Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3876

Uchwała nr 327/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustalenia stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. a) i   art. 40 ust. 2   pkt 3   ustawy z   dnia 08 marca 1990r. o   samorządzie gminnym /Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm./, art. 4   ust. 5, ust. 7   pkt 2   i ust. 11a ustawy z   dnia 29 lipca 2005r. o   przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości /Dz.U. z   2005r. Nr 175, poz. 1459 z   późn. zm./ Rada Miejska w   Grodzisku Mazowieckim uchwała, co następuje:  

§   1.   Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikat od opłat z   tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości w   wysokości:  

1)   65% - osobom fizycznym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i   wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe,  

2)   35% - osobom fizycznym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych niezabudowanych zbytych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych zabudowanych na cele mieszkaniowe,  

3)   65% - osobom fizycznym oraz osobom fizycznym i   prawnym będącym w   budynkach wielomieszkaniowych właścicielami lokali mieszkalnych, których udział w   nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego,  

4)   90% - osobom fizycznym i   ich następcom prawnym będącym użytkowniami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę, którzy wnieśli jednorazową opłatę za cały okres użytkowania wieczystego.  

§   2.   Bonifikaty od opłaty z   tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości udziela się na wniosek użytkownika wieczystego.  

§   3.   Bonifikaty udziela się w   przypadku łącznego spełnienia niżej wymienionych warunków:  

1)   użytkownik wieczysty, w   dniu wydania decyzji, nie ma wobec Gminy Grodzisk Mazowiecki zaległości finansowych związanych z   nieruchomością będącą przedmiotem przekształcenia z   tytułu podatku od nieruchomości oraz z   tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste,  

2)   użytkownik wieczysty złoży oświadczenie, że opłata z   tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości zostanie uiszczona jednorazowo,  

3)   użytkownik wieczysty poniesie koszty związane z   przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości, w   tym koszty operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego,  

4)   użytkownik wieczysty złoży oświadczenie, że nieruchomość nie stanowi dla niego lub innej osoby adresu lub siedziby zgłoszonej do właściwej ewidencji lub rejestru działalności gospodarczej.  

§   4.   1.   Bonifikaty nie udziela się w   przypadku rozłożenia na raty opłaty z   tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości.  

2.   Rozłożona na raty, nieuiszczona część opłaty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu :  

1)   stopy procentowej równej dwukrotności stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP, według stanu na dzień zapłaty raty, w   przypadku rozłożenia opłaty na raty na okres do 10 lat,  

2)   stopy procentowej równej trzykrotności stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP, według stanu na dzień zapłaty raty, w   przypadku rozłożenia opłaty na raty na okres do 20 lat.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  


Joanna   Wróblewska


Uzasadnienie

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z   dnia 29 lipca 2005r. o   przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości właściwy organ do wydania decyzji może udzielić, na podstawie uchwały właściwej rady, w   odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, bonifikaty od opłaty z   tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości, jak również zastosować inną niż określona w   art. 4   ust. 4   w/w ustawy stopy procentowej w   stosunku do rozłożonej na raty nieuiszczonej części opłaty za przekształcenie.  

Zatem, wobec powyższego korzystając z   delegacji ustawowej zasadne jest, aby Rada Miejska określiła w   uchwale warunki udzielania bonifikat i   wysokości ich stawek procentowych oraz zastosowała, w   przypadku rozłożenia opłaty na raty, odmienną niż wskazana w   ustawie stopę procentową. Wprowadzenie bonifikat od opłat z   tytułu przekształcenia ma na celu wyjście naprzeciw oczekiwaniom społecznym użytkowników wieczystych, którzy dążą do uzyskania prawa własności gruntu. Bonifikatą objęte będą nieruchomości zabudowane i   wykorzystywane na cele mieszkaniowe jak również nieruchomości niezabudowane zbyte na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych zabudowanych na cele mieszkaniowe. Bonifikata przysługiwać będzie także użytkownikom wieczystym będącym właścicielami lokali mieszkalnych. Użytkownicy wieczyści: będący właścicielami lokali użytkowych w   budynkach wielomieszkaniowych, nieruchomości zabudowanych garażami, nieruchomości zabudowanych na cele usługowo-handlowe, przemysłowe, inne niż mieszkaniowe oraz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową nie będą mogli skorzystać z   bonifikaty. Wejście w   życie preferencyjnych zasad przekształcenia nieruchomości wymienionych w   uchwale może wpłynąć na wzrost zainteresowania przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności wśród użytkowników wieczystych, a   środki uzyskane z   realizacji przekształceń zasilą budżet gminy oraz będą mogły posłużyć do sfinansowania zaplanowanych w   gminie działań inwestycyjnych.  

Projekt uchwały jest zgodny z   art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. a) i   art. 40 ust. 2   pkt 3   ustawy z   dnia 08 marca 1990r. o   samorządzie gminnym /Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm./, art. 4   ust. 5, ust. 7   pkt 2   i ust. 11a ustawy z   dnia 29 lipca 2005r. o   przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości /Dz.U. z   2005r. Nr 175, poz. 1459 z   późn. zm./.  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe