Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3941

Uchwała nr XXII/171/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Olszance

Tekst pierwotny

Na podstawieart. 59 ust. 1, 2   i 3w związku z   art. 5c pkt 1   ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (j. t. Dz. U. z   2004r. nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), art. 18 ust. 2   pkt. 9   lit. h ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z   2001r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1   pkt. 2   ust. 3   i 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz.U. z   2009r. nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Rada Miejska w   Wyszkowie uchwala, co   następuje:  

§   1.   Likwiduje się z   dniem 31 sierpnia 2012r. Szkołę Podstawową w   Olszance - jednostkę budżetową Gminy Wyszków.  

§   2.   Uczniowie zlikwidowanej Szkoły wraz z   rocznym przygotowaniem przedszkolnym będą kontynuować naukę w   Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w   Leszczydole Starym zgodnie z   jej obwodem ustalonym odrębną uchwałą.  

§   3.   Dokumentację zlikwidowanej Szkoły przejmuje Burmistrz Wyszkowa z   wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą należy przekazać Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty.  

§   4.   Należności i   zobowiązania likwidowanej Szkoły przejmuje Gmina Wyszków.  

§   5.   1.   Mienie nieruchome, na które składają się budynki i   działka likwidowanej Szkoły pozostają własnością Gminy Wyszków.  

2.   Mienie ruchome znajdujące się w   zlikwidowanej Szkole zostanie rozdysponowane zgodnie z   zarządzeniem Burmistrza Wyszkowa.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w   Olszance.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Józef   Biernacki


Uzasadnienie

1)                 Zgodność działań z   zapisami ustawy o   systemie oświaty  

Zgodnie z   art. 59 ustawy z   dnia 07 września 1991r. o   systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z   2004r., nr 256, poz. 2572 z   późniejszymi zmianami) szkoła prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana z   końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w   innej szkole publicznej tego samego typu, a   także odpowiednio o   tym samym lub innym zbliżonym profilu kształcenia ogólno zawodowego albo kształcącej w   tym samym lub zbliżonym zawodzie.    

W dniu 30 stycznia 2012r. z   inicjatywy rodziców uczniów Rada Miejska w   Wyszkowie podjęła uchwałę nr   XX/142/12 w   sprawie zamiaru likwidacji z   dniem 31 sierpnia 2012r. Szkoły Podstawowej w   Olszance, odstępując tym samym od zamiaru likwidacji i   przekształcenia ww. Szkoły w   Szkołę Filialną z   oddziałami 0-III podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w   Leszczydole Starym wyrażonego w   uchwale nr XVIII/113/12 z   dnia 30 listopada 2011r. Społeczność rodziców wyraziła wolę, by szkołę w   miejscowości Olszanka o   dotychczasowej strukturze organiazacyjnej tj. 0-VI poprowadziła organizacja pozarządowa.   Powyższą intencję rodzice uczniów SP w   Olszance potwierdzili w   dniu 27 lutego 2012r. podczas spotkania w   Urzędzie Miejskim w   Wyszkowie, na którym wskazali, by szkołę od dnia 01 września 2012r. mogło poprowdzić Stowarzyszenie "Przyjazny Krąg".  

O   zamiarze likwidacji Szkoły w   ustawowym terminie powiadomiono Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz w   skuteczny sposób rodziców uczniów (do każdego rodzica skierowane zostało pismo wraz z   kopią uwierzytelnioną uchwały intencyjnej za poświadczeniem odbioru).    

Mazowiecki Kurator Oświaty pismem nr DOS.542.20.2012.AG z   dnia 27 marca 2012r. wyraził negatywną opinię w   sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w   Olszance.    

Zasięgnięto także, zgodnie z   art. 19 ust. 2   ustawy z   dnia 23 maja 1991r. o   związkach zawodowych (j.t. Dz. U. z   2001r. nr 79, poz. 854 z   późn. zm.) opinii związków zawodowych w   sprawie projektu przedmiotowej uchwały.    

2)   Zasadność likwidacji Szkoły Podstawowej w   Olszance.  

-   warunki demograficzne  

Zgodnie z   danymi zawartymi w   sprawozdaniu SIO według stanu na dzień 30   września 2011r. do Szkoły Podstawowej w   Olszance uczęszcza obecnie 67 uczniów, w   tym do oddziału przedszkolnego 15 dzieci.  

Liczba uczniów w   Szkole Podstawowej w   Olszance w   latach 2006-2011  

 

Rok  

2006  

2007  

2008  

2009  

2010  

2011  

Data sprawozdania SIO  

15 września  

30 września  

30 września  

30 września  

30 września  

30 września  

Oddziały I-VI  

46  

41  

44  

45  

54  

52  

Oddział przedszkolny  

-  

9  

10  

10  

12  

15  

Razem  

46  

50  

54  

55  

66  

67  

W   roku szkolnym 2011/2012 w   Szkole Podstawowej w   Olszance na 1   nauczyciela przypada średnio 6,7 ucznia. Z   powyższej tabeli wynika, iż w   ostatnich dwóch latach szkolnych liczba dzieci uczęszczających do szkoły zwiększyła się. Jest to jednak podyktowane obniżeniem wieku szkolnego. Niemniej nie wszystkie dzieci w   wieku 5-6 lat zameldowane w   obwodzie Szkoły uczęszczają do   oddziału zerowego. Na   21   z   wychowania przedszkolnego w   Szkole korzysta 15.  

Z danych ewidencji ludności Gminy Wyszków wynika, że w   obwodzie Szkoły Podstawowej w   Olszance zamieszkuje w   sumie 51 dzieci, urodzonych w   latach 2005 – 2010.  

Liczba urodzeń w   latach 2005-2010 w   obwodzie SP w   Olszance.  

 

 

2005  

2006  

2007  

2008  

2009  

2010  

SP w   Olszance  

12  

9  

6  

6  

9  

9  

Według powyższych danych można zakładać, iż w   kolejnych latach liczba uczniów w   Szkole Podstawowej w   Olszance będzie kształtować się następująco:  

Przewidywana liczba uczniów w   SP w   Olszance w   latach 2012 – 2016.  

 

Rok szkolny  

Oddział 0  

I  

II  

III  

IV  

V  

VI  

Razem uczniów  

2011/2012  
wg. SIO  

15  

7  

9  

8  

10  

7  

11  

67  

2012/2013  

6  

15  

7  

9  

8  

10  

7  

62  

2013/2014  

6  

6  

15  

7  

9  

8  

10  

61  

2014/2015  

9  

6  

6  

15  

7  

9  

8  

60  

2015/2016  

9  

9  

6  

6  

15  

7  

9  

61  

Jak wynika z   powyższej tabeli, liczba uczniów uczęszczających do SP w   Olszance będzie się utrzymywać na zbliżonym poziomie przez kolejne lata. Jednakże można zakładać, że wydatki związane z   prowadzeniem Szkoły będą wzrastać. Znajduje to potwierdzenie w   wykonaniu budżetu Szkoły z   ostatnich czterech lat oraz planie finansowym na 2012 rok.  

-   warunki ekonomiczne  

Budżet Szkoły Podstawowej w   Olszance w   latach 2008-2012  

 

Rok  

Budżet szkoły  

Budżet w   przeliczeniu na 1   ucznia z   oddziałów 0-VI  

W tym koszt oddziału przedszkolnego  

Budżet bez wydatków na oddział przedszkolny  

Budżet bez wydatków na oddział przedszkolny w   przeliczeniu na 1   ucznia z   klas I-VI  

Subwencja przypadająca na SP w   Olszance  

Subwencja w   przeliczeniu na 1   ucznia klas I-VI  

Różnica pomiędzy budżetem a   subwencją na 1   ucznia klas I-VI  
(kol.6 - kol.8)  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

2008  

484.847,16  

8.978,65  

53.987,23  

430.859,93  

9.792,27  

211.853,51  

4.814,85  

4.977,42  

2009  

602.252,96  

10.950,05  

46.045,16  

556.207,80  

12.360,17  

255.868,30  

5.685,96  

6.674,21  

2010  

597.562,84  

9.053,98  

44.753,22  

552.809,62  

10.237,21  

283.838,34  

5.256,26  

4.980,95  

2011  

679.613,13  

10.143,47  

51.127  

628.486,13  

11.638,63  

364.252,20  

6.745,41  

4893,22  

2012  

690.790  

10.310,29  

54.999  

635.791  

12.226,75  

bd  

bd  

bd  

Jak wynika z   danych przedstawionych w   powyższej tabeli, udział subwencji oświatowej kształtował się na poziomie ok. 48% wydatków ponoszonych na prowadzenie SP w   Olszance (dane   za 2010r.), a   w 2011 na poziomie 53%.  

3)   Warunki w   jakich uczniowie będą się uczyć po likwidacji Szkoły  

Obwód Szkoły Podstawowej w   Olszance zostanie w   całości włączony do obwodu Szkoły Podstawowej w   Leszczydole Starym. Prognozowana organizacja Szkoły Podstawowej w   Leszczydole Starym, po włączeniu obwodu Szkoły Podstawowej w   Olszance, nie pogorszy warunków do nauki i   nie ograniczy powszechnej dostępności do szkoły.  

W roku szkolnym 2011/2012 do oddziałów 0-VI w   Leszczydole Starym uczęszcza 132   uczniów.  

Przy założeniu, że uczniowie z   SP w   Olszance będą uczęszczać do SP w   Leszczydole Starym, to wówczas liczebności uczniów w   poszczególnych oddziałach przedstawiać będą się następująco:  

 

Rok szkolny  

„0”  

I  

II  

III  

IV  

V  

VI  

Razem  

2012/2013  

16  

43  

29  

23  

20  

27  

27  

185  

2013/2014  

21  

16  

43  

29  

23  

20  

27  

179  

2014/2015  

28  

21  

16  

43  

29  

23  

20  

180  

2015/2016  

24  

28  

21  

16  

43  

29  

23  

184  

Szkoła Podstawowa w   Leszczydole Starym mieści się w   piętrowym, nowoczesnym i   przestronnym budynku. Uczniowie, oprócz 7   sal lekcyjnych, mają do dyspozycji duże korytarze z   holami, na których znajdują się stoły do gry w   tenisa. Mogą też korzystać z   funkcjonalnych i   estetycznych toalet, oddzielnych dla chłopców i   dla dziewcząt oraz łazienki dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Izby lekcyjne, w   których odbywają się zajęcia edukacyjne są jasne, przytulne i   kolorowe. Na piętrze dzieci korzystają z   pracowni komputerowej (20 stanowisk dla uczniów) oraz biblioteki szkolnej (2421 woluminów). Uczniowie mogą korzystać z   dużej szatni. W   segmencie, posiadającym oddzielone wejścia, znajduje się oddział przedszkolny. Jest wyposażony w   odrębną szatnię, dostosowane do wieku toalety oraz własne zaplecze. Sala przeznaczone na oddział przedszkolny jest duża, widna, z   wydzielonymi kącikami tematycznymi. Dodatkowo, w   budynku szkoły, mieści się filia Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w   Wyszkowie, z   której uczniowie, nie wychodząc z   budynku szkoły, mogą korzystać na każdej przerwie. Stanowi ona wsparcie dla biblioteki szkolnej. Szkoła zapewnia uczniom opiekę świetlicową (oddzielna sala) oraz możliwość spożywania posiłków obiadowych, w   odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu. Szkoła jest dobrze wyposażona w   pomoce dydaktyczne: dwie tablice interaktywne w   izbach lekcyjnych kl. I   i klasy V, Internet w   każdej sali lekcyjnej i   w świetlicy szkolnej, przenośny sprzęt audiowizualny, pomoce dydaktyczne do nauczania poszczególnych przedmiotów i   kształcenia zintegrowanego. Na placu przyszkolnym znajduje się dobrze wyposażony, nowy plac zabaw. Szkoła Podstawowa w   Leszczydole Starym jest przystosowana dla uczniów niepełnosprawnych. W   placówce zainstalowany jest system monitoringu wizualnego.  

              W roku szkolnym 2012/2013, po przyjęciu uczniów z   SP w   Olszance, do szkoły uczęszczałoby 169 uczniów i   17 dzieci do oddziału przedszkolnego, razem 186 uczniów. W   klasach liczba uczniów przedstawiałaby się następująco:  

KL.   0- 17 dzieci  

KL.   I – 43 uczniów (pod warunkiem, że wszystkie obecne 5-latki pójdą do kl.I)  

KL.   II – 29 uczniów  

KL.   III – 23 uczniów  

KL.   IV – 20 uczniów  

KL.   V – 27 uczniów  

KL.   VI – 27 uczniów  

Wzrost liczby uczniów nie spowoduje wydłużenia czasu pracy szkoły. Zajęcia kończyłyby się o   16.15 (istnieje możliwość wymiany grup: np. 1. grupa uczniów ma zajęcia z   informatyki, a   2.   z   j.   angielskiego).  

              W szkole pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Wszyscy nauczyciele posiadają kwalifikacje do nauczania dwóch przedmiotów. Zwiększona liczba uczniów w   żadnym stopniu nie wpłynie na jakość pracy szkoły i   wyniki nauczania. Szkoła nie posiada sali gimnastycznej. Zajęcia wychowania fizycznego (szczególnie zimą) odbywają się na korytarzu szkolnym, wyposażonym w   drabinki. Dążąc do zmiany tego stanu, Gmina Wyszków, jako organ prowadzący, aplikowała w   2009r. o   środki z   RPO WM (2007-2013) w   ramach Działania 7.2 „   Infrastruktura służąca edukacji   ”. Pozytywnie oceniony wniosek, z   powodu braku środków finansowych, nie został przyjęty do dofinansowania. Jego realizacja uzależniona jest od pozyskania dodatkowych środków.  

              W 2011 roku, w   ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym, szkoła pozyskała pieniądze z   funduszu sołeckiego na zorganizowanie na terenie szkolnym „mini boiska” do piłki nożnej. Boisko to zdecydowanie podniosło atrakcyjność zajęć wychowania fizycznego.                

              Szkoła Podstawowa w   Leszczydole Starym wyposażona jest w   niżej wymienione pomoce dydaktyczne:  

diaskopy(rzutnik przeźroczy)                                                           1  

grafoskopy (rzutniki pisma)                                                           2  

kserografy                                                                                       2  

magnetofony przenośne do nauki języków obcych  

z możliwością podłączenia kilku par słuchawek                               3  

magnetowidy                                                                                       2  

odtwarzacze DVD                                                                         1  

projektory multimedialne                                                           2  

tablice interaktywne                                                                         2  

telewizory z   przekątną ekranu co najmniej 28”                               1  

Czas oczekiwania dzieci z   klas 0-6 na zajęcia szkolne po przyjeździe do szkoły wynosi 0   minut (przyjazd dzieci na godzinę 7.50 do szkoły: lekcje zaczynają się o   godzinie 8.00). Czas oczekiwania dzieci na świetlicy po zakończeniu lekcji:  

-   klasy „0” ( zajęcia kończą się o   godzinie 13) – czas oczekiwania na świetlicy 20 minut;  

-   klasy „1-3” w   zależności od planu zajęć szkolnych:  

              Zajęcia kończące się o   12.30 – czas przebywania na świetlicy 1   godzina (jeśli dzieci nie skorzystają z   dodatkowych zajęć)’ w   przypadku skorzystania z   zajęć czas oczekiwania jest zerowy,  

-   klasy „4-6” – w   zależności od planu zajęć:  

              Zajęcia kończące się o   14.30 – czas przebywania na świetlicy 1   godzina (jeśli dzieci nie skorzystają z   dodatkowych zajęć)’ w   przypadku skorzystania z   zajęć dodatkowych czas oczekiwania jest zerowy,  

              Zajęcia kończące się o   15.20 – czas przebywania na świetlicy zerowy.  

Odległość od Szkoły Podstawowej w   Olszance do Szkoły Podstawowej w   Leszczydole Starym wynosi około 8   km. Czas przewozu uczniów -  około 20 minut.  

Planowana organizacja dowozu dzieci do Szkoły w   Leszczydole Starym.  

Planowane przystanki,  godziny odjazdów oraz godziny przyjazdów:  

Olszanka Szkoła – 7.25 – 14.58  

Olszanka I- 7.28 – 14.55  

Zakierzek – 7.33 – 14.50  

Wielątki II – 7.38 – 14.45  

Wielątki I   – 7.40 – 14.42  

Leszczydół Działki – 7.41 – 14.41  

Leszczydół Krzyżówki – 7.43 – 14.39  

Leszczydół Stary Szkoła – 7.46 – 14.36  

Szacuje się, iż najdłuższy czas przebywania dziecka poza domem wynosić będzie ok. 7   godzin 43   minuty, w   tym doliczony został także czas 10 minut na dojście do przystanku i   powrót z   przystanku do domu.  

W autobusie dowożącym dzieci będzie opiekunka dowozu dbająca o   bezpieczeństwo dzieci przy wsiadaniu, wysiadaniu i   w trakcie przewozu. Ze względu na   potrzebę uruchomienia nowych przystanków zakupione zostaną zadaszone wiaty, pozwalające na bezpieczne oczekiwanie dzieci na autobus szkolny. Przewóz uczniów odbywać się będzie autobusami przewoźnika, wyłonionego w   drodze przetargu na dowóz dzieci na danej trasie.  

4)   Sytuacja pracowników likwidowanej Szkoły Podstawowej w   Olszance.  

W Szkole Podstawowej w   Olszance w   roku szkolnym 2011/2012 zatrudnionych jest 10   nauczycieli, realizujących łącznie 10,16 etatu oraz 2   osoby na stanowiskach obsługi na   1,5 etatu. Ośmiu nauczycieli zatrudnionych jest na czas nieokreślony, dwóch posiada umowy na czas określony do dnia 31.08.2012r.  

Pracownicy Szkoły otrzymają stosowne odprawy wynikające z   przepisów prawa. Przedstawiona zostanie im również oferta zatrudnienia przez podmiot, kóry od września 2012r. poprowadzi szkołę podstawową w   miejscu publicznej szkoły samorządowej.    

5)   Budynki i   teren  

Teren i   budynki zajmowane przez likwidowaną Szkołę Podstawową w   Olszance pozostaną własnością Gminy Wyszków. Stosownie do wcześniejszych postanowień zostaną one użyczone organizacji pozarządowej z   przeznaczeniem na cele oświatowe.    

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Józef   Biernacki

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe