Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4507

Uchwała nr XII/121/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 194 ust. 2 w związku z art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 roku Nr 149 poz. 887 z późn. zm.), oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 roku. Nr 197, poz. 1172) Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W postępowaniu dotyczącym umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłat za pobyt w pieczy zastępczej, należy wziąć pod uwagę wszelkie okoliczności, jakie mają wpływ na uwzględnienie lub odmowę uwzględnienia wniosku o umorzenie, odroczenie terminu płatności lub odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt w pieczy zastępczej w tym w szczególności:

1) konieczność wspierania osób i rodzin w przezwyciężaniu sytuacji, które spowodowały umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej,

2) zasadę pomocniczości umacniającą uprawnienia i obowiązki najbliższej rodziny,

3) sytuację osobistą ,rodzinną, dochodową i majątkową osób zobowiązanych do wnoszenia odpłatności,

4) rozmiar uszczuplenia dochodów publicznych lub zwiększenia wydatków publicznych w związku z umorzeniem, odroczeniem terminu płatności, rozłożeniem na raty lub odstąpieniem od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.

2. Postępowanie w sprawie odroczenia terminu płatności opłaty, rozłożenia opłaty na raty, umorzenia opłaty lub odstąpienia od jej ustalenia jest wszczynane na wniosek osoby obowiązanej lub jest prowadzone z urzędu.

§ 2. W przypadku prowadzenia postępowania z urzędu lub złożenia przez osobę obowiązaną do uiszczenia opłaty wniosku o zastosowanie jednej z ulg wskazanych w § 1 ust 1 niniejszej uchwały Starosta powinien w pierwszej kolejności poinformować osobę obowiązaną do wnoszenia opłat o możliwości ustalenia w drodze umowy z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wysokości świadczonej przez nią pomocy na rzecz dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, a dopiero następnie rozważyć możliwość odroczenia terminu płatności opłaty, rozłożenia opłaty na raty, umorzenia opłaty lub odstąpienia od jej ustalenia.

§ 3. 1. Podstawowym kryterium odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt w pieczy zastępczej jest wysokość dochodu uzyskiwanego przez osobę lub osoby obowiązane do uiszczania opłaty za pobyt w pieczy zastępczej, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt w pieczy zastępczej jest dopuszczalne, jeżeli dochód na osobę w rodzinie, lub osobę samotnie gospodarującą nie przekroczą 300% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku, Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.).

3. Od ustalenia opłaty za pobyt w pieczy zastępczej można ponadto odstąpić gdy:

a) osoba zobowiązana do uiszczenia opłaty za pobyt w pieczy zastępczej wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego zgodnie z orzeczeniem sądu, lub na podstawie art. 103 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) ustaliła z dyrektorem powiatowego centrum pomocy rodzinie wysokość świadczonej przez nią pomocy na rzecz dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, w drodze umowy,

b) osobą zobowiązaną do uiszczenia opłaty za pobyt w pieczy zastępczej jest osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, a odpłatność dotyczy należności powstałych w związku z jej pobytem,

c) u osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty za pobyt w pieczy zastępczej wystąpiła jedna z następujących okoliczności:

- długotrwała choroba udokumentowana zaświadczeniem lekarskim;

- orzeczona niepełnosprawność;

- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

- umieszczenie w domu pomocy społecznej;

- umieszczenie w areszcie śledczym lub zakładzie karnym;

- ubezwłasnowolnienie;

- uzależnienie od alkoholu lub środków odurzających udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem;

- utrzymujący się stan nieporadności życiowej i społecznej;

- ubóstwo;

- bezrobocie;

- bezdomność;

- długotrwała lub ciężka choroba;

- klęska żywiołowa;

- zdarzenie losowe.

§ 4. W przypadku osiągania przez rodzica lub rodziców zobowiązanych do uiszczania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej dochodu przekraczającego kwotę 300% kryterium dochodowego określonego w § 2 ust. 1, rodzic lub rodzice ponoszą opłatę za pobyt ich dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej w wysokości odpowiadającej łącznej wysokości świadczeń i dodatków przyznanych rodzinie zastępczej na to dziecko, środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego i bieżące jej funkcjonowanie lub średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Opłata powinna być ustalona w takiej wysokości, aby po jej opłaceniu każdemu z rodziców pozostawała do dyspozycji kwota w wysokości nie mniejszej niż 300% kryterium dochodowego określonego w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 5. Umorzenie opłaty w całości lub w części, łącznie z odsetkami, następuje w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie, lub osobę samotnie gospodarującą zobowiązaną do uiszczenia opłaty za pobyt w pieczy zastępczej nie przekracza 300% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub wystąpiła, co najmniej jedna z okoliczności zawartych w § 3 ust. 3 lit. c niniejszej uchwały.

§ 6. Odroczenia terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej może nastąpić w przypadku, gdy sytuacja osobista, rodzinna i majątkowa osób obowiązanych do uiszczania opłaty pozwala na przyjęcie założenia, iż opłata zostanie uiszczona w całości. Przy czym odroczenie terminu płatności może nastąpić na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy, a rozłożenie należności na raty nie może przekroczyć 12 rat płatnych miesięcznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rozłożenie należności jest możliwe na maksymalną ilość 24 rat płatnych miesięcznie.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XII / 93 / 2008 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie określenia zasad częściowego i całkowitego zwalniania rodziców i opiekunów prawnych z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz Uchwała Nr XI / 93 / 2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

§ 9. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Jerzy Wójcik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe