Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3781

Uchwała nr 100/X/2012 Rady Gminy Czerwińsk

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie opłat za korzystanie z mienia komunalnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7   ust.1 pkt. 11, art. 40 ust. 2   pkt. 4, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 08 marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 roku Nr 142 poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   pkt. 2   ustawy z   dnia 20 grudnia 1996 roku o   gospodarce komunalnej  (tj. Dz. U. z   2011 roku Nr 45 poz. 236) Rada Gminy w   Czerwińsku nad Wisłą uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się opłatę za wjazd na teren targowisk gminnych:  

1.   Pojazdami mechanicznymi samochodowymi i   ciągnikowymi o   ładowności do 3,5 t (włącznie), motorami, motorowerami, rowerami i   wozami konnymi                                             w wysokości:                                             10,00 zł  

2.   Pojazdami mechanicznymi - samochodowymi i   ciągnikowymi o   ładowności od 3,5 t do 5,0 t                                             w wysokości:                                             50,00 zł  

3.   Pojazdami mechanicznymi  - samochodowymi i   ciągnikowymi o   ładowności powyżej 5,0 t                                             w wysokości:                                             100,00 zł  

4.   Ciągnikami rolniczymi z   przyczepą  - w   wysokości:                 10,00 zł  

§   2.   Poboru opłaty zarządza się w   drodze inkasa. Na inkasenta wyznacza się Zakład Gospodarki Komunalnej i   Mieszkaniowej w   Czerwińsku nad Wisłą  zs. w   Sielcu.  

§   3.   Zakład Gospodarki Komunalnej i   Mieszkaniowej odprowadza na konto budżetu gminy ostatniego dnia danego miesiąca pobrane kwoty, o   których mowa w   § 1.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Czerwińsk nad Wisłą oraz Kierownikowi Zakładu Gospodarki komunalnej i   Mieszkaniowej.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w   Czerwińsku nad Wisłą  


Bogdan   Kamiński

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe