Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3877

Uchwała nr 46/2012 Zarządu Powiatu w Legionowie

z dnia 17 kwietnia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 249 ust 1   pkt 2   i art. 257 pkt 1   i 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia  
2009 r. o   finansach publicznych   (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z   późn. zm. 1)   )   , Zarząd Powiatu  
w Legionowie uchwala, co następuje:  

§   1.  

W Uchwale Nr 2/2012 Zarządu Powiatu w   Legionowie z   dnia 10 stycznia 2012 r.  
w sprawie opracowania planów finansowych zadań z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w załączniku Nr 1   – Plan dochodów w: dziale 700, dziale 754, dziale 851, dziale 852 oraz w   pozycji „razem” wprowadza się zmiany zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały;  

2)   w załączniku Nr 2   – Plan wydatków w: dziale 700, dziale 754, dziale 851, dziale 852, dziale 853 oraz w   pozycji „razem” wprowadza się zmiany zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Zarządu  

 

 

Starosta  

Jan Grabiec  

.............................  
 

Wicestarosta  

Robert Wróbel  

.............................  
 

Członek  

Janusz Kubicki  

.............................  
 

Członek  

Waldemar Jaroń  

.............................  
 

Członek  

Andrzej Szczodrowski  

.............................  
 

 

 

 

1)   Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2010 r. Nr 28, poz 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020,  Nr 238, poz. 1578 i   Nr 257, poz. 1726 i   z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 Nr 201, poz. 1183 Nr 234, poz. 1386 i   Nr 291, poz. 1707).  

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/2012
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 17 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 46/2012
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 17 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

I.   Zmiany w   planie finansowym dochodów i   wydatków.  

Zmiany w   planie finansowym dochodów i   wydatków w   działach wynikają  
z otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego:  

1)   Nr 2/2012 z   dnia 30.03.2012 r. o   ostatecznych kwotach dotacji i   dotyczyły:  

-   działu   754     Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa   ,  

-   rozdział   75411     Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   , zwiększenie o   kwotę   977 zł,  

-   rozdział   75414     Obrona cywilna   , zmniejszenie o   kwotę   100 zł,  

-   działu   851     Ochrona zdrowia   , rozdział   85156     Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   , zmniejszenie o   kwotę   66.000 zł,  

-   działu   852     Pomoc społeczna   , rozdział   85203     Ośrodki wsparcia   , zmniejszenie  
o kwotę   1.940 zł.  

2)   Nr 24, Nr 27 z   30.03.2012 r. oraz Nr 35 z   06.04.2012 r.:  

Dział 700     Gospodarka mieszkaniowa   ,   rozdział 70005     Gospodarka gruntami  
i nieruchomościami  

-   zwiększenie planu dochodów decyzjami Wojewody Mazowieckiego: Nr 24 z   dnia 30.03.2012 r. o   kwotę 104.259 zł, Nr 27 z   dnia 30.03.2012 r. o   kwotę  
80.852 zł  oraz Nr 35 z   06.04.2012 r. o   kwotę 183.721 zł,  

-   zwiększenie planu wydatków stanowi uregulowanie należności z   tytułu nabycia przez Skarb Państwa gruntów przejętych pod drogi publiczne.  

II.   Zmiany w   planie wydatków w   ramach działów klasyfikacji budżetowej na wnioski kierowników jednostek oraz wydziałów i   referatów.  

1.   Dział 754     Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa   ,   rozdział 75411     Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   o kwotę   2.169 zł,   zmiany w   planie dotyczą przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z   przeznaczeniem na wypłatę nagrody uznaniowej, na składkę rentową oraz na podatek od nieruchomości.  

2.   Dział 853     Pozostałe zadania w   zakresie polityki społecznej   ,   rozdział 85321     Zespoły do spraw orzekania o   niepełnosprawności   o kwotę   1.500 zł   , zmiany w   planie dotyczą przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z   przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy od umowy zlecenia.  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe