| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 2/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 14 marca 2012r.

zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez: 1. Janusza Kotowskiego - Prezydenta Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Ewy Waszkiewicz-Sznyter, zwanymi dalej „Powierzającym”, a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Pana Antoniego Jana Tarczyńskiego - Starostę Mińskiego, 2. Pana Krzysztofa Płochockiego - Wicestarostę Mińskiego, zwanymi dalej „Przyjmującym”, w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce

Podstawą zawarcia porozumienia jest art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526 ze zm.), Uchwała Nr 326/XXXIII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie prowadzenia zadań publicznych (ze zm.) oraz Uchwała Nr XXXIII/295/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z Miastem Ostrołęka w zakresie powierzenia zadań oświatowych.

§ 1.

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie szczegółowych zasad i terminów przekazywania przez Powierzającego dotacji na realizację przez Przyjmującego zadań z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.

§ 2.

1. Przyjmujący przyjął na zajęcia teoretyczne z przedmiotów zawodowych - kurs I stopnia w zawodzie murarz – trzech uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce, w terminie od 12 marca 2012 r. do 4 kwietnia 2012 r.

2. W imieniu Przyjmującego zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1, zrealizowało Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim, ul. Budowlana 4, 05-300 Mińsk Maz., dla którego organem prowadzącym jest Przyjmujący.

3. Koszty zakwaterowania i wyżywienia obciążają uczniów.

§ 3.

1. Powierzający przekaże dotację celową za realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 w wysokości 330 zł x 3 uczniów tj.: 990,00zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych).

2. Powierzający przekaże kwotę dotacji celowej, o której mowa w ust. 1 na konto numer 29 1050 1894 1000 0022 7306 1149 w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowej noty księgowej.

3. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2 Przyjmującemu przysługują odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych za każdy dzień opóźnienia.

§ 4.

Strony ustalają, że przygotowanie dokumentów oraz skierowanie do publikacji do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego przyjmuje Powierzający.

§ 5.

Porozumienie zostaje sporządzone w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Przyjmujący i trzy egzemplarze Powierzający.

Starosta


Antoni Jan Tarczyński


Wicestarosta


Krzysztof Płochocki


Skarbnik Powiatu


Teresa Bąk

Prezydent Miasta


Janusz Kotowski


Skarbnik Miasta


Ewa A. Waszkiewicz-Sznyter

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych "Bochnacki, Bojanowski, Hipsz"

Radcowie prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »