Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4320

Uchwała nr XX/105/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko

z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych systemem oświaty oraz warunków określających wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zmianami), art.30 ust.6, ust.6a i art.91d pkt 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. nr 97,poz. 674 ze zmianami) w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. nr 22, poz. 181 ze zmianami) uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/203/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Jedlnia-Letnisko


Jerzy Chrzanowski

Załącznik do Uchwały Nr XX/105/2012
Rady Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Regulamin Wynagradzania Nauczycieli Gminy Jedlnia-Letnisko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe