Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4198

Uchwała nr XX/120/12 Rady Gminy Cegłów

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Cegłów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 164 ust. 5a, 5b, 5c ustawy z   dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z   2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zmianami), Rada Gminy w   Cegłowie uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się zasady udzielania dotacji celowej, tryb postępowania w   sprawie udzielenia dotacji i   jej sposób rozliczania dla spółek wodnych na działania związane z   bieżącym utrzymaniem wód i   urządzeń wodnych, tj. eksploatację, konserwację oraz remont urządzeń melioracji wodnej szczegółowej w   celu zachowania ich funkcji polegającym na wykaszaniu, wygrabianiu porostów ze skarp i   dna rowów, karczowaniu lub wycięciu drzew i   krzewów ze skarp i   rowów, odmulaniu dna rowów, czyszczeniu i   naprawie budowli na rowach, naprawie skarp rowów.  

2.   Środki finansowe na udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym pochodzić będą z   budżetu Gminy Cegłów,  

3.   Łączna kwota dotacji celowej dla spółek wodnych na dany rok budżetowy określa Rada Gminy Cegłów w   uchwale budżetowej,  

4.   Kwota łącznej udzielonej pomocy nie może w   danym roku przekroczyć środków zaplanowanych na ten cel w   budżecie Gminy Cegłów.  

5.   Dotacje na realizację zadań określonych w   ust. 1   przyznawane są tylko na wniosek złożony przez spółkę wodną nie działającą w   celu osiągnięcia zysku.  

§   2.   1.   Przyznanie pomocy finansowej, o   której mowa w   § 1   ust.1 następuje na podstawie pisemnego wniosku spółki wodnej składanego w   terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, w   którym ma być przyznana dotacja celowa.  

2.   Wzór wniosku o   przyznanie dotacji stanowi załącznik nr 1   do niniejszej uchwały,  

3.   Wniosek winien być złożony w   jednym egzemplarzu, wypełnionym w   całości, czytelnie i   zawierać informacje według najlepszej wiedzy składającego wniosek.  

4.   Wnioski o   udzielenie dotacji można składać po wejściu w   życie niniejszej uchwały,  

5.   Do wniosku należy dołączyć:  

a)   aktualne odpisy dokumentów rejestrowych,  

b)   statut spółki,  

c)   oświadczenie, że spółka nie działa w   celu osiągnięcia zysku,  

d)   potwierdzony za zgodność z   oryginałem budżet wnioskodawcy na rok, w   którym wnioskuje o   udzielenie pomocy,  

6.   Wnioski podlegają ocenie formalnej i   merytorycznej,  

7.   W przypadku braków formalnych lub innych wad wniosku Wójt Gminy Cegłów wzywa Wnioskodawcę do złożenia w   wyznaczonym terminie dodatkowych dokumentów lub informacji celem uzupełnienia wniosku,  

8.   Wniosek, którego braki lub wady nie zostały usunięte we wskazanym terminie pozostaje bez rozpatrzenia.  

§   3.   1.   Wójt Gminy Cegłów pisemnie zawiadamia Wnioskodawcę o   sposobie załatwienia wniosku oraz wzywa Wnioskodawcę, któremu ma być udzielona dotacja do zawarcia stosownej umowy.  

3.   Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy spółką wodną a   Gminą Cegłów.  

§   4.   1.   Spółka wodna zobowiązana jest do rozliczenia dotacji w   terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania.  

2.   Wzór sprawozdania z   realizacji dotowanego zadania stanowi załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

5.   Do sprawozdania należy dołączyć:  

a)   potwierdzone za zgodność z   oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji wraz z   dokumentacją fotograficzną określającą stan urządzeń melioracji szczegółowych przed i   po realizacji zadania,  

b)   potwierdzone za zgodność z   oryginałem kserokopie protokołu odbioru robót, jeśli ze względu na rodzaj wykonywanych zadań było wymagane sporządzenie protokołu odbioru.  

§   5.   1.   Dotacja celowa udzielona z   budżetu Gminy Cegłów:  

a)   wykorzystana niezgodnie z   przeznaczeniem,  

b)   pobrana nienależnie lub w   nadmiernej wysokości,  

c)   niewykorzystana w   całości lub części, podlega zwrotowi do budżetu Gminy na zasadach określonych przepisami ustawy o   finansach publicznych.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów.  

§   7.   Traci moc uchwała Nr XIX/103/12 Rady Gminy Cegłów z   dnia 30 stycznia 2012r. w   sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z   budżetu Gminy Cegłów.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczaca Rady Gminy  


mgr inż.   Teodora   Wójcik

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XX/120/12    
Rady Gminy Cegłów    
z dnia 23 lutego 2012 r.  
 

Wniosek  
o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie działań związanych z   bieżącym utrzymaniem wód i   urządzeń wodnych na terenie Gminy Cegłów  

I.   Dane wnioskodawcy.  

1.   Nazwa wnioskodawcy:  

………………………………………………………………………………………….   .....  

……………………………………………………………………………………………….  

2.   Adres siedziby wnioskodawcy:  

………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………...  

3.   Numer i   data wpisu do katastru wodnego:  

………………………………………………………………………………………………...  

4.   Nazwa banku i   numer rachunku bankowego:  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

5.   Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w   imieniu wnioskodawcy:  

1)   ………………………………………………………………………………………….  

2)   ………………………………………………………………………………………….  

3)   ………………………………………………………………………………………….  

II.   Wnioskowana kwota dotacji  

Wnioskowana kwota: …………………………………………………………………………  

słownie: ....…………………………………………………………………………………….  

III.   Opis zadania do realizacji:  

1.   Zakres przedmiotowy zadnia …………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

2.   Termin realizacji: ………………………………………………………………………  

3.   Miejsce realizacji: ………………………………………………………………………  

4.   Harmonogram realizacji zadania: ………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………..…………………………………..............  

IV                 Kalkulacja przewidywanych kosztów oraz źródła finansowania zadania:  

1.   Rodzaj planowanych wydatków ………………………………………………………..............  

……………………………………………………………………………………………………  

2.   Łączna wartość planowanych wydatków…………………………………. w   tym:  

a)   Finansowanych z   dotacji: …………………………………………………………….  

b)   Finansowanych ze środków własnych: ……………………………………………….  

c)   Finansowanych z   innych źródeł ………………………………………………………  

IV.   Dodatkowe informacje i   uwagi:  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

Podpisy:                                                                                                    

1)   ……………………………….  

2)   ……………………………….  

3)   ……………………………….  

Załączniki:  

1)   Aktualne odpisy dokumentów rejestrowych,  

2)   Statut spółki wodnej,  

3)   Oświadczenie, że spółka nie działa w   celu osiągniecia zysku,  

4)   Potwierdzony za zgodność z   oryginałem budżet spółki wodnej na rok ………….  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XX/120/12    
Rady Gminy Cegłów    
z dnia 23 lutego 2012 r.  
 

Sprawozdanie z   realizacji działań związanych z   bieżącym utrzymaniem wód i   urządzeń wodnych na terenie Gminy Cegłów na które udzielono dotacji celowej  

I.   Dane podmiotu rozliczającego dotacje:  

1.   Nazwa wnioskodawcy: ………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………….  

2.   Adres siedziby wnioskodawcy:  

………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………...  

3.   Numer i   data wpisu do katastru wodnego:  

………………………………………………………………………………………………...  

4.   Nazwa banku i   numer rachunku bankowego:  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

5.   Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w   imieniu wnioskodawcy:  

1)   …………………………………………………………………………………  

2)   ………………………………………………………………………………………  

3)   ………………………………………………………………………………………  

II.   Wielkość rozliczanej dotacji:  

Rozliczna kwota dotacji ………………………………………………………………………  

Słownie:   ……………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………  

III.   Opis zrealizowanego zadania:  

1.   Zakres zrealizowanego zadania: ………………………………………………………..   ........  

…………………………………………………………………………………………………  

2.   Osiągnięte rezultaty realizacji zadania:  

………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………  

3.   Termin i   miejsce realizacji zadania:  

……………………………………………………………………………………………….  

4.   Harmonogram realizacji zadania:  

………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………  

IV.   Kalkulacja poniesionych kosztów ze wskazaniem źródeł finansowania:  

 

Lp.  

Numer dokumentu  

Rodzaj dokumentu  

Rodzaj wydatku  

Kwota wydatku  

Udział poszczególnych źródeł finansowania w   łącznej wartości zadania  
(%)  

Z udzielonej dotacji  

Ze środków własnych  

Z innych źródeł  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:  

 

 

 

X  

Łącznie  

 

100%  

V.   Dodatkowe uwagi i   wyjaśnienia:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Podpisy:                                                                                                    

1)   ……………………………….  

2)   ……………………………….  

3)   .....…………………………….  

Załączniki:  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe