Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3940

Uchwała nr XXII/185/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie ustanowienia sztandaru miasta Wyszków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 3   ust. 1   ustawy z   dnia 21 grudnia 1978r. o   odznakach i   mundurach (Dz. U. z   1978r. Nr 31, poz. 130 z   późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Administracji i   Cyfryzacji Rada Miejska w   Wyszkowie uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustanawia sie sztandar miasta Wyszków ,którego opis i   wzór graficzny określają załączniki nr 1   i nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Przyjmuje się zasady używania sztandaru miasta Wyszków określone w   załączniku nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Józef   Biernacki

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXII/185/12    
Rady Miejskiej w   Wyszkowie    
z dnia 26 kwietnia 2012 r.  
 

OPIS SZTANDARU MIASTA WYSZKÓW  

1.   Sztandar miasta Wyszków jest dwustronny, ma kształt kwadratowego płata o   wymiarach 100cm na 100 cm, przymocowanego za pomocą dziesięciu metalowych kółek do drzewc, zwieńczonego głowicą. Płaty tkaniny z   trzech stron nie przylegających do drzewc obszyte są  frędzlami w   kolorze złotym.  

2.   Prawa strona   płata sztandaru jest barwy czerwonej, w   jego symetrycznym środku  umieszczone jest Godło Państwa – Orzeł Biały zgodny z   urzędowym, obecnie obowiązującym wzorem godła Rzeczypospolitej Polskiej. Godło Państwa – Orzeł Biały zajmuje 2/3 powierzchni prawej strony płatu sztandaru.  

3.   Lewa strona   płata sztandaru jest barwy błękitnej, pośrodku którego znajduje się herb Gminy Wyszków.  Pod herbem umieszczony jest półwieniec w   kolorze złotym ułożony z   liści dębowych,  spięty u   dołu wstęgą biało-czerwoną. Półwieniec z   liści symbolizuje położenie Wyszkowa między Puszczą Białą i   Puszczą Kamieniecką.  

Nad herbem Gminy Wyszkowa w   górnej części lewej strony płata sztandaru rozmieszczono dwa herby. W   lewym górnym rogu herb króla Polski Jana Olbrachta, który nadał w   1501 r. prawa miejskie dla Wyszkowa.  

W prawym górnym rogu herb biskupa płockiego Wincentego Przerębskiego herbu Nowina, który nadał Wyszkowowi w   1502r.chełmińskie prawo miejskie ustanowione w   1501r przez króla Jana Olbrachta. Herby wykonano wg. historycznych wzorów.  

W górnej części płatu centralnie nad  herbem Wyszkowa umieszczono napis WYSZKÓW i   datę 1502 oznaczającą rok nadania praw miejskich dla Wyszkowa. Cały napis wykonany jest w   kolorze złotym.  

4.   Drzewce sztandaru wykonane jest z   tłoczonego drewna, Zakończone od góry metalowym okuciem w   kształcie walca, zwieńczone odlanym w   metalu wizerunkiem obelisku  Wazów- najcenniejszego z   zabytków Wyszkowa, powstałego po 1655r z   fundacji króla Jana Kazimierza, dla uczczenia pamięci brata Karola Ferdynanda Wazy. Dolny koniec drzewc jest zakończony metalowym okuciem. Wszystkie metalowe elementy sztandaru wykonane ze stopu w   kolorze złota.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Józef   Biernacki

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/185/12
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

WZÓR SZTANDARU MIASTA WYSZKÓW  


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XXII/185/12    
Rady Miejskiej w   Wyszkowie    
z dnia 26 kwietnia 2012 r.  
 

ZASADY UŻYWANIA SZTANDARU MIASTA WYSZKÓW.  

§   1.   1.   Sztandar miasta Wyszków może być używany jedynie w   sposób zapewniający mu należytą cześć i   szacunek.  

2.   Używanie sztandaru nie może godzić w   dobre obyczaje, prestiż i   interes Gminy Wyszków.  

3.   Sztandar powinien być w   sposób szczególny chroniony, przechowywany i   eksponowany.  

4.   Sztandar przechowywany jest w   siedzibie w   Urzędzie Miejskim w   Wyszkowie, w   miejscu do tego przeznaczonym.  

5.   Opiekę nad sztandarem sprawuje Burmistrz.  

§   2.   1.   Sztandar używany jest w   szczególności podczas:  

1)   uroczystej sesji;  

2)   nadawania honorowych tytułów,  

3)   uroczystości gminnych i   państwowych.  

2.   Sztandar może być również używany w   czasie innych uroczystości niż wymienione w   ust. 1. Decyzję w   tej sprawie podejmuje Burmistrz.  

3.   Uroczystość z   udziałem sztandaru ma zawsze charakter i   przebieg oficjalny.  

§   3.   1.   Podczas wystąpień sztandar niesiony jest przez poczet sztandarowy.  

2.   Skład pocztu sztandarowego może być stały lub wyznaczony przez Burmistrza Wyszkowa na każdą uroczystość oddzielnie.  

3.   Poczet sztandarowy stanowią: chorąży z   dwuosobową asystą.  

4.   Członkowie pocztu sztandarowego występują w   ubiorach wizytowych, szarfie w   kolorze biało-czerwonym przepasanej przez prawe ramię, białych rękawiczkach.  

5.   Atrybuty pocztu sztandarowego przechowywane są w   Urzędzie Miejskim w   Wyszkowie.  

§   4.   Ustala się następujące zasady używania sztandaru:  

1.   Podczas uroczystości sztandar trzymany jest przez chorążego w   pozycji "Spocznij" (pionowo), chyba że zaistnieją okoliczności, które wymagają pozycji sztandaru "Baczność" (pochylony pod kątem ok. 60°).  

2.   Podczas trwania uroczystości chorąży nie może odstawić sztandaru.  

3.   Sztandarowi nadaje się pozycję "Baczność" (pochyla się) wyłącznie w   sytuacji:  

1)   odgrywania i/lub śpiewania hymnu państwowego;  

2)   przeistoczenia, podniesienia i   błogosławieństwa w   trakcie nabożeństwa religijnego;  

3)   dekorowania sztandaru odznaczeniem;  

4)   oddawania honorów osobom lub symbolom, po komendzie: "Sztandar prezentuj!" (chorąży pochyla sztandar w   przód do ok. 45°, mając bławat przed sobą).  

§   5.   Ustala się następujące zasady wprowadzania i   wyprowadzania sztandaru:  

1.   Sztandar wprowadza się na początku uroczystości, chyba że jej charakter lub program wymuszają inną kolejność.  

2.   Prowadzący uroczystość podaje komendę dla uczestników uroczystości: "Całość powstań!" Baczność! Sztandar wprowadzić!".  

3.   Sztandar wprowadza i   wyprowadza poczet sztandarowy poruszający się krokiem marszowym, a   chorąży zajmuje środkowe (drugie z   kolei) miejsce.  

4.   Podczas przemarszu chorąży trzyma sztandar na prawym ramieniu, mając bławat za sobą, a   drzewce pod kątem ok. 45°, natomiast podczas wprowadzania sztandaru chorąży trzyma sztandar pod kątem ok. 60°.  

5.   Po zajęciu miejsca przez poczet sztandarowy (przodem do uczestników uroczystości) chorąży utrzymuje sztandar w   pozycji "Baczność" (pochylony pod kątem ok. 60°), a   członkowie pocztu sztandarowego przyjmują postawę "Baczność".  

6.   Pada komenda: "Spocznij!" (uczestnicy uroczystości mogą usiąść), członkowie pocztu sztandarowego przyjmują postawę "Spocznij".  

7.   Rozpoczyna się dalsza część uroczystości.  

8.   Sztandar wyprowadza się po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, po komendzie prowadzącego uroczystość: "Baczność! Sztandar wyprowadzić!".  

9.   Po opuszczeniu miejsca uroczystości przez poczet sztandarowy, następuje komenda: "Spocznij!" (uczestnicy uroczystości mogą usiąść).  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Józef   Biernacki

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe