Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4329

Uchwała nr XIII/17/2012 Rady Gminy Jedlińsk

z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlińsk

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7   pkt 2   i 3   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz.U. z   2006r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm. ) Rada Gminy Jedlińsk   u c h w   a ł a   co następuje:  

§   1.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o   :  

1.   nauczycielach bez bliższego określenia – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i   innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w   przedszkolach i   szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlińsk.  

2.   szkołach bez bliższego określenia - rozumie się przez to przedszkola i   szkoły prowadzone przez Gminę Jedlińsk.  

§   2.   Ustala się zasady udzielania rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu stanowisko kierownicze w   szkole według poniższej tabeli:  

 


L.p.  

 


S t a   n o   w i   s k o  

 


Tygodniowy  
wymiar zajęć  
 


1.   


Dyrektor przedszkola czynnego 5   godzin dziennie  
liczącego:  
- do 2   oddziałów  
- 3   oddziały  
 
20  
18  
 


2.   


Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5   godzin  
dziennie, liczącego:  
- do 2   oddziałów  
- 3   oddziały  
- 4-5 oddziałów  
- 6   i więcej oddziałów  
Wicedyrektor przedszkola liczącego:  
- 4-5 oddziałów  
- 6   i więcej oddziałów  
 
12  
10  
8  
6  

12  
10  
 

3.  

Dyrektor zespołu szkół i   szkoły liczącej:  
- do 4   oddziałów  
- 5-6 oddziałów  
- 7-8 oddziałów  
- 9-12 oddziałów  
- 13-16 oddziałów  
- 17 i   więcej oddziałów  
Wicedyrektor zespołu szkół i   szkoły liczącej:  
- 7-8 oddziałów  
- 9-12 oddziałów  
- 13-16 oddziałów  
- 17 i   więcej oddziałów  
 


12  
10  
8  
5  
4  
3  

12  
9  
8  
7  

§   4.   Traci moc Uchwała NR X/43/2007 Rady Gminy Jedlińsk z   dnia 28 czerwca 2007 roku w   sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów szkół w   gminie oraz zasad zatrudniania nauczycieli logopedów i   pedagogów.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z   mocą obowiązującą od dnia 01 września 2012r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Waldemar   Sulisz

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe