| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/171/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozienice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt.15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 11, 11a i   art.27 ust.1 ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt (Dz. U. z   2003 r. Nr 106, poz.1002 z   późn. zm.), uchwala, co następuje:  

§   1.  

Przyjmuje się „Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozienice”, stanowiący załącznik nr 1   do uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Mariusz   Prawda

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIX/171/2012    
Rady Miejskiej w   Kozienicach    
z dnia 29 marca 2012 r.  
 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT  
NA TERENIE GMINY KOZIENICE  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.  

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozienice, zwany dalej Programem obejmuje zwierzęta domowe i   bezdomne przebywające w   granicach administracyjnych Gminy Kozienice.  

§   2.  

Ilekroć w   Programie jest mowa o:  

1)   ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt (Dz. U. z   2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.),  

2)   właścicielu – należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy Kozienice, posiadającą zwierzę lub zwierzęta , o   których mowa w   Programie,  

3)   opiekunie -  należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje nadzór i   opiekę nad zwierzęciem lub zwierzętami na terenie Gminy Kozienice,  

4)   opiekunie społecznym – należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje opiekę nad zwierzęciem lub zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Kozienice.  

5)   Miejscu Tymczasowego Przetrzymywania Bezdomnych Zwierząt (MTPBZ) – należy przez to rozumieć przytulisko dla bezdomnych zwierząt zlokalizowane w   Kozienickiej Gospodarce Komunalnej Sp. z   o.o. w   Kozienicach przy ul. Przemysłowej 15.  

§   3.  

Celem programu jest:  

1)   zapobieganie bezdomności zwierząt,  

2)   ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i   kastracją zwierząt domowych, w   szczególności psów i   kotów,  

3)   zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z   terenu Gminy Kozienice,  

4)   opieka nad bezdomnymi kotami wolno żyjącymi, w   tym ich dokarmianie,  

5)   poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,  

6)   odławianie bezdomnych zwierząt w   sposób nie stwarzający zagrożenia dla ich zdrowia i   życia,  

7)   edukacja społeczeństwa w   zakresie humanitarnego traktowania zwierząt,  obowiązków spoczywających na właścicielach i   opiekunach zwierząt domowych oraz egzekwowanie przepisów,  

8)   poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.  

§   4.  

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy realizowane będzie  poprzez:  

1)                 egzekwowanie przepisów ustawy o   ochronie zwierząt oraz obowiązków wynikających z   uchwały o   utrzymaniu czystości i   porządku na terenie Gminy Kozienice,  

2)                 nałożenie na właścicieli psów bezwzględnego obowiązku wyprowadzaniu psów na smyczy, a   w przypadku psów należących do ras agresywnych, mieszańców tych ras –także obowiązku prowadzenia na terenach publicznych w   kagańcu,  

3)                 informowanie we współpracy z   Inspekcją Weterynaryjną, zarządcami lokali  mieszkalnych oraz sołtysami, obowiązku corocznego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.  

Rozdział 2.
Formy przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych  

§   5.  

                                                                                   

Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozienice będzie realizowane poprzez:  

1)                 odławianie i   umieszczanie w   schroniskach zwierząt, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone i   nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały,  

2)                 zmniejszaniu populacji bezdomnych psów i   kotów poprzez sterylizację i   kastrację oraz znakowanie identyfikatorem elektronicznym  odłowionych i   przebywających w   MTPBZ w   KGK Kozienice Sp. z   o.o,  

3)                 dokonywaniu w   uzasadnionych przypadkach usypiania ślepych miotów bezdomnych zwierząt, w   tym wolno żyjących kotów,  

4)                 monitorowanie  skupisk kotów wolno żyjących wspólnie z   organizacjami działającymi na rzecz zwierząt i   społecznymi opiekunami zwierząt, w   celu zapewnienia im opieki i   dokarmiania oraz ograniczenia rozrodczości,  

5)   wskazywanie w   miarę potrzeb gospodarstwa rolnego na terenie danego sołectwa lub sąsiedniego, w   celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, odebranych właścicielowi na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Kozienice,  

6)                 poszukiwaniu nowych właścicieli dla zwierząt poprzez współpracę z   istniejącymi organizacjami pozarządowymi, nauczycielami szkół i   przedszkoli z   terenu Gminy oraz  ogłoszenia w   telewizji kablowej Kozienice i   akcje plakatowe,  

7)   współpracę z   organizacjami których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt w   zakresie kształtowania prawidłowych postaw i   zachowań człowieka w   stosunku do zwierząt oraz w   zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i   opiekunach zwierząt,  

8)   Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt,  

9)   tworzenie rejestru tzw. społecznych opiekunów zwierząt, a   w szczególności kotów.  


 

§   6.  

Gmina zapewnia dofinansowanie właścicielom psów i   kotów w   wysokości 80% kosztów kastracji i   sterylizacji.  

1)   Określa się następujące zasady dofinansowania zabiegów kastracji i   sterylizacji:  

a)   dofinansowanie przysługuje tylko mieszkańcom Gminy Kozienice, do zwierząt stanowiących ich własność;  

b)   Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z   o.o. realizująca na podstawie porozumienia z   Gminą Kozienice zadanie „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami” wyłoni zgodnie z   ustawą prawo zamówień publicznych, lecznicę weterynaryjną z   którą zawarta zostanie umowa na dokonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji finansowanych z   budżetu Gminy Kozienice;  

c)   właściciel chcący poddać zabiegowi posiadane zwierzę zgłasza je do lekarza weterynarii, z   którym Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z   o.o. ma zawartą umowę na świadczenie usług weterynaryjnych, w   celu przeprowadzenia zabiegu oraz wypełnia oświadczenie (zał. nr 2   do uchwały), zawierające klauzulę o   jawności danych osobowych.                                                                                                                                                                                                        
Lekarz weterynarii po wykonaniu zabiegu przekazuje oświadczenie do Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z   o.o.  

d)   właściciel  zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 20% kosztów zabiegu po jego wykonaniu;  

e)   na warunkach określonych w   umowie, KGK Sp. z   o.o. płaci 80% kosztów zabiegu lekarzowi weterynarii na podstawie wystawionego rachunku, do którego dołącza oświadczenie, o   którym mowa w   § 6   ust. 1   pkt c;  

f)   zabiegi sterylizacji i   kastracji dofinansowane są tylko właścicielom, którzy dopełnili obowiązku zaszczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie;  

g)   dofinansowanie przysługuje właścicielom psów i   kotów w   ilości 1   szt. rocznie.  

2)   Gmina pokrywa 100% kosztów kastracji i   sterylizacji bezdomnych zwierząt odławianych na terenie Gminy Kozienice.  

Zabiegi wykonywane będą w   lecznicy weterynaryjnej, z   którą Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z   o.o. ma zawartą umowę na świadczenie usług weterynaryjnych lub w   schronisku do którego będą oddawane psy i   koty.  

3)                 Bezdomne koty będą doprowadzane do lecznicy weterynaryjnej przez tzw. opiekunów społecznych, zarządców i   administratorów nieruchomości, członków organizacji  

społecznych po wcześniejszym uzgodnieniu wykonania zabiegu w   Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i   Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w   Kozienicach.  

4)   Po wykonaniu zabiegu koty będą wypuszczane w   miejscu ich wcześniejszego pochwycenia lub w   uzasadnionych przypadkach umieszczane w   schronisku.  

§   7.  

Gmina Kozienice pokrywa 100% kosztów uśpienia ślepych miotów psów lub kotów posiadających właścicieli pod warunkiem podpisania przez właściciela oświadczenia, o   którym mowa w   § 6   ust. 1   pkt c, i   doprowadzeniu suki lub kotki (od których pochodzi usypiany miot) w   celu wykonania zabiegu sterylizacji w   terminie wyznaczonym przez lekarza weterynarii. W   przypadku niedopełnienia w/w zobowiązania koszty kolejnej uśpienia ślepego miotu będzie pokrywał właściciel.  

1)   Określa się następujące zasady finansowania zabiegów uśpienia ślepych miotów:  

a)   usypiane mogą być wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i   nie ma możliwości zapewnienia im właścicieli;  

b)   zabieg uśpienia przeprowadza lekarz weterynarii z   którym Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z   o.o. realizująca na podstawie porozumienia z   Gminą Kozienice zadanie „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami” zawarła  umowę na świadczenie usług w   tym zakresie;  

c)   KGK Kozienice Sp. z   o.o. dokonuje zapłaty lekarzowi weterynarii zgodnie z   zawartą umową;  

d)   zabiegi uśpienia ślepych miotów psów i   kotów dofinansowane są tylko właścicielom zwierząt, którzy są mieszkańcami Gminy Kozienice i   wypełnili oświadczenie, o   którym mowa w   § 6   ust. 1   pkt c.  

Rozdział 3.
Edukacja  

§   8.  

Gmina Kozienice prowadzić będzie poprzez podległe jednostki, działania edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców w   zakresie obowiązków jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących psy albo koty poprzez akcje plakatowe, ulotki, zajęcia edukacyjne, konkursy i   audycje. W   Kronice Kozienickiej będą zamieszczane informacje o   możliwości adopcji oraz inne informacje dotyczące zwierząt domowych.  

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe  

§   9.  

Koordynatorem programu jest Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i   Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w   Kozienicach.  

Osoba pełniąca funkcję tzw. opiekuna społecznego zobowiązana jest złożyć deklarację do Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i   Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w   Kozienicach. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

Maksymalna kwota przeznaczona na realizację niniejszego programu jest określona w   uchwale budżetowej Nr XVII/145/2011 Rady Miejskiej w   Kozienicach z   dnia 29 grudnia 2011 r.  

Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie usług i   dostaw z   godnie z   ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z   2010 r. Nr 113, poz. 759 z   późn. zm.)  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Mariusz   Prawda

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/171/2012
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/171/2012
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »