Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4326

Uchwała nr XII/11/2012 Rady Gminy Jedlińsk

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2   pkt 15, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca o   samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z   2001 roku ze zmianami/ oraz art. 11a ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt /t.j. Dz.U z   2003 nr 106, poz. 1002 ze zmianami/ uchwala się co następuje:  

§   1.   Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2012.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlińsk.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Waldemar   Sulisz

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XII/11/2012    
Rady Gminy Jedlińsk    
z dnia 29 marca 2012 r.  
 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZ   Ę   TAMI BEZDOMNYMI ORAZ  

ZAPOBIEGANIA BEZDOMNO   Ś   CI ZWIERZ   Ą   T  

Rozdział I  

Postanowienia ogólne  

§   1.   Uchwała ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych i   gospodarskich  

w tym w   szczególności do psów i   kotów przebywających w   granicach  

administracyjnych Gminy Jedlińsk.  

§   2.   Celem Programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

poprzez:  

1.   Zapobieganie bezdomności bezpańskich zwierząt,  

2.   Ograniczenie niekontrolowanego rozrodu psów i   kotów,  

3.   Usypianie ślepych miotów psów i   kotów,  

4.   Edukacja mieszkańców gminy w   zakresie zasad humanitarnego  

traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli zwierząt domowych,  

5.   Opieka nad zwierzętami bezdomnymi,  

6.   Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy.  

§   3.   Wykonawcami programu są:  

1.   Gmina Jedlińsk  

2.   Zakład Gospodarki Komunalnej w   Jedlińsku w   zakresie zadań  

wynikających z   rozdziału II programu z   wyłączeniem pkt. 7.  

3.   Funkcję koordynatora działań obejmujących zadania wynikające z  

rozdziału III i   IV programu pełni Referat Rolnictwa, Środowiska i  

Gospodarki Gruntami  

4.   Osoby prawne i   fizyczne działające na rzecz zapewnienia opieki  

bezdomnym zwierzętom we współpracy z   organami gminy  

5.   Dzierżawcy obwodów łowieckich na terenie gminy we współpracy z  

organami gminy.  

Rozdział II  

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierz   ę   tom  

§   4.   W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przewiduje się realizację  

następujących zadań:  

1.   Odławianie bezdomnych zwierząt:  

a. Stałe, na interwencję - w   szczególności zwierząt chorych lub  

zagrażających życiu, zdrowiu i   bezpieczeństwu ludzi.  

b. Okresowe, po wcześniejszym ogłoszeniu.  

Informacje o   akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt  

podawane będą do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie  

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i   stronie internetowej urzędu  

co najmniej 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia  

działań.  

2.   Zapewnienie wyłapanym zwierzętom miejsc w   Schronisku dla  

Zwierząt.  

3.   Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przez  

przeszkolonych pracowników przy użyciu specjalistycznego sprzętu  

przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza  

zagrożenia dla zdrowia zwierząt, a   także nie będzie zadawał im  

cierpienia.  

4.   Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadku  

zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt.  

5.   Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.  

a. Za poszukiwanie nowych właścicieli dla psów i   kotów  

odpowiedzialni są ich dotychczasowi właściciele.  

b. ZGK będzie poszukiwał nowych właścicieli dla wyłapanych  

psów i   kotów poprzez zwyczajowo przyjęty sposób  

informowania o   możliwości adopcji tych zwierząt.  

6.   Dokarmianie wolno żyjących kotów podejmowane będzie w  

przypadkach uzasadnionych, na interwencję.  

7.   Wskazanie gospodarstwa rolnego w   celu zapewnienia miejsca dla  

bezdomnych zwierząt gospodarskich będzie następowało na  

podstawie porozumienia zawieranego z   właścicielem gospodarstwa.  

W porozumieniu każdorazowo zostanie szczegółowo określony  

sposób postępowania z   przekazanymi zwierzętami.  

Rozdział III  

Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierz   ą   t  

§   5.   W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt domowych planuje  

się realizację następujących zadań:  

1.   Prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i   kotów do  

wykonywania zabiegów sterylizacji i   kastracji na niżej  

wymienionych zasadach:  

a/ dofinansowanie w   wysokości 50 % kosztów sterylizacji samic  

i kastracji samców.  

b/ o   dofinansowanie mogą się ubiegać właściciele zwierząt, którzy  

są:  

-   mieszkańcami gminy Jedlińsk,  

-   oznakowali zwierze elektronicznie lub tatuażem,  

-   przedstawią aktualne zaświadczenie o   zaszczepieniu  

zwierzęcia przeciw wściekliźnie.  

-   jeden właściciel może się ubiegać o   dofinansowanie zabiegu  

u maksymalnie 2   szt. zwierząt domowych.  

2.   Wykonywanie na koszt gminy sterylizacji i   kastracji bezdomnych  

zwierząt pozostających pod czasową opieką gminy  

3.   Umożliwienie bezpłatnego usypiania ślepych miotów właścicielom  

suk pod warunkiem poddania suki sterylizacji. Koszty zabiegu  

ponoszone będą w   50 % przez właściciela a   50 % należności  

pokryje gmina.  

4.   Zabiegi sterylizacji i   kastracji mogą być prowadzone tylko przez  

wskazanego przez gminę lekarza weterynarii.  

5.   Zadania wymienione w   pkt 3   realizowane będą w   ramach  

posiadanych przez gminę środków finansowych.  

6.   Informacje o   możliwości skorzystania z   dofinansowania zostaną  

przekazane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na  

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, gazetce gminnej i   stronie  

internetowej urzędu  

Rozdział IV  

Edukacja w   zakresie ochrony zwierz   ą   t  

§   6.   W celu edukacji w   zakresie ochrony zwierząt planuje się realizację  

następujących zadań:  

1.   Promowanie na stronie internetowej i   kwartaliku wydawanym przez  

gminę materiałów edukacyjnych z   zakresu ochrony zwierząt i  

zapobiegania ich bezdomności.  

2.   Zachęcanie nauczycieli do włączenia zagadnień związanych z  

humanitarnym traktowaniem zwierząt do programu wykładów z   zakresu  

ochrony środowiska.  

Ś   rodki finansowe przeznaczone na realizacj   ę   programu.  

1.   Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu gminy.  

W 2012 r. gmina zapewnia środki w   kwocie pięć tysięcy zł.  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe