Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3879

Uchwała nr 129/XV/2012 Rady Gminy Mała Wieś

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznych w Starych Święcicach i Podgórzu wchodzących w skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Wsi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9   lit. “h” i   art. 40 ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1   i 3, art. 13 ust. 1   i 4   w zw. z   art. 8   ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 o   bibliotekach ( Dz.U. Nr 85, poz. 539 z   późn. zm.) w   związku z   Uchwałą Nr 91/XII/2011 Rady Gminy w   Małej Wsi z   dnia 24 listopada 2011r w   sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznych w   Starych Święcicach i   Podgórzu wchodzących w   skład Gminnej Biblioteki Publicznej w   Małej Wsi oraz po zasięgnięciu opinii Powiatowej Biblioteki Publicznej w   Płocku, Rada Gminy w   Małej Wsi uchwala, co następuje:  

§   1.   Z dniem 30 czerwca 2012 roku likwiduje się Filie Biblioteczne w   Starych Święcicach i   Podgórzu wchodzących w   skład Gminnej Biblioteki Publicznej w   Małej Wsi.  

§   2.   Składniki mienia ruchomego, w   tym zbiory biblioteczne likwidowanych Filii Bibliotecznych o   których mowa w   § 1   zostaną przekazane na rzecz biblioteki macierzystej.  

§   3.   Z dniem 30 czerwca 2012r dokonuje się zmian w   statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w   Małej Wsi nadanym Uchwałą Nr 223/XXVII/2006 Rady Gminy w   Małej Wsi z   dnia 27 lutego 2006r. w   treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mała Wieś oraz Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w   Małej Wsi.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z   mocą obowiązującą od dnia 30 czerwca 2012r i   podlega podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś  


Alfred   Szymczak

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 129/XV/2012    
Rady Gminy Mała Wieś    
z dnia 30 marca 2012 r.  
 

W Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w   Małej Wsi wprowadza się następujące zmiany:  

§   3.   otrzymuje brzmienie:  

Siedzibą oraz terenem działania Biblioteki jest Gmina Mała Wieś. Biblioteka tworzy sieć biblioteczną Gminy, w   skład której wchodzi filia w   Dzierżanowie.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś  


Alfred   Szymczak

 


Uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. “h” ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), do kompetencji Rady Gminy należy m.in. tworzenie, likwidacja i   reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów i   innych gminnych jednostek organizacyjnych, w   tym gminnych instytucji kultury oraz wyposażania ich w   majątek.  

              Zgodnie z   art. 13 ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach organizator może dokonać połączenia, podziału lub likwidacji biblioteki.  

              W związku z   podjęciem przez Radę Gminy w   Małej Wsi Uchwały o   zamiarze likwidacji Filii Bibliotecznych w   Starych Święcicach i   Podgórzu wchodzących w   skład Gminnej Biblioteki Publicznej w   Małej Wsi (Uchwała Nr 91/XII/2011 Rady Gminy w   Małej Wsi z   dnia 24 listopada 2012 roku) oraz po otrzymaniu opinii biblioteki sprawującej nadzór merytoryczny nad siecią bibliotek publicznych powiatu płockiego, likwiduje się z   dniem 30 czerwca 2012 roku Filie Gminnej Biblioteki Publicznej w   Starych Święcicach i   Podgórzu.  

              Fakt likwidacji Filii Bibliotecznych podyktowany jest spadkiem liczby czytelników i   liczby wypożyczeń. Ograniczony czas pracy i   godz. otwarcia oraz brak możliwości prowadzenia aktywniejszej działalności kulturalnej nie stanowi ciekawej oferty dla lokalnej społeczności.  

              Ponadto Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w   Święcicach ma swoją siedzibę w   budynku Szkoły Podstawowej w   Święcicach. Likwidacja tej filii bibliotecznej podyktowana jest faktem, iż na mocy Uchwały Nr 36/VII/2011 Rady Gminy w   Małej Wsi z   dnia 31 maja 2011r zamierza się zlikwidować Szkołę Podstawową w   Święcicach z   końcem roku szkolnego 2011/2012. Większość zarejestrowanych w   filii czytelników to uczniowie w/w szkoły.  

Likwidacja filii podyktowana jest także małą liczbą korzystających czytelników oraz względami ekonomicznymi.  

              Dotychczasowi czytelnicy korzystający z   księgozbiorów filii, nie zostaną pozbawieni dostępu do nich, ponieważ pozycje książkowe z   likwidowanych filii zostaną, po przeprowadzeniu niezbędnej selekcji włączone do księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w   Małej Wsi. Ponadto likwidowane filie usytuowane są w   niedalekiej odległości od Gminnej Biblioteki Publicznej w   Małej Wsi przy ul. Płońskiej 2, która posiada nie tylko większe i   lepsze zbiory, ale dysponuje nieporównywalnie bogatszą ofertą kulturalną dla swych użytkowników.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś  


Alfred   Szymczak

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe