcia umowy najmu na czas nieokreślony.  

10.   Z mieszkaniowego zasobu gminy wydziela się   1   lokal na pomieszczenie zastępcze  

Rozdział II  

Postanowienia szczegółowe  
1. Prognoza wielkości oraz stanu technicznego poszczególnych lokali.  

Program zawiera perspektywy rozwoju mieszkaniowego zasobu gminy. obecną wielkość gminnego zasobu mieszkaniowego oraz aktualny stan techniczny poszczególnych lokali określony w   wykazie lokali do niniejszego załącznika. W   skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzą 34 lokale położone w   11 budynkach będących własnością gminy. W   perspektywie lat 2012-2018 przewiduje się możliwości powiększenia zasobów mieszkaniowych w   ilości min. 1   lokal.  

2.   2. Remonty i   modernizacja mieszkaniowego zasobu gminy.  
2.1./   analiza potrzeb remontów i   modernizacji mieszkaniowego zasobu gminy zawiera załączone zestawienie lokali do niniejszego programu.  
2.2./   ustala się. że właściciel lokalu jest zobowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących urządzeń technicznych w   lokalu.  
3./   Ponadto do właściciela należy :  
- dokonywanie napraw dachu. elewacji i   pomieszczeń wspólnych  
- wymiana zużytych wewnętrznych instalacji wodociągowych, ciepłej wody bez urządzeń odbiorczych. instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z   grzejnikami, oraz instalacji elektrycznej  
- wymiana okien i   drzwi  
- wymiana podłóg, posadzek, okładzin i   tynków  
- wymiana pieców grzewczych  

3.  
Obowiązki lokatora  

Lokator zobowiązany jest do utrzymania wynajętego lokalu i   pomieszczeń przynależnych we właściwym stanie technicznym i   sanitarnym a   także chronić lokal i   pomieszczenie wspólnego użytkowania przed dewastacją i   uszkodzeniami.  
Ponadto lokatora obciąża naprawą i   konserwacją :  
- wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych. centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej.  
- podłóg. posadzek. wykładzin podłogowych  
- naprawa i   malowanie tynków okładzin, drzwi i   okien  
- usuwanie niedrożności urządzeń sanitarnych  
- naprawa pieców i   kuchni węglowych oraz trzonów kuchennych  
- naprawa i   usuwanie wszelkich szkód powstałych z   jego winy lub osób z   nim          zamieszkujących  

4.  
4. Zasady polityki czynszowej  
4.1./   w lokalach należących do mieszkaniowego zasobu gminy Wójt Gminy będzie ustalał stawkę bazową czynszu za 1   m² powierzchni użytkowej lokalu .  
4.2./   czynsz najmu za 1   m² powierzchni użytkowej lokali wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu gminy ustala się na podstawie bazowej stawki za1m²pow.użytkowej  
3./   ustalona stawka bazowa będzie stanowiła podstawę 100% i   będzie obniżana w   odpowiedni % w   zależności od czynników obniżających wartość użytkową lokalu zgodnie z   art.7 ustawy wg poniższych zasad :  
L.p. Położenie i   stan wyposażenia lokalu w   urządzenia techniczne. Procentowe zmniejszenie lub zwiększenie stawki bazowej w   %.  
A - Lokal z   inst. wodno-kanaliz., elektryczność. co, z   łazienką i   wc 100% stawka bazowa  
B - Lokal z   inst. wodno-kanaliz., elektryczność. bez c.o z   łazienką i   wc.  - 20%.  
C - Lokal z   inst. wodno-kanaliz.. elektryczność. bez łazienki i   wc - 30 %.  
D - Lokal z   inst. elektryczną, ze wspólnym ujęciem wody, bez pozostałych inst. - 50%.  

4.4./   W przypadku. gdy lokator nie ma zawartej umowy bezpośrednio z   dostawcą mediów lub usług, właściciel lokalu oprócz czynszu będzie pobierał opłaty zależne i   niezależne od niego. np.: za dostawę wody. energii elektrycznej. odbiór nieczystości stałych i   płynnych. oraz innych opłat eksploatacyjnych.  

Opłaty te będą pobierane wg wskazań urządzeń pomiarowych. a   w przypadku ich braku na podstawie norm stanowiących podstawę ustaleń przez ceny dostawców lub w   oparciu o   własną kalkulację.  

4.5./   Podwyżka czynszu może być dokonywana nie częściej niż raz w   roku. Roczna podwyżka czynszu nie może być wyższa niż 150% średniorocznego wzrostu cen towarów i   usług ogółem w   minionym roku w   stosunku do roku poprzedzającego, wskaźnik ogłoszony w   komunikatach Prezesa GUS.  
4.6./   Stawkę czynszu za lokal socjalny ustala się w   wysokości 50% najniższego czynszu obowiązującego w   danym roku w   gminnym zasobie mieszkaniowy.  

5.  
5. Sposób i   zasady zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.  
5.1./   Wszelkie decyzje związane z   gminnym zasobem mieszkaniowym w   zakresie zarządzania budynkami i   lokalami oraz decyzjami wynikającymi z   ustawy o   ochronie praw lokatorów podejmowane będą bezpośrednio przez  Wójta Gminy po zasięgnięciu opinii Komisji ds. gospodarki komunalnej i   oświaty powołanej przez Radę Gminy.  
2.   Decyzje dotyczące lokalu położonego w   budynku wspólnoty mieszkaniowej będącego jednocześnie w   gminnym zasobie mieszkaniowym podejmowane będą zgodnie z   ustawą o   własności lokali (Dz.U. z   2000 r. Nr 80 poz.903 z   późniejszymi zm.)  

6.  
6. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej.  
6.1./   Podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej będzie budżet Gminy, w   którym corocznie planowane będą środki na gospodarkę mieszkaniową. w   zależności od planowanych remontów i   modernizacji w   danym roku zgodnie z   niniejszym programem.  
2./   Ustala się że , ulepszenia lokali mieszkalnych będą mogły być wykonane i   sfinansowane przez lokatora za zgodą właściciela lokalu po zawarciu umowy z   lokatorem, co do ulepszenia, umowa niniejsza powinna zawierać:  

a.   ulepszenia dokonane w   lokalu po wybudowaniu przechodzą na rzecz właściciela lokalu.  

b.   właściciel lokalu może dokonać zwrotu kosztów poniesionych przez najemcę w   celu ulepszenia lokalu, odliczając maksymalnie roczny czynsz.  

c.   odliczenie czynszu musi być zgodne z   harmonogramem wydatków na remonty.  

6.3./   Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej będą również dochody ze sprzedaży części lokali.  

7.  
7. Wysokości nakładów na koszty eksploatacji. remonty i   inwestycje lokali i   budynków mieszkaniowego zasobu gminy.  
7.1./   Wysokość nakładów planowanych w   budżecie w   poszczególnych latach na koszty bieżącej eksploatacji oraz niezbędnych remontów w   gminnym zasobie mieszkaniowym określona będzie corocznie przez Wójta Gminy na podstawie ustaleń niniejszego programu oraz wniosków  składanych corocznie do budżetu przez zainteresowanych lokatorów.  
2./   Program określazakres najpilniejszych remontów.  

7,3./   W latach objętych programem przewiduje się nowe inwestycje  
mogące powiększyć mieszkaniowy zasób gminy ewentualnie adoptację istniejących budynków i   pomieszczeń.  

8.  
8.Inne działania poprawiające wykorzystanie mieszkaniowego zasobu gminy.  
1./   W celu racjonalnego gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym Wójt Gminy może z   inicjatywy własnej lub lokatora dokonywać zamian lokalu zgodnie z   art.21 ust.4 i   5 ustawy w   związku z   koniecznością remontu, sprzedaży, pozyskania lokalu socjalnego lub lokalu przeznaczonego niniejszym programem do zamieszkania na czas stosunku pracy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w   Czerwińsku nad Wisłą  


Bogdan   Kamiński

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 99/X/2012    
Rady Gminy Czerwińsk    
z dnia 30 marca 2012 r.  
 

WYKAZ  34  LOKALI  WCHODZĄCY W   SKLAD  MIESZKANIOWEGO  ZASOBU  GMINY  CZERWIŃSK  NAD  WISŁĄ:  

Sprzedaż - 12  

Socjalne - 9  

Służbowe- 10  

Pomieszczenie zastępcze - 1  

Wynajem na czas nie określony - 2  

 

L.P.  
BUD.  

L.P.  
MIESZ.  
 

ADRES BUDYNKU  

Nr LOKALU  

POW.  
UŻYTK.  

PRZEZNA-  
CZENIE  

POTRZEBY  
REMONTOWE  

ROK  
REMONTU  

ZARZĄDCA  
 

1  

1  

Czerwińsk nad Wisłą  
ul. Warszawska 1  

1  
Jędrzejewski  
Roman  

38,30  

służbowy  

Ocieplenie budynku  

2015  

ZOPO  

2  

2  

Radzikowo Stare 36  
(Szkoła)  

1  
Piętka  
Elżbieta  

50,00  

służbowy  

----------------  

-----------  

ZOPO  

 

3  

_ „ _  

2  
Majewska  
Małgorzata  

43,00  

służbowy  

----------------  

-----------  

ZOPO  

3  

4  

Grodziec 11B  
Dom Nauczyciela  

1  
pusty  
(po pożarze)  

44,56  

sprzedaż  

----------------  

-----------  

ZOPO  

 

5  

_ „ _  

2  
pusty (po  
przedszkolu)  

44,56  

sprzedaż  

----------------  

-----------  

ZOPO  

 

6  

_ „ _  

3  
Żółtowska  
Jadwiga  

44,56  

sprzedaż  

----------------  

-----------  

ZOPO  

 

7  

_ „ _  

4  
Łęcki  
Krzysztof  

44,56  

sprzedaż  

----------------  

-----------  

ZOPO  

4  

8  

Goławin 49 D  
(Szkoła)  

2  
Sikorska  
Maria  

33,00  

służbowy  

Wymian okien 3   szt. i   drzwi do piwnicy, naprawa schodów, uzupełnienie elewacji, remont dachu  

2013-2018  

ZOPO  

 

9  

_ „ _  

3  
Czajkowska  
Danuta  

36,00  

służbowy  

Wymian okien 3   szt. i   drzwi do piwnicy, naprawa schodów, uzupełnienie elewacji, remont dachu  

2013-2018  

ZOPO  

5  

10  

Czerwińsk nad Wisłą  
Ul. Wł. Jagiełły 4  

1  
Maciągowska  
Bożena  

38,00  

sprzedaż  

Montaż wodomierza  

2012  

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA  

6  

11  

Czerwińsk nad Wisłą  
ul. Wł. Jagiełły 8  

1  
Radzieńciak  
Jacek  

47,00  

służbowy  

----------------  

-----------  

ZGKiM  

 

12  

_ „ _  

2  
Dramińska  
Anna  

47,00  

służbowy  

----------------  

-----------  

ZGKiM  

7  

13  

Goworowo 50  

1  
Ambroziak  
Elżbieta  

26,00  

sprzedaż  

----------------  

-----------  

ZGKiM  

8  

14  

Czerwińsk nad Wisłą  
ul. Wł. Jagiełły 6  

1  
Galach  
Sławomir  

57,60  

służbowy  

Naprawa instalacji co  

2012-13  

ZGKiM  

 

15  

_ „ _  

2  
pusty  
(dla lekarza)  

55,12  

służbowy  

Naprawa instalacji co  

2012-13  

ZGKiM  

 

16  

_ „ _  

3  
Dydo  
Katarzyna  

62,50  

służbowy  

Naprawa instalacji co  

2012-13  

ZGKiM  

9  

17  

Zdziarka 64 A  

1  
Ekner  
Zbigniew  

32,33  

czas nie określony  

Instalacja elektryczna  

2015  

ZGKiM  

 

18  

_ „ _  

2  
Wadecki  
Jarosław  

32,33  

czas nie określony  

przyłącze wodociągowe  

2015  

ZGKiM  

10  

19  


Boguszyn Stary 18  

4  
Pusty (świetlica)  

46,58  

pomieszcz. zastępcze  

Instalacja  elektryczna  
plus montaż licznika elekt.  

2013  

ZGKiM  

11  

20  

Czerwińsk nad Wisłą  
Plac Batorego 11  

1  
Piekut Tadeusz  
(W tym 6,0m 2 Piotrowska Elżbieta)  

18,00  

sprzedaż  

------------  

----------  

ZGKiM  

12  

21  

Sielec  

1  
Baranowski Kazimierz  
 

14,00  

socjalny  

Remont kapitalny  

2013-2018  

URZAD GMINY  

 

22  

_ „ _  

2  
Stefańska Agnieszka  
 

12,0  

socjalny  

Remont kapitalny  

2013-2018  

URZAD GMINY  

 

23  

_ „ _  

3  
Dybowska Agata  
 

11,0  

socjalny  

Remont kapitalny  

2013-2018  

URZAD GMINY  

 

24  

_ „ _  

4  
Jędrzejewska Zofia  
 

31,0  

socjalny  

Remont kapitalny  

2013-2018  

URZAD GMINY  

 

25  

_ „ _  

5  
Jakubowski Robert  
 

17,0  

socjalny  

Remont kapitalny  

2013-2018  

URZAD GMINY  

 

26  

_ „ _  

6  
Drożyńska  
Elżbieta  

47,9  

socjalny  

Remont kapitalny  

2013-2018  

URZAD GMINY  

 

27  

_ „ _  

7  
Biernat Anna  
 

9,0  

socjalny  

Remont kapitalny  

2013-2018  

URZAD GMINY  

 

28  

_ „ _  

8  
pusty  
(do remontu)  
 

25,0  

socjalny  

Remont kapitalny  

2013-2018  

URZAD GMINY  

 

29  

_ „ _  

9  
Biernat Andrzej  
 

25,8  

socjalny  

Remont kapitalny  

2013-2018  

URZAD GMINY  

13  

30  

Goworowo  

1  
Raczkowska  
Gabriela  

64,0  

sprzedaż.  

----------------  

-----------  

ZGKiM  

 

31  

_ „ _  

2  
Szcześniak  
Agnieszka  

30,0  

Sprzedaż  

----------------  

-----------  

ZGKiM  

 

32  

_ „ _  

3  
Ślaz  
Jolanta  

66,4  

Sprzedaż  

----------------  

-----------  

ZGKiM  

 

33  

_ „ _  

4  
Bojanowska  
Agnieszka  

30,0  

Sprzedaż  

----------------  

-----------  

ZGKiM  

 

34  

_ „ _  

5  
Jutkiewicz  
Danuta  

30,0  

sprzedaż  

----------------  

-----------  

ZGKiM  

13  

34  

Razem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w   Czerwińsku nad Wisłą  


Bogdan   Kamiński

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe