Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4502

Uchwała nr XIII/151/12 Rady Powiatu Mińskiego

z dnia 23 maja 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym  (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 194 ust. 2   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z   późn. zm.), Rada Powiatu Mińskiego uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się warunki umorzenia w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Tracą moc:  

1)   Uchwała Nr XV/101/04 Rady Powiatu Mińskiego z   dnia 30 lipca 2004 r. w   sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców i   opiekunów prawnych z   opłat za pobyt dzieci w   placówkach opiekuńczo-wychowawczych,  

2)   Uchwała Nr XV/102/04 Rady Powiatu Mińskiego z   dnia 30 lipca 2004 r. w   sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z   opłaty za pobyt dziecka w   rodzinie zastępczej.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływnie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu  


Mirosław   Krusiewicz

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIII/151/12    
Rady Powiatu Mińskiego    
z dnia 23 maja 2012 r.  
 

Szczegółowe warunki umorzenia w   całości lub części, łącznie z   odsetkami,  
odroczenia terminu zapłaty, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia  
opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej  

§   1.   Użyte w   uchwale określenia oznaczają:  

1)   ustawa o   wpieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej - ustawę z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wpieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 z   późn. zm.),  

2)   ustawa o   pomocy społecznej - ustawę z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2009 r. Nr 175 poz. 1362 z   późn. zm.),  

3)   dziecko -  dziecko umieszczone w   pieczy zastępczej lub osobę, która po uzyskaniu pełnoletności pozostaje w   pieczy zastępczej do ukończenia szkoły, w   której rozpoczęła naukę  przed osiągnięciem pełnoletności,  

4)   opłata – miesięczną opłatę za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej, o   której mowa w   art. 193 ust. 1   ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej,  

5)   osoby zobowiązane - rozumie się przez to osoby, o   których mowa w   art. 193 ust. 3, 5   i 6   ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej,  

6)   dochód - rozumie się przez to dochód w   rozumieniu przepisów ustawy o   pomocy społecznej,  

7)   należności - rozumie się przez to wymagalną należność pieniężną (kwota główna wynikająca z   ustalonej opłaty, odsetki za zwłokę i   inne należności uboczne).  

§   2.   1.   Umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty lub odstąpienie od ustalenia opłaty ustala się w   drodze decyzji administracyjnej, z   zastrzeżeniem ust. 3.  

2.   Podstawą wydania decyzji, o   której mowa w   ust. 1, jest sytuacja rodzinna, dochodowa, majątkowa i   zdrowotna osoby zobowiązanej.  

3.   Umorzenie opłaty w   sytuacjach określonych w   § 3   ust. 1   pkt 1   i 2   może nastąpić w   drodze jednostronnego oświadczenia woli organu, złożonego w   celu dokonania odpisu w   księgach rachunkowych.  

§   3.   1.   Umorzenie w   całości  należności   z tytułu opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej, łącznie z   odsetkami , może nastąpić w   następujących sytuacjach:  

1)   osoba zobowiązana zmarła nie pozostawiając majątku,  

2)   nie można ustalić miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu osoby zobowiązanej,  

3)   zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w   postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia tej należności lub postępowanie egzekucyjne stało się nieskuteczne,  

4)   ściąganie należności stanowiłoby zagrożenie dla egzystencji osoby zobowiązanej oraz osób pozostających na jej utrzymaniu,  

5)   osoba zobowiązana do zapłaty należności jest osobą, która osiągnęła pełnoletność przebywając w   pieczy zastępczej, opłata dotyczy jej pobytu i   spełnia ona kryteria otrzymania pomocy, o   której mowa w   art. 142 ustawy o   wpieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej,  

6)   pobyt w   pieczy zastępczej został zakończony w   wyniku powrotu dziecka pod opiekę osoby zobowiązanej, a   egzekwowanie należności mogłoby prowadzić do trudnej sytuacji materialnej, zagrażającej koniecznością ponownego umieszczenia dziecka w   pieczy zastępczej.  

2.   Umorzenia w   całości należności z   przyczyn określonych w   ust. 1   pkt 1   i 2   dokonuje się z   urzędu.  

3.   Umorzenie w   całości należności z   przyczyn określonych w   ust. 1   pkt 3   – 6   może być dokonane z   urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej.  

§   4.   1.   Umorzenie w   części   należności   z tytułu opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej, łącznie z   odsetkami, może nastąpić z   urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej, jeżeli występują przynajmniej dwie z   poniższych przesłanek:  

1)   dochód osób lub dochód na osobę w   rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat nie przekracza 250% kwoty kryterium dochodowego określonego zgodnie z   przepisami ustawy o   pomocy społecznej,  

2)   osoby zobowiązane realizują ustalenia kontraktu socjalnego, o   którym mowa w   ustawie o   pomocy społecznej lub planu pracy z   rodziną, o   której mowa w   ustawie o   wpieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej,  

3)   osoby zobowiązane wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką,  

4)   osoby zobowiązywane ponoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w   jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub  przebywających w   pieczy zastępczej,  

5)   osoby zobowiązane płacą alimenty na rzecz dziecka przebywającego w   pieczy zastępczej, ustalone na podstawie postanowienia sądu,  

6)   występują inne uzasadnione okoliczności, w   szczególności długotrwała choroba, niepełnosprawność, straty materialne powstałe w   wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.  

2.   Umorzenie w   części należności może dotyczyć zarówno całego okresu pobytu w   pieczy zastępczej oraz wybranego okresu pobytu w   pieczy zastępczej.  

3.   Przy ustaleniu wysokości części należności podlegającej umorzeniu uwzględnia się sytuację dochodową, rodzinną i   zdrowotną osób zobowiązanych oraz ich zasoby, możliwości i   uprawnienia.  

§   5.   1.   Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności   należności z   tytułu opłat za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej w   przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności w   całości lub części oraz zachodzi co najmniej jedna z   poniższych okoliczności :  

1)   osoby zobowiązane do ponoszenia opłat współpracują z   pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego,  

2)   osoby zobowiązane realizują na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego  ustalenia kontraktu  socjalnego, o   którym mowa w   ustawie o   pomocy społecznej  lub planu pracy z   rodziną, o   którym mowa w   ustawie o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej,  

3)   osoby zobowiązane ponoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w   jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub przebywających w   pieczy zastępczej,  

4)   występuje inna uzasadniona okoliczność, w   szczególności długotrwała choroba, niepełnosprawność, straty materialne powstałe w   wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.  

2.   Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności z   tytułu opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej może nastąpić na okres nie dłuższy niż 2   lata.  

§   6.   1.   Odstąpienie od ustalenia opłaty   za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej może nastąpić, jeżeli dochód na osobę w   rodzinie osób zobowiązanych do ponoszenia opłat nie przekracza 250% kwoty kryterium dochodowego określonego zgodnie z   przepisami ustawy o   pomocy społecznej.  

2.   Poza okolicznościami, o   których mowa w   ust. 1, można odstąpić całkowicie od ustalenia opłaty przez osoby zobowiązane, u   których w   rodzinie występuje jedna z   następujących okoliczności:  

1)   długotrwała choroba udokumentowana zaświadczeniem lekarskim;  

2)   orzeczona niepełnosprawność z   powodu znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.  

3)   pobyt osoby zobowiązanej w   domu pomocy społecznej lub innych placówkach pomocy społecznej,  

4)   pobyt osoby zobowiązanej w   areszcie śledczym lub zakładzie karnym,  

5)   samotne wychowywanie dziecka przez osobę zobowiązaną,  

6)   uiszczanie alimentów na dziecko umieszczone w   pieczy zastępczej,  

7)   ubezwłasnowolnienie osoby zobowiązanej,  

8)   straty materialne powstałe w   wyniku klęski żywiołowej lub zdarzeń losowych.  

9)   inne ważne przyczyny uzasadniające odstąpienie od ustalenia opłaty.  

3.   Decyzję w   sprawie odstąpienia od ustalenia opłaty wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 1   rok.  

4.   Odstępuje się od  czynności postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji administracyjnej o   odpłatności za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej w   przypadku gdy:  

1)   nieznane jest miejsce pobytu osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności;  

2)   rodzic dziecka jest nieletni, odstępuje się do czasu uzyskania przez rodzica biologicznego pełnoletniości.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu  


Mirosław   Krusiewicz

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe