Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3784

Uchwała nr 106/X/2012 Rady Gminy Czerwińsk

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. h, art.40 ust. 2   pkt.2 i   art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 roku, Nr 142, poz.1591 ze zm.), w   związku z   art. 4   ust.1 pkt. 1   ustawy z   dnia 20 grudnia 1996r. o   gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. 2011 roku, Nr 45, poz. 236), art.11 ust.2 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (tj. Dz. U. z   2009 roku ,Nr 157, poz.1240) Rada Gminy w   Czerwińsku nad Wisłą uchwala co następuje:  

§   1.   Nadaje się  Statut gminnej jednostce budżetowej  Zakład Gospodarki Komunalnej i   Mieszkaniowej w   Sielcu 18 A   stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr 88/VIII/2003 Rady Gminy w   Czerwińsku nad Wisłą z   dnia 28 października 2003r. w   sprawie wprowadzenia zmian w   Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i   Mieszkaniowej w   Czerwińsku nad Wisłą.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i   Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i   Mieszkaniowej w   Sielcu 18 A.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w   Czerwińsku nad Wisłą  


Bogdan   Kamiński

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 106/X/2012    
Rady Gminy Czerwińsk    
z dnia 30 marca 2012 r.  
 

S T A   T U   T  

Zakładu Gospodarki Komunalnej i   Mieszkaniowej w   Czerwińsku nad Wisłą  
z/s Sielec 18 A  

I.   Postanowienia ogólne  

§   1.   Zakład Gospodarki Komunalnej i   Mieszkaniowej w   Czerwińsku nad Wisłą z/s w   Sielcu jest Zakładem powołanym Decyzją Nr 1/89 Naczelnika Gminy w   Czerwińsku nad Wisłą z   dnia 02 marca 1989 r. Przekształcony z   dniem 1   stycznia 2000 r. w   jednostkę budżetową o   nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej i   Mieszkaniowej w   Czerwińsku nad Wisłą z/s w   Sielcu na podstawie Uchwały Nr 79/X/99 Rady Gminy w   Czerwińsku nad Wisłą z   dnia 28 grudnia 1999 r.  

Zakład Gospodarki Komunalnej i   Mieszkaniowej w   Czerwińsku nad Wisłą z/s w   Sielcu – zwany dalej„Zakładem” działa na podstawie:  

1.   Ustawy z   dnia 08 marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 , poz.1591 ze zm.);  

2.   Ustawy z   dnia 20 grudnia 1996r. o   gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z   2011 r. Nr 45 poz. 236 ze  zm.);  

3.   Ustawa z   dnia 17 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (tj. Dz. U. z   2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.);  

4.   oraz postanowień niniejszego statutu.  

§   2.   Ilekroć w   niniejszym statucie jest mowa o:  

1/”Gminie”-rozumie się przez to Gminę Czerwińsk nad Wisłą  

2/”Wójcie”-rozumie się przez to Wójta Gminy Czerwińsk nad Wisłą  

3/”ZGKiM” ; ”Zakład” -rozumie się przez to Zakład Gospodarki Komunalnej i   Mieszkaniowej  

4/”Kierowniku”-rozumie się przez to Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i   Mieszkaniowej.  

§   3.   Zakład jest gminną jednostką budżetową samorządu terytorialnego  działającej na podstawie planu dochodów i   wydatków zwanych dalej „planem finansowym” zatwierdzonym przez Radę Gminy. Siedziba ZGK i   M znajduje się w   Sielcu 18A. Zakład używa pieczęci podłużnej z   nazwą w   pełnym brzmieniu ,adresem siedziby ,numerem identyfikacji podatkowej ,REGON-u oraz numerem telefonu .  

§   4.   Terenem działania „Zakładu” jest gmina Czerwińsk nad  Wisłą.  

§   5.   1.   Zakład prowadzi działalność usługową zgodnie z   przepisami prawa, dobrymi obyczajami i   interesem społecznym.  

2.   Zakład podejmuje samodzielnie decyzje w   zakresie swojej działalności.  

II.   CEL I   PRZEDMIOT DZIAŁANIA  

§   6.   1.   Celem działania Zakładu jest bieżąca i   nieprzerwana realizacja zadań własnych  Gminy w   zakresie zaspakajania potrzeb komunalnych.  

2.   Przedmiotem działania „Zakładu” jest:  

w zakresie wodociągów i   zaopatrzenia w   wodę  

-   dostarczanie odbiorcom wody spełniającej obowiązujące normy;  

-   prowadzenie bieżących prac konserwacyjno-remontowych i   nadzorowanie pracy stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej oraz przynależnych urządzeń;  

-   prowadzenia niezbędnej dokumentacji i   rozliczania odbiorców zużytej wody;  

-   rozbudowa sieci wodociągowej (budowa nowych przyłączy);  

w zakresie kanalizacji i   oczyszczania ścieków komunalnych  

-   odbiór nieczystości płynnych (zamknięte szamba przydomowe) oraz kanalizacji gminnej i   pobieranie opłat za odprowadzanie ścieków;  

-   bieżąca obsługa ,naprawy i   nadzorowanie  urządzeń oczyszczalni ścieków i   sieci kanalizacyjnej (przepompownie ,studzienki rewizyjne);  

w zakresie gospodarki mieszkaniowej (lokale będące własnością Gminy)  

-   wykonywanie bieżących napraw i   remontów;  

-   prowadzenie ewidencji oraz pobieranie opłat czynszowych;  

-   gospodarowanie powierzonymi obiektami oraz terenami komunalnymi.  

w zakresie utrzymania porządku i   czystości  

-   odbiór odpadów z   koszy ulicznych;  

-   zamiatanie ulic i   chodników ,koszenie przydrożnych rowów itp. czynności;  

w zakresie utrzymania dróg gminnych  

-   utrzymanie nawierzchni dróg i   chodników w   należytym stanie;  

-   utrzymanie urządzeń związanych z   drogą ,w szczególności ich remonty i   renowacje;  

-   zimowe utrzymanie dróg i   chodników na terenie Gminy (odśnieżanie ,itp. czynności);  

w zakresie targowisk gminnych  

-   administrowanie targowiskami gminnymi;  

-   pobór i   egzekwowanie  opłat za ich korzystanie;  

-   utrzymanie czystości i   porządku targowisk;  

III.   GOSPODARKA FINANSOWA  

§   7.   Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych określonych w   ustawie o   finansach publicznych.  

Podstawą  gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan dochodów i   wydatków zwany planem finansowym jednostki budżetowej.  

§   8.   1.   Zakład prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z   obowiązującymi w   tym zakresie przepisami.  

2.   Zakład jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji dotyczącej:  

działalności finansowej;  

spraw pracowniczych;  

działalności administracyjnej;  

innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa.  

§   9.   Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.  

§   10.   Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Zakładu ponosi Kierownik i   Główny Księgowy w   zakresie określonym ustawą o   finansach publicznych oraz innymi przepisami.  

§   11.   Z G K i   M prowadzi rzetelną rachunkowość oraz sporządza na jej podstawie bilans i   sprawozdania okresowe.  

§   12.   Zakład sporządza samodzielnie roczny plan działalności gospodarczej na podstawie otrzymanych lub przewidzianych zleceń uwzględniając:  

-   wielkość środków przeznaczonych przez Radę Gminy Czerwińsk nad Wisłą;  

-   informacje wynikające z   rachunku ekonomicznego  

-   własne badania uwzględniając zapotrzebowania i   obsługę powierzonego mienia komunalnego.  

Plan podlega realizacji po zatwierdzeniu przez Wójta Gminy.  

§   13.   Nadzór nad działalnością merytoryczną i   finansową Zakładu sprawuje Wójt Gminy.  

IV.   ORGANIZACJA i   ZARZĄDZANIE  

§   14.   Organizację wewnętrzną i   zasady funkcjonowania Zakładu określa regulamin organizacyjny wprowadzony przez Kierownika Zakładu  po wcześniejszym jego zatwierdzeniu przez Wójta Gminy.  

§   15.   1.   Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i   Mieszkaniowej  jest pracodawcą w   rozumieniu Prawa Pracy.  

2.   Kierownik  ustala:  

-   zakładowe normy pracy, regulaminy premiowania oraz regulaminy przyznawania nagród- w   ramach obowiązujących przepisów.  

§   16.   1.   Strukturę organizacyjną zakładu określa schemat organizacyjny.  

2.   Szczegółowy zakres działania, podziały czynności i   odpowiedzialności osób pełniących funkcje kierownicze i   samodzielne w   zakładzie określają zakresy czynności ustalone przez Kierownika Zakładu ,a dla Kierownika Zakładu  przez Wójta Gminy .  

§   17.   Zakład organizuje i   prowadzi działalność socjalno-bytową.  

§   18.   Zakład pracuje na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.  Każdy z   pracowników podlega bezpośrednio tylko jednemu przełożonemu i   każdy pracownik posiada osobistą odpowiedzialność dyscyplinarną i   materialną za należyte wykonanie swoich obowiązków określonych zakresem czynności dla zajmowanego stanowiska pracy oraz przepisów prawa.  

§   19.   1.   Zakład może nabyć środki trwałe.  

§   20.   Zakład przyjmuje samodzielnie do wykonywania zlecenia na roboty wchodzące w   przedmiot działalności gospodarczej w   oparciu o   ceny umowne i   zawierane umowy ze zleceniodawcami.  

§   21.   Zakład ustala ceny na wykonanie roboty na zasadzie opłacalności i   rachunku ekonomicznego.  

§   22.   System kontroli wewnętrznej Zakładu obejmuje kontrolę funkcjonalną w   ramach obowiązków nadzoru przez pracowników pełniących funkcje kierownicze w   Zakładzie w   stosunku do pracowników pełniących funkcje samodzielne.  

§   23.   Zakład tworzy następujące fundusze:  

1.   Fundusz płac;  

2.   Fundusz socjalny.  

§   24.   Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą nawiązuje i   rozwiązuje stosunek pracy z   Kierownikiem  ZGK i   M .  

§   25.   1.   Kierownik Zakładu zarządza Zakładem i   reprezentuje go na zewnątrz.  

2.   Kierownik Zakładu działając zgodnie z   przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i   ponosi za nie odpowiedzialność.  

3.   W razie nieobecności Kierownika Zakładu powyżej 7   dni (np.urlop ,zwolnienie lekarskie)  

obowiązki przejmuje Z-ca Kierownika na podstawie pisemnie udzielonego pełnomocnictwa przez Kierownika Zakładu.  

§   26.   Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i   Mieszkaniowej działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.  

§   27.   Niniejszy statut wchodzi w   życie z   dniem podjęcia Uchwały w   sprawie  Statutu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i   Mieszkaniowej w   Czerwińsku nad Wisłą z/s w   Sielcu.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w   Czerwińsku nad Wisłą  


Bogdan   Kamiński

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe