Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3783

Uchwała nr 104/X/2012 Rady Gminy Czerwińsk

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą w 2012 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591, z   późn. zm., Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i   Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 80, poz. 717 i   Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055 i   Nr 116, poz. 1203, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441 i   Nr 175, poz. 1457, z   2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i   Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i   z 2011 r. Nr 117, poz. 679 oraz Nr 134, poz. 777 i   Nr 21, poz. 113 oraz Nr 149, poz. 887. ) i   art. 11 a   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt ( Dz. U. z   2003 r. Nr 106, poz. 1002, z   późn. zm. Dz. U. z   2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i   Nr 96, poz. 959, z   2005 r. Nr 33, poz. 289 i   Nr 175, poz. 1462, 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z   2008 r. Nr 199, poz. 1227 oraz z   2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79,    poz. 668 i   Nr 92, poz. 753, z   2010 r. Nr 47, poz. 278, z   2011 r. Nr 230, poz. 1373.)                 Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą w   brzmieniu określonym w   załączniku do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwińsk nad Wisła  

§   3.   1. Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  

2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w   Czerwińsku nad Wisłą  


Bogdan   Kamiński

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 104/X/2012    
Rady Gminy Czerwińsk    
z dnia 30 marca 2012 r.  
 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą w   2012 roku  

WPROWADZENIE  

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest  

mu winien poszanowanie, ochronę i   opiekę."   (art. 1   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt).  

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Czerwińsk nad Wisłą uchwały w   sprawie „   Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy  

Czerwińsk nad Wisłą,   zwanego dalej   Programem   jest art. 1   la ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt.  

Program   ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w   szczególności psów i   kotów, w   tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.  

Większość działań określonych w   Programie   dotyczy psów i   kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w   całym kraju.  

Bezdomność zwierząt   jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:  

1)   niekontrolowane rozmnażanie,  

2)   porzucanie zwierząt przez właścicieli,  

3)   ucieczki zwierząt,  

4)   łatwość pozyskiwania zwierząt,  

5)   panujące mody na dane rasy zwierząt,  

6)   brak edukacji i   wiedzy społeczeństwa w   zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze  

szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i   kastracji.  

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w   sprawie przestrzegania praw zwierząt z   dnia 23  

sierpnia 2011 r., zjawisko bezdomności zwierząt utrzymuje się na wysokim poziomie i   ma  

tendencję wzrostową.  

Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt   to jedna z   głównych metod zapobiegania  

bezdomności zwierząt, jednakże bardzo kosztowne.   Sterylizacja i   kastracja (pozbawienie  

możliwości rozmnażania)   zwierząt bezdomnych oraz domowych to norma we wszystkich  

cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej  

rozrodczości zwierząt.   Program   zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i  

kastracji, poprzez prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych oraz akcji dofinansowywania  tych zabiegów.  

Koty wolno żyjące,   bytujące głównie w   piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem  

ekosystemu wiejskiego, a   ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i  

szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani  

wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w   miejscach ich dotychczasowego schronienia. W  

celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, w   tym jej zdrowotności.  

ROZDZIAŁ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§   1.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   „Urzędzie” należy przez to rozumieć Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą, jednostkę organizacyjną przy pomocy, której Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisła wykonuje zadania;  

2)   ” Schronisku” należy przez to rozumieć Schronisko dla Zwierząt w   Celestynowie  

3)   „Posterunek Policji”, należy przez to rozumieć Posterunek Policji w   Czerwińsku nad Wisłą  

4)   „zwierzętach bezdomnych” należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub  

gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a   nie  

ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd  

pozostawały;  

5)   „ zwierzętach domowych” należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające             wraz z   człowiekiem w   jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w   charakterze jego towarzysza;  

6)   ” zwierzętach gospodarskich” rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w   rozumieniu    przepisów o   organizacji hodowli i   rozrodzie zwierząt gospodarskich;  

7)   ” kotach wolno żyjących” należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności  

(żyjące w   otoczeniu człowieka w   stanie dzikim);  

8)   „ humanitarnym traktowaniu zwierząt” rozumie się prze to traktowanie uwzględniające  

potrzeby zwierzęcia i   zapewniające mu opiekę i   ochronę ;  

9)   „Programie” należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą w   2012 roku.  

«  

§   2.   1.   Koordynatorem   Programu   jest Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą, współpracujący ściśle w   tym zakresie z   organami Inspekcji Weterynaryjnej i   Samorządem lekarsko-weterynaryjnym.  

2.   Realizatorami   Programu   są:  

1)   na poziomie Gminy Czerwińsk nad Wisłą -Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą;  

2)   Schronisko dla Zwierząt,  

3)   organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt,  

4)   Posterunek Policji w   Czerwińsku nad Wisłą, w   zakresie egzekwowania przestrzegania przepisów o:  

a)   utrzymaniu czystości i   porządku przez właścicieli zwierząt domowych,  

b)   ochronie zwierząt,  

5)   wskazane lecznice weterynaryjne,  

6)   przedszkola, szkoły, placówki oświatowe dla których Gmina Czerwińsk nad Wisłą jest organem  

prowadzącym  

ROZDZIAŁ 2  

CEL I   ZADANIA PROGRAMU  

§   3.   1.   1   . Celem   Programu   jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą  

oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.  

2.   Zadania priorytetowe   Programu   to:  

1)   ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i   kastrację zwierząt  

domowych, w   szczególności psów i   kotów;  

2)   zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z   terenu gminy Czerwińsk nad Wisłą;  

3)   sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w   tym jeżeli zaistnieje taka  

konieczność ich dokarmianie;  

4)   poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;  

5)   odławianie bezdomnych zwierząt;  

6)   zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych z  

udziałem zwierząt;  

7)   edukacja mieszkańców gminy Czerwińsk nad Wisłą w   zakresie opieki nad zwierzętami;  

ROZDZIAŁ 3  

OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT  

§   4.   Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i   kastrację zwierząt  

domowych, w   szczególności psów i   kotów, realizuje:  

1)   schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i   kastracji  

zwierząt przyjętych do schroniska, z   wyjątkiem zwierząt u   których istnieją przeciwwskazania  

do wykonania tych zabiegów, z   uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;  

2)   Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i   kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i   kastracji;  

ROZDZIAŁ 4  

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI  

§   5.   Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z   terenu Gminy Czerwińsk nad Wisłą realizują:  

1)   Schronisko poprzez wyłapywanie i   przyjmowanie zwierząt bezdomnych po uprzednim uzgodnieniu z   Wójtem Gminy Czerwińsk nad Wisłą;  

2)   Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego  

miejsce dla zwierząt gospodarskich tj.  

.  

3)   organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę  

nad zwierzętami bezdomnymi  

§   6.   Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w   tym ich dokarmianie jeżeli zaistnieje  

taka konieczność realizują:  

1)   Wójt Gminy poprzez:  

a)   zapewnienie kotom z   terenu Gminy Czerwińsk nad Wisłą niezdolnym do samodzielnego  

bytowania opieki, w   tym jeżeli to konieczne ich dokarmiania ;  

b)   podejmowanie interwencji w   sprawach kotów wolno żyjących przy udziale  

organizacji pozarządowych lub/i przedstawiciela Urzędu;  

c)   podejmowanie interwencji w   sprawach kotów wolno żyjących;  

2)   organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę  

nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w   sprawach kotów wolno  

żyjących.  

§   7.   Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:  

1)   Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych  

właścicieli i   oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i  

zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania  

2)   Wójt Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt oraz prowadzenie działań  

zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o  

adopcji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czerwińsk nad Wisłą  

3)   organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i   promocyjnych  

§   8.   Odławianie bezdomnych zwierząt z   terenu Gminy Czerwińsk nad Wisłą realizują:  

1)   Schronisko na podstawie zawartej umowy , które posiada przedstawicieli  

przeszkolonych w   zakresie odławiania zwierząt domowych, a   także odpowiedni  

sprzęt. Odłowione zwierzęta przewożone są do schroniska.  

2)   wskazany przez Wójta Gminy podmiot świadczący usługi transportowe żywych  

zwierząt, zatwierdzony/zarejestrowany przez organy Inspekcji Weterynaryjnej,  

przewożący bezdomne zwierzęta gospodarskie do gospodarstwa rolnego, o   którym  

mowa w   § 5   ust. 2   Programu   ;  

§   9.   Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych z  

udziałem zwierząt realizują;  

1)   Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w   Schronisku w  

określonych godzinach;  

2)   wyznaczony przez Wójta Gminy zakład leczniczy dla zwierząt w   zakresie opieki  

weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym i   kotom wolno żyjącym z   terenu  

Gminy Czerwińsk nad Wisłą  

§   10.   Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z   art. 1   la ust. 2   pkt. 6   ustawy o   ochronie  

zwierząt z   dnia 21 sierpnia 1997 roku realizują:  

1)   Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania  

ślepych miotów;  

Rozdział 5  

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW  

§   11.   Edukacja mieszkańców realizowana będzie poprzez;  

1)   Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą w   ramach   Programu   prowadzi we współpracy z   organizacjami  

pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w   zakresie odpowiedzialnej i   właściwej opieki  

nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i   kastracji oraz  

czipowania, a   także adopcji zwierząt bezdomnych;  

2)   zachęcanie nauczycieli w   szkołach i   przedszkolach z   terenu Gminy Czerwińsk nad Wisłą do włączenia do zagadnień programowych w   dziedzinie ochrony środowiska , zagadnień związanych z  

humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i   gospodarskich oraz standardami opieki  

nad zwierzętami, potrzebą ograniczenia liczby zwierząt poprzez sterylizację i   kastrację;  

3)   organizowanie konkursów, prelekcji dla dzieci i   młodzieży z   terenu gminy pod hasłem  

„Zwierzę nie jest rzeczą „w zakresie opieki nad zwierzętami i   humanitarnego traktowania  

zwierząt  

Rozdział 6  

FINANSOWANIE PROGRAMU  

§   12.   Środki finansowe w   wysokości 10.000zł  na realizację zadań wynikających z   Programu   zabezpieczone są w   budżecie Gminy Czerwińsk nad Wisłą, które będą wydatkowane w   sposób celowy i   oszczędny, na podstawie umów, które są przedmiotem usług związanych z   realizacją Programu.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w   Czerwińsku nad Wisłą  


Bogdan   Kamiński

 


Uzasadnienie

W związku z   nowelizacją ustawy o   ochronie zwierząt z   dnia 21 sierpnia 1997 r.  

(Dz. U. z   2003 r. Nr 106, poz. 1002 z   późn. zm.) zmieniony został art. 1   la, który zobowiązuje  

Radę Gminy do określania w   drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki  

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  

W związku z   powyższym przygotowany został   Program opieki nad zwierzętami  

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą  

w 2012 roku   , który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem  

realizację takich zadań jak:  

1)   zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w   schronisku dla zwierząt;  

2)   opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w   tym ich dokarmianie w   razie konieczności,  

3)   odławianie bezdomnych zwierząt;  

4)   obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w   schroniskach dla zwierząt;  

5)   poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;  

6)   usypianie ślepych miotów;  

7)   wskazanie gospodarstwa rolnego w   celu zapewnienia miejsca dla zwierząt  

gospodarskich;  

8)   zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń  

drogowych z   udziałem zwierząt.  

Projekt programu zostaje przekazany do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi  

weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz  

dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy Czerwińsk nad Wisłą.  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe