Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3870

Uchwała nr II/9/10 Rady Gminy w Skórcu

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skórzec na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4. ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art.   211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 , art. 258 o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) w   związku z   art. 121 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z   późn. zm. )  

Rada Gminy uchwala, co następuje ;  

§   1.   1.   Ustala się dochody w   łącznej kwocie                 20.970.749,00 zł   z tego :  

a)   bieżące w   kwocie                                                           16.391.155,00 zł,  

b)   majątkowe w   kwocie                                             4.579.594,00 zł,  zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały   tabelą nr 1  

2.   Ustala się wydatki w   łącznej kwocie   25.397.749,00 zł   z tego :  

a)   bieżące w   kwocie                               14.384.006,00 zł  

b)   majątkowe w   kwocie                 11.013.743,00 zł  zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały   tabelą nr 2  

3.   Ustala się zadania inwestycyjne w   2011 w   wysokości 11.013.743,00 zł zgodnie   z tabelą nr 3   do niniejszej uchwały.  

4.   Ustala się wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   Funduszy Strukturalnych i   Funduszu Spójności zgodnie z   tabelą nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   2.   1.   Deficyt budżetu w   wysokości 4.427.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  

1)   zaciąganych pożyczek w   kwocie                 2.000.000,00 zł  

2)   zaciąganych kredytów w   kwocie                 2.427.000,00 zł  

§   3.   1.   Określa się:   a. przychody budżetu w   kwocie                 4.800.000,00 zł  b. rozchody budżetu w   kwocie                 373.000,00 zł  zgodnie   z tabelą nr 5   .  

§   4.   W budżecie tworzy się rezerwy:  

1.   ogólną w   wysokości                 155.800,00 zł.                

2.   celową w   wysokości                 35.000,00zł.  z   przeznaczeniem na realizację ustawy o   zarządzaniu kryzysowym.  

§   5.   1.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie   z tabelą nr 6.  

2.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie   z   tabelą nr 7   .  

§   6.   1.   Ustala się dochody w   kwocie 40.000,00 zł z   tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w   kwocie 35.000,00 zł na realizację zadań określonych w   Gminnym Programie Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

2.   Ustala się wydatki w   kwocie na realizację zadań określonych w   gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w   kwocie 5.000,00 zł. zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   7.   1.   Plan przychodów i   wydatków w   łącznej kwocie, dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w   Skórcu: przychody – 955.840,00 zł, wydatki – 955.840,00. zł, - zgodnie   z załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   8.   1.   Dotacje przedmiotowe dla:  

1)   Zakładu Gospodarki Komunalnej w   Skórcu  

-   z tytułu dopłaty do ceny wody                                             - 12.425,00 zł,  

-   z tytułu dopłat do ścieków                                             - 75.040,00 zł  

-   z tytułu dopłaty do odpadów stałych                               - 136.765,00 zł zgodnie   z załącznikiem nr 3.  

2.   Dotacje podmiotowe dla:  

1)   gminnych instytucji kultury na łączną kwotę                                                           - 140.000,00 zł,  

2)   działającego na terenie gminy niepublicznego przedszkola w   wysokości                 -382.000,00zł,  zgodnie   z załącznikiem nr 4   .  

3.   Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 26.898,00 zł, zgodnie   załącznikiem nr 5.  

4.   Dotacje celowe na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 27.,00 zł., zgodnie   z załącznikiem nr 6.  

§   9.   Limity zobowiązań z   tytułu kredytów i   pożyczek zaciąganych na:  

1)   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                                                           - w   kwocie 2.500.000,00 zł;  

2)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu kredytów i   pożyczek                 - w   kwocie 373.000,00 zł  

3)   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                                                           - w   kwocie 4.427.000,00 zł  

4)   na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych  ze środków z   Unii Europejskiej                                                                                       - w   kwocie 4.500.000,00 zł  

§   10.   1.   Upoważnia się Wójta Gminy do:  

1)   Zaciągania kredytów i   pożyczek na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł  

2)   Zaciągania zobowiązań:  

a)   na finansowanie wydatków z   tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w   latach 2011 – 2014, na programy i   projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z   kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w   załączniku nr 3   i 4.  

b)   z tytułu umów, których realizacja w   roku następnym (2012) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i   termin zapłaty upływa w   2012 roku na   łączną kwotę1.000.000,- zł,  

3)   Dokonywania zmian w   planie wydatków między rozdziałami i   paragrafami klasyfikacji wydatków w   ramach danego działu na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy.  

4)   Dokonywania zmian w   planie rocznym w   wydatkach majątkowych w   granicach działu z   wyłączeniem możliwości wprowadzenia nowych czy rezygnacji z   wykonania przyjętych wydatków majątkowych.  

5)   Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  

2.   O zmianach w   planie wydatków dokonywanych na podstawie upoważnień i   uprawnień, o   których mowa w   ust. 1   Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy w   ramach:  

a)   informacji przebiegu wykonania budżetu za I   półrocze zgodnie z   art. 266 ust.1 ustawy o   finansach publicznych  

b)   sprawozdania rocznego z   wykonania budżetu gminy przedkładanego w   myśl art. 267 ust. 1   ustawy o   finansach publicznych  

§   11.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   12.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2011 roku i   podlega publikacjiw   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Grażyna   Pietrak

 


Tabela Nr 1   do Uchwały Nr II/9/10    
Rady Gminy w   Skórcu    
z dnia 28 grudnia 2010 r.  
 

Dochody Budżetu gminy na 2011 r.  

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Grażyna   Pietrak

 


Tabela Nr 2   do Uchwały Nr II/9/10    
Rady Gminy w   Skórcu    
z dnia 28 grudnia 2010 r.  
 

Wydatki budżetu gminy na 2011 r.  

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Grażyna   Pietrak

 


Tabela Nr 3   do Uchwały Nr II/9/10    
Rady Gminy w   Skórcu    
z dnia 28 grudnia 2010 r.  
 

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w   roku 2011  

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Grażyna   Pietrak

 


Tabela Nr 4   do Uchwały Nr II/9/10    
Rady Gminy w   Skórcu    
z dnia 28 grudnia 2010 r.  
 

Wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   funduszy strukturalnych i   Funduszu Spójności w   2011 r.  

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Grażyna   Pietrak

 


Tabela Nr 5   do Uchwały Nr II/9/10    
Rady Gminy w   Skórcu    
z dnia 28 grudnia 2010 r.  
 

Przychody i   rozchody budżetu w   2011 r.  

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Grażyna   Pietrak

 


Tabela Nr 6   do Uchwały Nr II/9/10    
Rady Gminy w   Skórcu    
z dnia 28 grudnia 2010 r.  
 

Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   2011 r  

infoRgrafika

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Grażyna   Pietrak

 


Tabela Nr 7   do Uchwały Nr II/9/10    
Rady Gminy w   Skórcu    
z dnia 28 grudnia 2010 r.  
 

Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w   2011 r.  

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Grażyna   Pietrak

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr II/9/10    
Rady Gminy w   Skórcu    
z dnia 28 grudnia 2010 r.  
 

Gminny Program Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i   Przeciwdziałania Narkomanii  

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Grażyna   Pietrak

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr II/9/10    
Rady Gminy w   Skórcu    
z dnia 28 grudnia 2010 r.  
 

Plan przychodów i   wydatków zakładu budżetowego na 2011 r.  

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Grażyna   Pietrak

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr II/9/10    
Rady Gminy w   Skórcu    
z dnia 28 grudnia 2010 r.  
 

Dotacje przedmiotowe z   budżetu Gminy Skórzec w   2011 r.  

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Grażyna   Pietrak

 


Załącznik Nr 4   do Uchwały Nr II/9/10    
Rady Gminy w   Skórcu    
z dnia 28 grudnia 2010 r.  
 

Dotacje podmiotowe z   budżetu Gminy Skórzec w   2011 r.  

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Grażyna   Pietrak

 


Załącznik Nr 5   do Uchwały Nr II/9/10    
Rady Gminy w   Skórcu    
z dnia 28 grudnia 2010 r.  
 

Dotacje celowe z   budżetu Gminy Skórzec na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w   2011 r.  

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Grażyna   Pietrak

 


Załącznik Nr 6   do Uchwały Nr II/9/10    
Rady Gminy w   Skórcu    
z dnia 28 grudnia 2010 r.  
 

Dotacje celowe w   2011 r udzielane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.  

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Grażyna   Pietrak

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe