| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/113/12 Rady Gminy Brudzeń Duży

z dnia 14 marca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/245/10 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 25 marca 2010r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8   i art.18 ust 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 poz.1591 z   2001 z   późn. zm.) , art.30 ust 6, art. 49 ust.1 i   art. 54 ust.7 w   związku z   art.91d pkt.1 ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z   2006 r. Dz. U. Nr 97, poz.674 z   późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 31 stycznia 2005r. w   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w   dniu wolnym od pracy(Dz. U. Nr 22, poz.181 z   późn. zm.) – Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   Zmianie ulega Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w   szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Treść niniejszego regulaminu uzgodniono ze związkiem zawodowym zrzeszającym nauczycieli tj. Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Zarządem Oddziału Powiatowego w   Płocku.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.  


Załącznik do Uchwały Nr XVI/113/12
Rady Gminy Brudzeń Duży
z dnia 14 marca 2012 r.

Tytuł  

W załączniku „ Regulamin wynagradzania nauczycieli ” do uchwały Nr XXVIII/245/10 Rady Gminy w   Brudzeniu Dużym z   dnia 25 marca 2010r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 83 poz.1374 wprowadza się następujące zmiany: 1) § 4   otrzymuje brzmienie: „1.Nauczycielom pracującym w   trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje dodatek za warunki pracy. 2.Dodatek za pracę w   trudnych warunkach przysługuje: 1)za prowadzenie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z   dziećmi i   młodzieżą upośledzonymi umysłowo w   stopniu głębokim – w   wysokości 20% stawki godzinowej nauczyciela, za każdą przepracowaną godzinę tych zajęć; 2)za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego – w   wysokości 25% stawki godzinowej nauczyciela, za każdą przepracowaną godzinę tych zajęć ; 3) za prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w   klasach łączonych w   szkołach podstawowych – w   wysokości 10% stawki godzinowej nauczyciela za każdą przepracowaną godzinę tych zajęć. 4) nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w   oddziale, do którego uczęszcza co najmniej jeden uczeń, którego stan zdrowia z   powodu stanów chorobowych, o   których mowa w   § 2   ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 1   lutego 2002 r. w   sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u   osób w   wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz.162) , uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielenia pomocy, oraz z   dziećmi i   młodzieżą powyżej 16 roku życia, u   których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z   przyczyn, o   których mowa w   § 32 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 15 lipca 2003r. w   sprawie orzeczenia o   niepełnosprawności i   stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139, poz. 1328) – przysługuje dodatek za trudne warunki pracy w   wysokości 5% stawki godzinowej nauczyciela za każdą przepracowaną godzinę tych zajęć; 5)wysokość dodatku za trudne warunki pracy, o   których mowa w   pkt. 4   ustalona jest jako iloczyn liczby uczniów ze stanami chorobowymi lub naruszeniem sprawności organizmu opisanymi w   pkt 4   i kwoty dodatku, o   którym mowa w   pkt 4.W przypadku, jeśli liczba uczniów w   oddziale ze stanami chorobowymi lub naruszeniem sprawności organizmu opisanymi w   pkt 4   wynosi 4   lub więcej dodatek przyznawany jest w   wysokości takiej, jak dla 3   uczniów. 3.Dodatek za pracę w   wykonywaną w   warunkach uciążliwych przysługuje za pracę w   warunkach trudnych: 1) wymienionych § 4   ust.2 z   dziećmi i   młodzieżą, których stan zdrowia z   powodu stanów chorobowych, wymienionych w   § 2   ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 1   lutego 2002 r. w   sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u   osób w   wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz.162) , uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielenia pomocy, oraz z   dziećmi i   młodzieżą powyżej 16 roku życia, u   których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z   przyczyn, o   których mowa w   § 32 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 15 lipca 2003r. w   sprawie orzeczenia o   niepełnosprawności i   stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139, poz. 1328) – w   wysokości 8% stawki godzinowej nauczyciela za każdą godzinę tych zajęć; 2) wymienionych § 4   ust.2 z   dziećmi i   młodzieżą upośledzonymi w   stopniu lekkim, wśród których znajduje się co najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym, wymienionym w   § 2   ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 1   lutego 2002r. w   sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u   osób w   wieku do 16 roku życia, oraz w   § 32 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 15 lipca 2003r. w   sprawie orzeczenia o   niepełnosprawności i   stopniu niepełnosprawności - w   wysokości 4% stawki godzinowej nauczyciela za każdą godzinę tych zajęć; 3)za prowadzenie przez nauczycieli zajęć w   trudnych warunkach wymienionych § 4   ust.2 z   dziećmi i   młodzieżą upośledzonymi w   stopniu lekkim, wśród których znajduje się co najmniej jedno dziecko upośledzone umysłowo w   stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem że zajęcia dydaktyczne z   tym dzieckiem prowadzone są według odrębnego programu nauczania obowiązującego w   danego typu szkole specjalnej, a   zajęcia wychowawcze – według odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę – w   wysokości 4% stawki godzinowej nauczyciela za każdą godzinę tych zajęć; 4. W   przypadku zbiegu tytułów do dodatku za warunki pracy (trudne i   uciążliwe) nauczycielowi przysługuje prawo do sumy tych dodatków. 5. Dodatek , o   którym mowa w   ust. 1, przysługuje w   okresie faktycznego wykonywania pracy, z   którą dodatek jest związany, oraz w   okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za urlop wypoczynkowy. 6.Dodatek za warunki pracy przyznaje się na okres roku szkolnego stosownie do zaplanowanego w   arkuszu organizacyjnym przydziału godzin. 7.Wysokość dodatku, o   którym mowa w   ust.1, ustala dla nauczyciela dyrektor szkoły, a   dla dyrektora szkoły – Wójt Gminy biorąc pod uwagę kwoty określone w   ust.2 i   3 oraz faktyczny czas pracy w   tych warunkach. 8.Dodatek za warunki pracy wypłaca się z   dołu za miniony miesiąc w   terminie wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe lub wynagrodzenia zasadniczego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży  


Eugeniusz   Kaim

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kujawska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »