Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4508

Uchwała nr XIX/107/12 Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozkładania na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty dziecka w pieczy zastępczej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz w związku z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.) Rada Powiatu Łosickiego uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku do niniejszej uchwały określa się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub części wraz z odsetkami; odroczenia terminu zapłaty; rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łosickiego.

§ 3. 1. Traci moc uchwała Nr XVII/101/04 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 16 sierpnia 2004r. w sprawie ustalenia częściowego lub całkowitego zwolnienia z ponoszenia odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

2. Traci moc uchwała Nr XXVI/167/05 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 24 maja 2005r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dziecka lub osoby pełnoletniej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletniości

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Grażyna Kasprowicz


Załącznik do Uchwały Nr XIX/107/12
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Szczegółowe warunki umorzenia w całości lub części wraz z odsetkami, odroczenia terminu zapłaty, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.

§ 1. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) ustawa o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej – ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.);

2) ustawa o pomocy społecznej - ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.);

3) dziecko - dziecko umieszczone w pieczy zastępczej;

4) osoba pełnoletnia – osoba, która po uzyskaniu pełnoletniości pozostaje w pieczy zastępczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletniości;

5) opłata – opłatę ponoszoną przez osobę zobowiązaną za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej;

6) osoby zobowiązane – rozumie się przez to rodzica biologicznego (pozbawionego władzy rodzicielskiej, lub których władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczana) wobec którego zgodnie z art. 193 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostało wszczęte postępowanie o ustalenie opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej;

7) dochód – rozumie się przez to dochód w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej;

8) należności – rozumie się przez to wymaganą należność pieniężną (kwota główna wynikająca z ustalonej opłaty, odsetki za zwłokę inne należności uboczne).

§ 2. 1. Wysokość opłaty lub odstąpienie od opłaty, umorzenia, odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

2. Podstawą wydania decyzji o odstąpieniu od ustalenia opłaty, obowiązku ponoszenia opłat, umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu zapłaty jest sytuacja rodzinna, dochodowa, majątkowa i zdrowotna.

3. Decyzję wydaje się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego lub zaświadczeń potwierdzających sytuację rodzinną, dochodową, rodziną osób zobowiązanych lub oświadczeń osób zobowiązanych.

4. Decyzje wydaje się nie dłużej niż na rok.

§ 3. 1. Umorzenie w całości należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej łącznie z odsetkami może nastąpić z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat w następujących sytuacjach:

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia tej należności lub postępowanie egzekucyjne stało się nieskuteczne,

2) ściąganie należności, stanowiłoby zagrożenie dla egzystencji dłużnika oraz osób pozostających na jego utrzymaniu,

3) osoba zobowiązana do zapłaty należności jest osobą, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, opłata dotyczy jej pobytu i spełnia ona kryteria do otrzymania pomocy, o której mowa w art. 142 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

4) osobie zobowiązanej, której ustalono opłatę, ze względu na zaistnienie sytuacji określonych w §4 ust. 2

§ 4. 1. Umorzenie w części należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej łącznie z odsetkami może nastąpić z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej, jeżeli występują przynajmniej dwie z poniższych przesłanek:

1) dochód osób lub na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat nie przekracza 250% kwoty kryterium dochodowego określonego zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej,

2) osoby zobowiązane realizują ustalenia kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

3) osoby zobowiązane wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką,

4) osoby zobowiązane ponoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub przebywającej w pieczy zastępczej,

5) osoby zobowiązane płacą alimenty na rzecz dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w pieczy zastępczej, ustalone na podstawie postanowienia sądu,

6) występuje inne uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, niepełnosprawność, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych źródeł losowych.

2. W przypadku gdy dochód osoby zobowiązanej przekracza 250% kwoty kryterium dochodowego, określonego przepisami ustawy o pomocy społecznej stosuje się kryteria ponoszenia odpłatności wskazane w tabeli:

% przekroczenia kryterium dochodowego określonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

% opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej

Powyżej 250 % do 300 %

10 %

Powyżej 300 % do 350 %

20%

Powyżej 350 % do 400 %

30%

Powyżej 400 % do 450 %

40%

Powyżej 450 % do 500 %

50%

Powyżej 500 % do 550 %

60%

Powyżej 550 % do 600 %

70%

Powyżej 600 % do 650 %

80%

Powyżej 650 % do 700 %

90%

Powyżej 700 %

100%

3. Opłatę osób zobowiązanych za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej, ustala się w takiej wysokości, aby kwota dochodu po wniesieniu opłaty nie była wyższa niż 250% kwoty kryterium dochodowego, określonego przepisami ustawy o pomocy społecznej.

4. Umorzenie w części należności może dotyczyć zarówno całego okresu pobytu w pieczy zastępczej oraz wybranego okresu pobytu w pieczy zastępczej.

5. Przy ustalaniu wysokości części należności podlegającej umorzeniu uwzględnia się sytuację dochodową, rodzinną i zdrowotną osób zobowiązanych oraz ich zasoby, możliwości i uprawnienia.

§ 5. 1. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności z tytułu opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat w przypadku gdy, zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności w całości lub części oraz zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

1) Osoby zobowiązane do ponoszenia opłat współpracują z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego.

2) Osoby zobowiązane realizują na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego ustalenia kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

3) Osoby zobowiązane ponoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobowa opiekę, leczenie, rehabilitację lub przebywającej w pieczy zastępczej

4) Występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, niepełnosprawność, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych źródeł losowych.

§ 6. 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej może nastąpić, jeżeli dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat nie przekracza 250% kwoty kryterium dochodowego określonego zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

2. Poza okolicznościami o których mowa w ust. 1, można odstąpić całkowicie od obowiązku ponoszenia opłaty przez osoby zobowiązane, u których w rodzinie występuje jedna z następujących okoliczności:

1) długotrwała choroba udokumentowana zaświadczeniem lekarskim;

2) bezrobocie udokumentowane zaświadczeniem;

3) orzeczona niepełnosprawność z powodu znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne;

4) pobyt osoby zobowiązanej w domu pomocy społecznej lub innych placówkach pomocy społecznej;

5) pobyt osoby zobowiązanej w areszcie śledczym lub zakładzie karnym;

6) samotne wychowywanie dziecka przez osobę zobowiązaną;

7) ubezwłasnowolnienie osoby zobowiązanej;

8) straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;

§ 7. W przypadku nieobecności dziecka w pieczy zastępczej z uzasadnionych powodów, ustalona odpłatność może ulec zmianie na wniosek osób zobowiązanych do odpłatności, proporcjonalnie do czasu faktycznego pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

§ 8. Osoby zobowiązane do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej są z niej zwolnieni za okres nieobecności dziecka w pieczy zastępczej, w przypadku wydania przez sąd rodzinny zgody na urlopowanie dziecka. Zwolnienie następuje w przypadku, gdy urlopowanie trwa dłużej niż siedem dni w miesiącu, a dziecko przebywa pod opieką rodziców opiekuna prawnego.

§ 9. Do czynności postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji administracyjnej o odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej odstępuje się w przypadku:

1) nieznane jest miejsce pobytu osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności;

2) rodzic dziecka jest nieletni, odstępuje się do czasu uzyskania przez rodzica biologicznego pełnoletności;

3) rodzic płaci alimenty na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej;

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe