| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 68/2012 Zarządu Powiatu w Zwoleniu

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Zwoleniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z   późn.zm.) oraz art. 78 ust. 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz.1592 z   późn. zm.) Zarząd Powiatu  
w Zwoleniu, uchwala co następuje:  

§   1.   1.   Przedstawia Radzie Powiatu:  

1)   sprawozdanie roczne z   wykonania budżetu powiatu zwoleńskiego za 2011 rok  

stanowiące załączniki do niniejszej uchwały;  

2)   sprawozdanie roczne z   wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego  

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w   Zwoleniu;  

3)   informacje o   stanie mienia powiatu zwoleńskiego  

2.   Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w   Warszawie Zespół w   Radomiu:  

1)   sprawozdanie roczne z   wykonania budżetu powiatu zwoleńskiego za 2011 rok  

stanowiące załączniki do niniejszej uchwały;  

2)   informacje o   stanie mienia powiatu zwoleńskiego  

§   2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.  

 

 

Wicestarosta  


Arkadiusz   Sulima


Członek Zarządu  


Stefan   Bernaciak


Członek Zarządu  


Mirosław   Madejski


Członek Zarządu  


Piotr   Fijołek

Przewodniczący Zarządu  


Waldemar   Urbański

Sprawozdanie  

z wykonania budżetu  

Powiatu Zwoleńskiego za 2011 rok  

Plan dochodów i   wydatków  

Uchwalony przez Radę Powiatu w   dniu 28 stycznia 2011 roku budżet powiatu  na 2011 rok po stronie  dochodów wynosił  27.960.777,00 złotych, natomiast po stronie wydatków  28.923.749,00 złotych.  

Po uwzględnieniu  zmian w   ciągu roku dochody zrealizowano w   wysokości  31.379.090,10 zł, (tj. na poziomie   2010 r. ).wydatki  natomiast w   wysokości  31.633.043,23 zł. ( spadek o   4,35% w   stosunku do 2010 r).  

W wyniku realizacji budżetu za 2011 rok powstał deficyt w   wysokości 253.953,13 zł. Z   rozliczenia budżetu  
w całości wynika, że  powstały wolne  środki w   wysokości 1.467.214,52 zł.  

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zobowiązania z   tytułu zadłużenia powiatu wynoszą 7.069.929,87 zł, w   tym:  

1.   z tytułu zaciągniętych kredytów  306.429,87 zł,  

2.   z tytułu zaciągniętej pożyczki       73.500,00 zł.  

3.   z tytułu emisji obligacji            6.690.000,00 zł.  

Łączna kwota długu na koniec roku stanowi  22,53%  zrealizowanych dochodów  ( spadek o   0,06 % w   porównaniu do 2010 r.) W   2011 roku zostały wyemitowane obligacje w   kwocie 670.000,00 zł,  

dokonano spłaty rat kredytów i   pożyczek w   wysokości 298.828,92 zł, oraz wykupiono obligacje w   kwocie 400.000 zł.  

Zobowiązania niewymagalne z   tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, oraz  bieżących opłat związanych z   działalnością jednostek powiatowych  na 31.12.2011 rok wynoszą 1.466.299,17 zł.  

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.  

Realizacja  dochodów  

Na ustalony plan dochodów / po zmianach / w   wysokości 31.550.157 zł,  

do 31 grudnia 2011r. zrealizowano dochody w   wysokości 31.379.090,10 zł,  

co stanowi  99,46 %  planu.(dochody majątkowe zrealizowano w   wysokości 3.636.856,26 zł. tj.94,69% planu).  

Na dochody powiatu składają się :  

-   subwencje – 12.639.987,00 zł. (40,28% całości dochodów)  

-   dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań z   zakresu  

administracji rządowej  –5.312.211,17 zł.( w   tym: bieżących 5.292.382,17zł.  

inwestycyjnych– 19.829,00 zł) tj. 16,93%.  

-   dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację  zadań własnych powiatu  

3.821.228 zł. ( w   tym: bieżących –1.081.627,00 zł i   inwestycyjnych 2.739.601,00 zł.) tj.12,18%.  

-   dotacje celowe otrzymane z   powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie  porozumień- 72.402,30zł. (0,23 % )  

-   dotacje celowe otrzymane z   samorządu województwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie  porozumień- 58.000,00zł. (0,18 % )  

-   dotacje otrzymane z   funduszy celowych- 39.743,50( w   tym : na realizacje zadań bieżących – 18.901,60 zł. i   inwestycyjnych -20.841,90 ) tj.(0,13 %)  

-   dotacje celowe w   ramach programów  finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 3   oraz ust.3 pkt 5   i 6   ustawy ,lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich  

2.121.864,79 zł. (6,76 %)  

-   wpływy z   tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych -85.000,00 zł.( w   tym; bieżących  

15.000 zł. i   inwestycyjnych 70.000 zł. )  tj.0,27 %.  

-   środki z   Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z   przeznaczeniem na finansowanie  kosztów wynagrodzenia  
i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - 617.500,00 zł. (1,97 %)  

-   środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących  -235.130,16 zł. (0,75 %)  

-   dochody własne – 6.376.023,18 zł .(20,32 %)  

Szczegółowe wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i   paragrafów przedstawia załącznik Nr 1.  

Generalnie dochody zostały zrealizowane zgodnie z   planem, niewielkie odchylenia od planu wystąpiły w   działach w   których zaplanowano dotacje celowe w   na  dofinansowanie programów z   udziałem środków europejskich .  

Należy stwierdzić, że środki finansowe spływają z   bardzo dużym opóźnieniem pomimo systematycznego składania wniosków o   płatność .  

Dział 600- Transport i   łączność  - 93,24 % wykonania planu.  

Niższe od założonego planu wykonanie dochodów z   tytułu  dotacji celowych na zadanie realizowane w   ramach programów finansowanych ze środków europejskich pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4528W Zwoleń- Baryczka” wynika z   faktu że pomimo zakończenia i   rozliczenia zadania na dzień 30 czerwca 2011 roku  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych nie przekazała  ostatniej transzy dotacji.  

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza -83.13 %  

Rozdział 85410- Internaty i   bursy szkolne  na niższe wykonanie dochodów w   tym rozdziale  wpłynął fakt, że mniej niż zakładano młodzieży korzystało z   internatu i   stołówki szkolnej.  

Dział  900 – Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska- 159,46 %  wykonania planu. Dochody zaplanowane w   tym dziale  to wpłaty z   Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska podmiotów gospodarczych .Na ich realizacje samorząd powiatowy nie ma wpływu.  

Dział 921-Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego -61.52 %  

Nie wpłynęły dotacje na współfinansowanie  dwóch projektów w   ramach PROW na lata 2007-2013 tj:  „XII Dni  Sycyny- Dni Jana Kochanowskiego”,oraz „Festiwal Chleba-XIII Dożynki powiatowe 2011”  

Realizacja wydatków  

Na ustalony plan wydatków  / po zmianach /w kwocie  33.268.793 zł, wydatkowano na 31 grudnia 2011 roku  kwotę  31.633.043,23 zł. co stanowi 95,08 %  planu.  

Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i   paragrafów przedstawia załącznik Nr 2.  

Wydatki bieżące zaplanowano w   wysokości 27.073.589 zł, wykonano w   kwocie  25.841.981,95 zł., co stanowi 95,45% planu tych wydatków. Wydatki bieżące stanowiły 81,69% wydatków ogółem.  

Na wydatki majątkowe przeznaczono 6.195.204,00 zł, wykonano na 31 grudnia 2011r. w   wysokości  5.791.061,28 zł ,co stanowi 93,48% planu.  

Wydatki majątkowe w   2011 roku  stanowiły   18,31%  wydatków ogółem.Jak wynika z   powyższego większość wydatków budżetu powiatu to wydatki bieżące związane z   utrzymaniem i   funkcjonowaniem jednostek  Powiatu  

(płace i   pochodne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników, zakupy materiałów biurowych, środki czystości, paliwo,  naprawy sprzętu i   drobne remonty,  opłaty pocztowe i   telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, energia, woda itp.)  

Realizację wydatków na zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr.3  

Dział 600- Transport i   łączność.  

Inwestycje w   Powiatowym Zarządzie Dróg są realizowane przy współudziale  środków finansowych pozyskanych z   zewnątrz tj. z   budżetu Wojewody, gmin powiatu zwoleńskiego , dotacje otrzymane z   samorządu województwa ,  

razem –2.867.601,00 zł.  

Zgodnie z   założonym planem  realizowano  zadania inwestycyjne polegające na przebudowie dróg powiatowych i   budowie chodników:  

1)   przebudowa drogi powiatowej nr 4506W Zwoleń-Sarnów (długość 5,000km).  

Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z o.o ze  Zwolenia .Wartość wykonanych robót: 1.329.096,07zł. Zadanie zostało zrealizowane w   ramach „Narodowego Programu Przebudowy dróg  Lokalnych ”  

(środki pozyskane; 30.000 - z   Gminy Zwoleń ,Budżet Państwa-633.501 zł.)  

2)   przebudowa drogi powiatowej nr 4515W Tczów-Wincentów (długość 0,500 km )  Wykonawca ;Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z o.o ze Zwolenia.Wartość zadania 121.413,30 zł.(dotacje pozyskane z   Samorządu Województwa  -58.000 zł.)  

3)   przebudowa drogi powiatowej  nr 4528W Zwoleń- Baryczka,  inwestycja powyższa  została zrealizowana przy udziale środków strukturalnych (kontynuacja zadania z   2010 roku).Wartość zadania-246.128,16zł,(finansowanie: środki unijne  208.814,16 zł.,  środki  własne 37.314 zł).  

Zadanie zostało zakończone w   miesiącu maju w   czerwcu został złożony końcowy wniosek o   dofinansowanie, do 31 grudnia 2011 roku nie wpłynęły środki.  

4)   przebudowa  drogi powiatowej nr 4513W Zwoleń-Kazanów  – chodnik ul. Targowa .Zadanie zostało wykonane przez firmę; Bruk-Bud G. Rychlicki ze Skaryszewa (na długości 0,257 km).Wartość zadania-59.984,49 zł.  

5)   przebudowa  drogi powiatowej nr 4512W Zwoleń-Tczów. (długości  0,270 km), wykonawca  „TRAKT” Kielce. Wartość wykonanych robót  -49.994,09 zł.  

6)   przebudowa drogi powiatowej nr 4502W Kazanów-Kopiec  (długość 0,340km).  Wykonawca ;Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z o.o ze Zwolenia.  

Wartość zadania -49.556,70 zł.(środki pozyskane z   Gminy Kazanów -25.000zł).  

7)   przebudowa drogi powiatowej nr 4531W Lipiny- Lucimia (długość 8,309 km) .  

Wykonawca  „TRANSMAR”  PH-U Marek Sasin z   Radomia. Wartość zadania  2.342.625,16 zł.(zadanie zrealizowano przy udziale środków z   Budżetu Państwa w   ramach środków powodziowych).  

8)   przebudowa  drogi powiatowej nr 1937W Chotcza-Lucimia  ( długość 0,700 km).Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z o.o ze Zwolenia.Wartość zadania -367.888,42 zł. (inwestycja współfinansowana  ze środków powodziowych).  

9)   przebudowa drogi powiatowej nr 4522W Załazy-Zamość (długość 0,530km.)  

Wykonawca  „TRANSMAR”  PH-U Marek Sasin z   Radomia. Wartość zadania  -64.427,40 zł.  ( pozyskane środki z   Gminy Przyłęk - 15.000 zł.).  

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa  

10)   Zgodnie z   planem  zakupiono działkę zabudowaną nr 6111/21o powierzchni 0,042 ha położoną w   Zwoleniu przy ul. Prostej/Ludowej  za kwotę 33.418,90 zł,Działka została zakupiona z   80% bonifikatą z   Samorządu Województwa  Mazowieckiego i   została przeznaczona pod potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy.  

Dział  750-Administracja publiczna  

11)   Budowa sieci strukturalnej oraz uruchomienie e-usług w   ramach projektu „Informatyzacja usług  publicznych w   Powiecie Zwoleńskim” -107.869,25 zł.  

W ramach powyższej inwestycji wykonano:  

-   projekt funkcjonalno-użytkowy dla instalacji informatyczno-telefonicznej -3.690zł.  

-   wykonanie sieci komputerowej i   elektrycznej -93.988,31 zł.  

-   demontaż starej sieci- 10.190,94 zł.  

W celu kontynuacji zadania w   latach następnych ,został złożony wniosek o   dofinansowanie z   Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

12)   Na potrzeby Starostwa zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 35.031,63 zł,  

W tym:  

-   serwer pod elektroniczny obieg dokumentów -23.001 zł.  

-   urządzenie do ochrony sieci komputerowej UTM „Fortigate 100A” -7.244,70 zł.  

(zainstalowano w   budynku  Starostwa ul. Perzyny).  

-   komputer -4.785,93 zł.  

13)   W Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i   Kartograficznej zakupiono i   zamontowano drzwi za kwotę 5.066,50 zł.  

14)   Zgodnie z   planem zakupiono klimatyzatory, dwa zostały zamontowane w   serwerowni w   budynku Starostwa przy ul Jagiełły,  jeden w   serwerowni w   budynku na ul. Perzyny –wydatkowano 23.985 zł.  

15)   W ramach realizowanego projektu „Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w   gminach Powiatu  Zwoleńskiego” zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 758.231,04 zł, w   tym:  

-   180 notebooków z   drukarkami dla dzieci i   młodzieży z   niezamożnych rodzin (108 osób) oraz osób  niepełnosprawnych (72 osoby).  

-   3 notebooki z   drukarkami dla zespołu realizującego projekt.  

-   14 sztuk specjalistycznego oprzyrządowania ułatwiającego obsługę komputera dla osób niepełnosprawnych.  

16)   Modernizacja kotłowni i   wymiana kotła CO w   budynku Starostwa przy ul. Perzyny -51.000 zł, zadanie zostało sfinansowane ze środków związanych z   ochroną środowiska.  

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

17)   zakup sprzętu ratowniczego i   pożarniczego dla KPPSP w   Zwoleniu - 13.978,45 zł.  

W ramach tego zadania  zakupiono:  

-   defibrylator,  

-   nagrzewnice ,  

-   zestaw do wyważania drzwi ,  

-   urządzenie do cięcia płomieniem.  

Zadanie zostało zrealizowane  poprzez Wojewódzki  Fundusz  Wsparcia  

Państwowej Straży Pożarnej.  

18)   Zadanie „zakup systemu komunikacji statusowej z   lokalizacją GPS”-19.829,99 zł.  

System służy do monitorowania i   nawigacji pojazdów pożarniczych, został sfinansowany z   dotacji otrzymanych od Wojewody w   ramach programu  „Modernizacji Policji ,Straży Granicznej ,Biura Ochrony Rządu oraz  Państwowej Straży Pożarnej w   latach 2007-2011”.  

Dział 801-Oświata i   wychowanie  

19)   Przebudowa wiaty na budynek gospodarczy w   ZSzRT w   Zwoleniu-23.960,40 zł w   ramach inwestycji wykonano: ,

-   ściany zewnętrzne z   betonu komórkowego o   grubości 24 cm.  

-   słupy żelbetonowe  

-   zbrojenie nadproży, wieńców zewnętrznych oraz montaż zbrojenia.  

20)   W ramach realizowanego projektu przy udziale środków europejskich  pt.„Wyszkoleni strażacy ochotnicy –  bezpieczni mieszkańcy” Komenda  Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w   Zwoleniu zakupiła laptop wraz z   drukarką na  potrzeby obsługi organizowanych szkoleń za kwotę 4.900 zł.  

21)   Budowa parkingu w   Zespole Szkól Licealnych -18.553,32 zł.  

Wykonawca: Zakład Usług Administracyjno -Budowlanych –Karol Liberski ze  Zwolenia. Parking wykonano przy ul. Kościuszki.  

Dział 853-Pozostałe zadania w   zakresie polityki społecznej  

22)   Zadanie „Rozbudowa budynku Powiatowego Urzędu Pracy pod potrzeby Centrum  Aktywizacji Zawodowej” - wykonano dokumentację techniczną za kwotę 19.926 zł. (3,21 %). Zadanie zakończono na etapie projektu ponieważ w   dwukrotnie przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nie został wyłoniony wykonawca , gdyż złożone oferty w   znacznym stopniu przewyższały zaplanowane na realizację tego zadania środki finansowe.  

Wykonanie  dochodów i   wydatków związanych z   realizacją  zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej przedstawia Załącznik Nr 4  

Planowane dotacje  powiat otrzymał w   kwocie  5.325.229,00 złotych a   wykorzystane zostały w   kwocie  5.312.211,17 zł, tj. 99,75 % planu .  

Załączniki Nr 5   przedstawia zestawienie  dotacji udzielonych z   budżetu powiatu  podmiotom należącym i   nie należącym do sektora finansów publicznych.  

1)   dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje w   kwocie 602.296 zł,  na 31 grudnia przekazano w   kwocie 491.406,50 zł.(tj. 81,59%)  

Do Powiatu Radomskiego zostały przekazane dotacje ;  

-   na realizację zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów 15.000 zł.  

-   na zadania w   zakresie  orzekania o   stopniu  niepełnosprawności osób z   terenu Powiatu Zwoleńskiego  przekazano  dotacje w   wysokości  61.000 zł (w tym:  dotacja otrzymana od Wojewody na zadania z   zakresu administracji rządowej – 57.000 zł ,oraz środki własne – 4.000 zł.)  

-   na zadania, które realizuje Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w   Powiecie Radomskim przekazano kwotę  34.821 zł.  

-   na częściowe pokrycie kosztów udziału mieszkańca naszego powiatu w   warsztacie terapii zajęciowej na terenie Powiatu Radomskiego przekazano dotacje w   kwocie 1.644 zł.  

Dla powiatów na terenie których przebywają dzieci z   Powiatu Zwoleńskiego w   placówkach opiekuńczo-wychowawczych  przekazano dotacje w   wysokości – 276.520,21 zł.  

Powiatom na terenie których  dzieci z   naszego powiatu są w   rodzinach zastępczych   przekazano dotacje w   kwocie 28.868,98 zł.  

Gminie Zwoleń została przekazana dotacja w   wysokości 15.000 zł. za wykonanie powierzonych zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Zwoleńskiego. Dla Gminy Przyłęk przekazano dotacje w   kwocie 20.000 zł, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „przebudowa drogi gminnej Zamość Nowy –Mszadla Dolna”.  

Dla Komendy Powiatowej Policji w   Zwoleniu poprzez Fundusz Wsparcia Policji przekazano dotacje na wydatki bieżące w   kwocie 1.161,00 zł, oraz na wydatki inwestycyjne w   kwocie 10.000 zł, na dofinansowanie zakupu samochodu .  

Dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w   Zwoleniu  przekazano środki na  zakup węży pożarniczych- 11.694 zł,  dofinansowanie kosztów energii i   telefonów PCZK -1.500 zł. Na zakupy inwestycyjne środki w   kwocie 13.978,45 zł. na zakup sprzętu pożarniczo - ratowniczego.  

Dotacje przekazane  dla Województwa Mazowieckiego na realizację dwóch partnerskich projektów „BW” i   „EA”, zostały wykorzystane w   kwocie 219,56 zł,  

(na projekt „BW” baza wiedzy o   Mazowszu).Realizacja projektów została przesunięta na lata 2012-2013.  

Dla Powiatu Żuromińskiego  nie przekazano zaplanowanych dotacji ponieważ  uczniowie z   ZSR-T w   Zwoleniu nie uczestniczyli w   kursach zawodowych.  

2)   Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały  zaplanowane dotacje podmiotowe w   kwocie 570.448 zł. na 31 grudnia 2011 roku zostały przekazane w   wysokości 462.222 zł.(81,03 %)  

Na wydatki związane z   działalnością szkół niepublicznych o   uprawnieniach szkół publicznych działających na  

terenie powiatu zwoleńskiego przekazano dotacje :  

-   dla szkół prowadzonych przez  Zakład Doskonalenia Zawodowego w   Kielcach przekazano dotacje:  

Uzupełniające Liceum dla Dorosłych w   Zwoleniu   44.703 zł.  

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w   Zwoleniu  41.664 zł.  

Liceum   Ogólnokształcące dla Młodzieży w   Zwoleniu  127.821 zł.  

Szkoła Policealna dla Dorosłych w   Zwoleniu przekazano 16.740 zł.  

dla szkół prowadzonych przez  Centrum Usług szkoleniowych „Lider”  spółka z.o.o w   Lublinie  przekazano dotacje:  

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w   Zwoleniu  54.405 zł,  

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych  25.389 zł.  

-   dla Caritas Diecezji Radomskiej  za pobyt trójki dzieci z   powiatu zwoleńskiego w   placówce opiekuńczo-wychowawczej w   Jasieńcu-Iłżeckim  przekazano dotacje w   kwocie  103.500 zł.  

-   dla Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie i   Poszkodowanym w   Wypadkach Komunikacyjnych w   Zwoleniu na dofinansowanie kosztów działalności  WTZ w   Zielonce Starej zaplanowano i   przekazano kwotę  48.000 zł.  

.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012
Zarządu Powiatu w Zwoleniu
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Powiatu w   Zwoleniu z   dnia 29 marca 2012 roku  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 68/2012
Zarządu Powiatu w Zwoleniu
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Powiatu w   Zwoleniu z   dnia 29 marca 2012 roku  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 68/2012
Zarządu Powiatu w Zwoleniu
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Powiatu w   Zwoleniu z   dnia 29 marca 2012 roku  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 68/2012
Zarządu Powiatu w Zwoleniu
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4   do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Powiatu w   Zwoleniu z   dnia 29 marca 2012 roku  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 68/2012
Zarządu Powiatu w Zwoleniu
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5   do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Powiatu w   Zwoleniu z   dnia 29 marca 2012 roku  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »