Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3782

Uchwała nr 103/X/2012 Rady Gminy Czerwińsk

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych osobom zajmującym określone stanowiska w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7   ust. 1, pkt. 8   i art. 18 ust. 2, pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 08 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   2001 r. z   późniejszymi zmianami) w   związku z   art. 91 d, pkt. 1   i art. 42 ust. 6, ust. 7   pkt. 2   i 3   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. Nr 97, poz. 674 z   2006 r.)  
Rada Gminy w   Czerwińsku nad Wisłą uchwala co następuje:  

§   1.   Określa się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla dyrektorów, wicedyrektorów, niżej wymienionych placówek oświatowych:  

1.   Tygodniowa liczba godzin zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla dyrektora:  

a)   Gminnego Zespołu Szkół w   Czerwińsku nad Wisłą                                                           3 godziny  

b)   Szkoły Podstawowej w   Chociszewie                                                                         5 godzin  

c)   Szkoły Podstawowej w   Goławinie                                                                                       5 godzin  

d)   Szkoły Podstawowej w   Grodźcu                                                                                       6 godzin  

e)   Szkoły Podstawowej w   Radzikowie Nowym                                                                         5 godzin  

2.                 W szkole każdego typu, która liczy powyżej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora.  

3.                 Tygodniowa liczba godzin zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla wicedyrektora  

a)   Gminnego Zespołu Szkół w   Czerwińsku nad Wisłą                                                                         7 godzin.  

§   2.   Ustala się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla pedagoga  szkolnego i   logopedy w   Gminnym Zespole Szkół w   Czerwińsku nad Wisłą:  

1.   Tygodniowa liczba godzin zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla:  

a)   pedagoga szkolnego                                             22 godziny  

b)   logopedy                                                           22 godziny  

§   3.   Wymiar zajęć ustalony zgodnie z   § 1   odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w   zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z   tym, że obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.  

§   4.   1.   Dopuszcza się zwalnianie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, o   którym mowa w   § 1   w całości lub w   części, nie dłużej jednak niż na okres jednego roku szkolnego.  

2.   Zwolnienie, o   którym mowa w   ust. 1, może nastąpić w   szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego nauczyciela.  

§   5.   Uchyla się Uchwałę Nr 227/XXXI/2006 Rady Gminy w   Czerwińsku nad Wisłą z   dnia 12.07.2006 r. w   sprawie określenia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych osobom zajmującym stanowiska kierownicze  
w placówkach oświatowych.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwińsk nad Wisłą.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od dnia jej opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z   mocą obowiązującą od dnia 01 września 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w   Czerwińsku nad Wisłą  


Bogdan   Kamiński

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe