Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4327

Uchwała nr XIII/15/2012 Rady Gminy Jedlińsk

z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie bezpłatnego udostępnienia obiektów boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw w miejscowości Czarny Ług realizowanego w ramach projektu „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw z elementami małej architektury w Czarnym Ługu”

Tekst pierwotny

Działając na podstawie art. 40 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity -Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) Rada Gminy Jedlińsk uchwala co następuje:  

§   1.   1.   Wyraża się wolę bezpłatnego, powszechnego udostępniania wszystkim obiektów boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw wraz z   elementami małej architektury w   Czarnym Ługu położonych na działce ewidencyjnej nr 1   przy Zespole Szkół Publicznych w   Wierzchowinach im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego   ,   obręb ewidencyjny Czarny Ług, Gmina Jedlińsk w   ramach projektu   „Budowa ogólnodost   ę   pnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw z   elementami małej architektury w   Czarnym Ługu”   zgłoszonego do przyznania pomocy finansowej w   ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w   ramach Działania „ Odnowa i   rozwój wsi”,.  

2.   Udostępnione powszechnie obiekty o   których mowa w   ust 1. niniejszego paragrafu po ich wybudowaniu służyć mają tworzeniu warunków popularyzacji idei kultury fizycznej poprzez aktywny wypoczynek młodzieży i   dorosłych wśród wszystkich, którzy wyrażą wolę korzystania z   obiektów.  

§   2.   1.   Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w   Wierzchowinach im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do powszechnego udostępniania nieodpłatnie wszystkim obiektów o   których mowa w   § 1   ust. 1   niniejszej uchwały, również poza godzinami pracy szkoły.  

2.   Regulamin korzystania z   obiektów o   których mowa w   § 1   ust. 1   stanowi Załącznik nr 1   niniejszej uchwały.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr XII/10/2012 Rady Gminy Jedlińsk z   dnia 29 marca 2012r.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlińsk  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Waldemar   Sulisz

 


Załącznik do Uchwały Nr XIII/15/2012
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Regulamin korzystania z   boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw wraz z  

elementami małej architektury w   Czarnym Ługu poło   ż   onych na działce  

ewidencyjnej nr 1   obr   ę   b ewidencyjny Czarny Ług.  

1.   Właścicielem boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw wraz z   elementami małej architektury w  

Czarnym Ługu jest Gmina Jedlińsk,  

2.   Boisko jest powszechnie dostępne dla wszystkich którzy zechcą korzystać z   infrastruktury,  

3.   Warunkiem korzystania z   obiektu jest posiadanie odpowiedniego obuwia sportowego,  

4.   W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i   korzystania z   boiska zgodnie z   jego  

przeznaczeniem, zabrania się:  

a)   używania butów piłkarskich na wysokich i   metalowych korkach oraz kolców,  

b)   wprowadzania i   użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z   przeznaczeniem boisk, np. rower,  

motorower, deskorolka, rolki itp.;  

c)   niszczenia urządzeń sportowych i   płyty boiska;  

d)   wchodzenia na urządzenia sportowe;  

e)   palenia tytoniu i   spożywania alkoholu;  

f)   zaśmiecania;  

g)   przeszkadzania w   grze innym korzystającym z   boiska;  

h)   zakłócania porządku i   używania słów wulgarnych;  

i)   wprowadzania zwierząt;  

j)   wnoszenia opakowań szklanych.  

5.   Korzystanie z   boisk jest bezpłatne.  

6.   Godziny otwarcia boiska ustala się następująco: 8.00 – 21.00,  

7.   Korzystający z   obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu,  

8.   Każdy użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania administratora obiektu  

o zauważonych uszkodzeniach urządzeń w   trosce o   zdrowie własne i   pozostałych użytkowników.  

9.   Każdy korzystający z   kompleksu boiska sportowego w   Czarnym Ługu jest zobowiązany do  

zapoznania się z   Regulaminem porządkowym korzystania z   obiektu i   do przestrzegania jego  

postanowień w   trakcie korzystania.  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe