Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3944

Uchwała nr XXII/173/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Skuszewie i przekształcenia w Szkołę Filialną podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Hempla wchodzącej w skład Zespołu Szkół "Rybienko Leśne" w Wyszkowie

Tekst pierwotny

Na podstawie   art. 59 ust. 1, 2   i 3   w związku z   art. 5c pkt 1   i art. 61 ust. 2   ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty   (j.   t. Dz. U. z   2004r. nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), art. 18 ust. 2   pkt. 9   lit. h ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z   2001r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1   pkt. 2   ust. 3   i 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz.U. z   2009r. nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Rada Miejska w   Wyszkowie uchwala, co   następuje:  

§   1.   Likwiduje się z   dniem 31 sierpnia 2012r. Szkołę Podstawową w   Skuszewie - jednostkę budżetową Gminy Wyszków i   przekształca z   dniem 01 września 2012r. w   Szkołę Filialną podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 3   im. Jana Hempla wchodzącej w   skład Zespołu Szkół "Rybienko Leśne" w   Wyszkowie.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w   Skuszewie.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Józef   Biernacki


Uzasadnienie

Zgodność działań z   zapisami ustawy o   systemie oświaty  

Zgodnie z   art. 59 ustawy z   dnia 07 września 1991r. o   systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z   2004r., nr 256, poz. 2572 z   późniejszymi zmianami) szkoła prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana z   końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w   innej szkole publicznej tego samego typu, a   także odpowiednio o   tym samym lub innym zbliżonym profilu kształcenia ogólno zawodowego albo kształcącej w   tym samym lub zbliżonym zawodzie.   Jednocześnie art. 61 ust. 2   cytowanej wyżej ustawy określa, iż w   przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami, mogą być tworzone szkoły obejmujące część klas szkoły podstawowej, w   tym także szkoły filialne.  

W dniu 30 listopada 2011r. Rada Miejska w   Wyszkowie podjęła uchwałę nr   XVIII/129/11 w   sprawie zamiaru likwidacji z   dniem 31 sierpnia 2012r. Szkoły Podstawowej w   Skuszewie i   przekształcenia z   dniem 01 września 2012r. w   Szkołę Filialną podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 3   im. Jana Hempla wchodzącej w   skład Zespołu Szkół "Rybienko Leśne" w   Wyszkowie.  

O   zamiarze likwidacji i   przekształcenia ww. Szkoły w   ustawowym terminie powiadomiono Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz w   skuteczny sposób rodziców uczniów (do każdego rodzica skierowane zostało pismo wraz z   uwierzytelnioną kopią uchwały intencyjnej za poświadczeniem odbioru).  

Mazowiecki Kurator Oświaty pismem nr DOS.542.19.2012.AG z   dnia 13.04.2012r. wyraził pozytywną opinię w   sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w   Skuszewie.  

Zasięgnięto także, zgodnie z   art. 19 ust. 2   ustawy z   dnia 23 maja 1991r. o   związkach zawodowych (j.t. Dz. U. z   2001r. nr 79, poz. 854 z   późn. zm.) opinii związków zawodowych w   sprawie projektu przedmiotowej uchwały.  

Zasadność likwidacji i   przekształcenia Szkoły Podstawowej w   Skuszewie.  

Planowane zmiany w   funkcjonowaniu ww. Szkoły dotyczą jej formy organizacyjnej i   będą wpisywały się w   ogólne zmiany dotyczące sieci gminnych szkół. Gmina Wyszków, szczególnie ze względów ekonomicznych od 2011 roku przeprowadza proces racjonalizacji sieć szkół, w   ten sposób, by ta odpowiadała zarówno możliwościom finansowym Gminy, jej warunkom demograficznym, jak również zobowiązaniom ustawowym. Zmiany organizacyjne dotyczące ww. Szkoły, pozwolą na wymierne oszczędności związane m.in. ze stanowiskiem kierowniczym, czy zatrudnieniem nauczyciela języka obcego.  

Przewidywane funkcjonowanie Szkoły Filialnej w   Skuszewie z   organizacją oddziałów 0-III zapewni dotychczasową dostępność do edukacji dzieci zamieszkałych w   obwodzie Szkoły. Nadal najmłodsi uczniowie będą korzystać z   niej w   miejscu swego zamieszkania. Po zakończeniu pierwszego etapu edukacji w   Szkole Podstawowej w   Skuszewie, uczniowie kontynuowali naukę w   Szkole Podstawowej nr 3   im. Jana Hempla, a   następnie w   Gimnazjum nr 3   wchodzących w   skład Zespołu Szkół „Rybienko Leśne” w   Wyszkowie. Zatem istniejące, sprawdzone rozwiązania dotyczące organizacji procesu edukacji dzieci z   miejscowości Skuszew nadal będą funkcjonować.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Józef   Biernacki

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe