Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3942

Uchwała nr XXII/172/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Łosinnie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 59 ust. 1, 2   i 3   w związku z   art. 5c pkt 1   ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (j. t. Dz. U. z   2004r. nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), art. 18 ust. 2   pkt. 9   lit. h ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z   2001r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1   pkt. 2   ust. 3   i 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r. nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Rada Miejska w   Wyszkowie uchwala, co   następuje:  

§   1.   Likwiduje się z   dniem 31 sierpnia 2012r. Szkołę Podstawową w   Łosinnie - jednostkę budżetową Gminy Wyszków.  

§   2.   Uczniowie zlikwidowanej Szkoły wraz z   rocznym przygotowaniem przedszkolnym będą kontynuować naukę w   Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w   Leszczydole Starym zgodnie z   jej obwodem ustalonym odrębną uchwałą.  

§   3.   Dokumentację zlikwidowanej Szkoły przejmuje Burmistrz Wyszkowa z   wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą należy przekazać Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty.  

§   4.   Należności i   zobowiązania likwidowanej Szkoły przejmuje Gmina Wyszków.  

§   5.   1.   Mienie nieruchome, na które składają się budynki i   działka likwidowanej Szkoły pozostają własnością Gminy Wyszków.  

2.   Mienie ruchome znajdujące się w   zlikwidowanej Szkole zostanie rozdysponowane zgodnie z   zarządzeniem Burmistrza Wyszkowa.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w   Łosinnie.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Józef   Biernacki


Uzasadnienie

1)                 Zgodność działań z   zapisami ustawy o   systemie oświaty  

Zgodnie z   art. 59 ustawy z   dnia 07 września 1991r. o   systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z   2004r., nr 256, poz. 2572 z   późniejszymi zmianami) szkoła prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana z   końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w   innej szkole publicznej tego samego typu, a   także odpowiednio o   tym samym lub innym zbliżonym profilu kształcenia ogólno zawodowego albo kształcącej w   tym samym lub zbliżonym zawodzie.  

W dniu 30 stycznia 2012r. z   inicjatywy rodziców uczniów Rada Miejska w   Wyszkowie podjęła uchwałę nr   XX/143/12 w   sprawie zamiaru likwidacji z   dniem 31 sierpnia 2012r. Szkoły Podstawowej w   Łosinnie, odstępując tym samym od zamiaru likwidacji i   przekształcenia ww. Szkoły w   Szkołę Filialną z   oddziałami 0-III podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w   Leszczydole Starym wyrażonego w   uchwale nr XVIII/112/12 z   dnia 30 listopada 2011r. Społeczność rodziców wyraziła wolę, by szkołę w   miejscowości Łosinno o   dotychczasowej strukturze organizacyjnej tj. 0-VI poprowadziła organizacja pozarządowa.   Powyższą intencję rodzice uczniów SP w   Łosinnie potwierdzili w   dniu 27 lutego 2012r. podczas spotkania w   Urzędzie Miejskim w   Wyszkowie, na którym wskazali, by szkołę od dnia 01 września 2012r. mogło poprowadzić Stowarzyszenie "Przyjazny Krąg".  

O   zamiarze likwidacji Szkoły w   ustawowym terminie powiadomiono Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz w   skuteczny sposób rodziców uczniów (do każdego rodzica skierowane zostało pismo wraz z   kopią uwierzytelnioną uchwały intencyjnej za poświadczeniem odbioru).  

Mazowiecki Kurator Oświaty pismem nr DOS.542.15.2012.DU z   dnia 09 marca 2012r. wyraził negatywną opinię w   sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w   Łosinnie.  

Zasięgnięto także, zgodnie z   art. 19 ust. 2   ustawy z   dnia 23 maja 1991r. o   związkach zawodowych (j.t. Dz. U. z   2001r. nr 79, poz. 854 z   późn. zm.) opinii związków zawodowych w   sprawie projektu przedmiotowej uchwały.  

2)   Zasadność likwidacji Szkoły Podstawowej w   Łosinnie.  

-   warunki demograficzne  

Zgodnie z   danymi zawartymi w   sprawozdaniu SIO według stanu na dzień 30   września 2011r. do Szkoły Podstawowej w   Łosinnie uczęszcza obecnie 72 uczniów, w   tym do oddziału przedszkolnego 11 dzieci.  

Liczba uczniów w   Szkole Podstawowej w   Łosinnie w   latach 2006-2011  

 

Rok  

2006  

2007  

2008  

2009  

2010  

2011  

Data sprawozdania SIO  

15 września  

30 września  

30 września  

30 września  

30 września  

30 września  

Oddziały I-VI  

72  

74  

75  

69  

62  

61  

Oddział przedszkolny  

14  

14  

13  

9  

9  

11  

Razem  

86  

88  

88  

78  

71  

72  

W przeciągu ostatnich czterech lat szkolnych liczba uczniów zmniejszyła się o   16. W   roku szkolnym 2011/2012 na 1   nauczyciela przypada średnio 6,5 ucznia. Ponadto, z   danych ewidencji ludności Gminy Wyszków wynika, że w   obwodzie Szkoły Podstawowej w   Łosinnie zamieszkuje wsumie 42 dzieci, urodzonych w   latach 2005 – 2010.  

Liczba urodzeń w   latach 2005-2010 w   obwodzie SP w   Łosinnie.  

 

 

2005  

2006  

2007  

2008  

2009  

2010  

SP w   Łosinnie  

5  

7  

6  

8  

9  

7  

Według powyższych danych można zakładać, iż w   kolejnych latach liczba uczniów w   Szkole Podstawowej w   Łosinnie będzie kształtować się następująco:  

Przewidywana liczba uczniów w   SP w   Łosinnie w   latach 2012 – 2016.  

 

Rok szkolny  

Oddział 0  

I  

II  

III  

IV  

V  

VI  

Razem uczniów  

2011/2012 wg. SIO  

11  

10  

9  

10  

11  

13  

8  

72  

2012/2013  

6  

11  

10  

9  

10  

11  

13  

70  

2013/2014  

8  

6  

11  

10  

9  

10  

11  

65  

2014/2015  

9  

8  

6  

11  

10  

9  

10  

63  

2015/2016  

7  

9  

8  

6  

11  

10  

9  

60  

Jak wynika z   powyższej tabeli, zmniejszać się będzie liczba uczniów uczęszczających doSPw   Łosinnie. Nie przekłada się to jednak na wydatki związane z   jej prowadzeniem.  

-   warunki ekonomiczne  

Głównym kosztem tak małej placówki są wynagrodzenia nauczycieli. Wraz z   pochodnymi stanowiły one w   2010r. wbudżecie Szkoły blisko 75% wszystkich wydatków. Natomiast udział subwencji oświatowej kształtował się na poziomie ok. 65% wydatków ponoszonych na prowadzenie SPwŁosinnie (daneza 2010r.). Budżet placówki w   2010r. zamknął się kwotą 690.742,90zł, z   czego koszt funkcjonowania oddziału przedszkolnego wyniósł 61.883,60zł. Wydatki związane zfunkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w   Łosinnie w   latach 2008-2012 obrazuje poniższa tabela.  

Budżet Szkoły Podstawowej w   Łosinnie w   latach 2008-2012  

 

Rok  

Budżet szkoły  

Budżet w   przeliczeniu na wszystkich uczniów kl.0-VI  

Koszt oddziału przedszkolnego  

Budżet bez wydatków na oddział przedszkolny  

Budżet bez wydatków na oddział przedszkolny w   przeliczeniu na 1   ucznia z   klas I-VI  

Subwencja przypadająca na SP w   Łosinnie  

Subwencja w   przeliczeniu na 1   ucznia klas I-VI  

Różnica pomiędzy budżetem a   subwencją na 1   ucznia klas I-VI  
(kol.6- kol.8)  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

2008  

568.642,75  

6.461,84  

52.771,89  

515.870,86  

6.971,22  

474.413,28  

6.410,99  

560,23  

2009  

659.938,73  

7.499,30  

60.115,10  

598.823,63  

7.984,31  

493.827,83  

6.584,37  

1.399,94  

2010  

690.742,90  

8.855,67  

61.883,60  

628.859,3  

9.113,90  

448.341,56  

6.497,70  

2.616,2  

2011  

704.873  

9.927,78  

67.913  

636.870  

10.440,49  

431.901,83  

6.966,15  

3.474,34  

2012  

759.242  

10.545,02  

72.613  

686.629  

11.256,21  

bd  

bd  

bd  

Jak wynika z   powyższej tabeli budżet w   przeliczeniu na 1   ucznia Szkoły (z klas I- VI) w   2011r. wynosił 10.440.40zł., z   czego 6.966,15 zł. to kwota subwencji na 1   ucznia w   SP w   Łosinnie.  

3)   Warunki w   jakich uczniowie będą się uczyć po likwidacji Szkoły  

Obwód Szkoły Podstawowej w   Łosinnie zostanie w   całości włączony do obwodu Szkoły Podstawowej w   Leszczydole Starym. Prognozowana organizacja Szkoły Podstawowej w   Leszczydole Starym, po włączeniu obwodu Szkoły Podstawowej w   Łosinnie, nie pogorszy warunków do nauki i   nie ograniczy powszechnej dostępności do szkoły.  

W roku szkolnym 2011/2012 do oddziałów 0-VI w   Leszczydole Starym uczęszcza 132   uczniów.Przy założeniu, że uczniowie z   SP w   Łosinnie będą uczęszczać do SP w   Leszczydole Starym, to wówczas liczebności uczniów w   poszczególnych oddziałach przedstawiać będą się następująco:  

 

Rok szkolny  

„0”  

I  

II  

III  

IV  

V  

VI  

Razem  

2012/2013  

16  

41  

32  

23  

22  

28  

35  

195  

2013/2014  

23  

16  

41  

32  

23  

22  

28  

185  

2014/2015  

28  

23  

16  

41  

32  

23  

22  

185  

2015/2016  

20  

28  

23  

16  

41  

32  

23  

183  

Szkoła Podstawowa w   Leszczydole Starym położona jest w   niewielkiej odległości od   Szkoły Podstawowej w   Łosinnie. Zajmuje budynek zmodernizowany kilka lat temu, dobrze wyposażone sale lekcyjne. Uczniowie mogą korzystać z   posiłku obiadowego. Do   dyspozycji uczniów jest świetlica, co ma istotne znaczenie w   przypadku organizacji dowozów.  

Przy założeniu, że do obwodu SP w   Leszczydole Starym włączony zostanie także obwód Szkoły Podstawowej w   Olszance, to przewidywane liczebności oddziałów obrazuje poniższa tabela:  

 

Rok szkolny  

„0”  

I  

II  

III  

IV  

V  

VI  

Razem  

2012/2013  

22  

54  

39  

32  

30  

38  

40  

255  

2013/2014  

29  

22  

54  

39  

32  

30  

38  

244  

2014/2015  

37  

29  

22  

54  

39  

32  

30  

243  

2015/2016  

29  

37  

29  

22  

54  

39  

32  

242  

Jak wynika z   tabeli, nie we wszystkich oddziałach powstałyby dwie równoległe klasy, a   liczebność szkoły utrzymywałaby się na zbliżonym poziomie przez kolejne lata.  

Dowóz dzieci z   likwidowanej SP w   Łosinnie planuje się zorganizować w   ten sposób, by po zakończeniu lekcji i   zajęć dodatkowych miały zapewniony powrót do domu.  

Planowana organizacja dowozu dzieci do szkoły w   Leszczydole Starym.  

Planowane przystanki, godziny odjazdów oraz godziny przyjazdów:  

Łosinno Szkoła – 7.30 – 14.56  

Łosinno I- 7.33 – 14.55  

Łosinno Zaolzie – 7.36 – 14.53  

Wielątki II – 7.42 – 14.49  

Wielątki I   – 7.43 – 14.48  

Leszczydół Działki – 7.47 – 14.42  

Leszczydół Krzyżówki – 7.49 – 14.39  

Leszczydół Stary Szkoła – 7.50 – 14.36  

Szacuje się, iż najdłuższy czas przebywania dziecka poza domem wynosić będzie ok. 7   godzin 36minut, w   tym doliczony został także czas 10 minut na dojście do przystanku i   powrót z   przystanku do domu.  

W autobusie dowożącym uczniów będzie opiekunka dowozu dbająca o   bezpieczeństwo dzieci przy wsiadaniu, wysiadaniu i   w trakcie przewozu. Ze względu na   potrzebę uruchomienia nowych przystanków zakupione zostaną zadaszone wiaty, pozwalające na bezpieczne oczekiwanie dzieci naautobus szkolny. Przewóz uczniów odbywać się będzie autobusami przewoźnika, wyłonionego w   drodze przetargu na dowóz dzieci na danej trasie.  

4)   Sytuacja pracowników likwidowanej Szkoły Podstawowej w   Łosinnie.  

W Szkole Podstawowej w   Łosinnie w   roku szkolnym 2011/2012 zatrudnionych jest 11   nauczycieli, realizujących łącznie 10.39 etatu oraz 2   osoby na stanowiskach obsługi na   1,5 etatu. Dziewięciu nauczycieli zatrudnionych jest na czas nieokreślony, dwóch posiada umowy na czas określony do dnia 31.08.2012r.   Pracownicy Szkoły otrzymają stosowne odprawy wynikające z   przepisów prawa. Przedstawiona zostanie im również oferta zatrudnienia przez podmiot, wymieniony w   pkt 1, który od września 2012r. poprowadzi szkołę podstawową w   miejscu publicznej szkoły samorządowej.  

5)   Budynki i   teren  

Teren i   budynki zajmowane przez likwidowaną Szkołę Podstawową w   Łosinnie pozostaną własnością Gminy Wyszków. Stosownie do wcześniejszych postanowień zostaną one użyczone organizacji pozarządowej z   przeznaczeniem na cele oświatowe.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Józef   Biernacki

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe