Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4513

Uchwała nr XXVI/144/2012 Rady Gminy Jaktorów

z dnia 21 maja 2012r.

w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Jaktorów

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591ze zm.) w związku z art. 17 ust.2 pkt 4 i art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) mając na celu wspieranie oraz promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, umacnianie i wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej oraz zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży wywodzących się z tych rodzin Rada Gminy Jaktorów uchwala co następuje.
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o Rodzinie Wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę, którą tworzy małżeństwo zawarte przez kobietę i mężczyznę lub rodzinę zastępczą lub jednego rodzica wychowujących troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje i nie osiąga stałych dochodów, zamieszkałą na terenie gminy Jaktorów (dzieci i co najmniej jedno z rodziców posiada stałe zameldowanie na terenie gminy Jaktorów)
§ 2. 1. Uchwała niniejsza ma na celu:
1) zwiększenie rodzinom wielodzietnym dostępności do kina, basenu i zajęć edukacyjno-rozwijających dla dzieci i młodzieży,
2) umacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji Rodziny Wielodzietnej,
3) wzmocnienie kondycji Rodzin Wielodzietnych.
2. Działania określone w niniejszej uchwale są elementem polityki społecznej realizowanej w Gminie Jaktorów, które dają możliwości wsparcia Rodzin Wielodzietnych, promocji modelu Rodziny Wielodzietnej oraz kształtowania pozytywnego jej wizerunku.
§ 3. Instrumentami do zrealizowania celów, o których mowa w § 2 są działania polegające na umożliwieniu Rodzinom Wielodzietnym :
1) dostępu do oferty kina w Ośrodku Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki poprzez zastosowanie 50% zniżki od obowiązujących cen biletów wstępu,
2) dostępu do zajęć dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki poprzez zastosowanie 50% zniżki od obowiązujących opłat za zajęcia,
3) dostępu do oferty kina i koncertów organizowanych przez Centrum Kultury w Żyrardowie poprzez zastosowanie zniżki 50 % od obowiązujących cen biletów wstępu,
4) korzystania z pływalni „WODNIK 2000” w Grodzisku Mazowieckim poprzez zastosowanie 50% zniżki od obowiązujących cen biletów wstępu,
5) korzystania z pływalni i lodowiska prowadzonego przez „AQUA Żyrardów” Sp. z o.o. poprzez zastosowanie 50% zniżki od obowiązujących cen biletów wstępu.
§ 4. 1. Potwierdzenie uprawnień do korzystania z instrumentów, o których mowa w §3 stanowić będzie Karta Dużej Rodziny 3+,
2. Karta Dużej Rodziny 3+ będzie wydawana na czas określony nie przekraczający trzech lat. Okres ważności karty ustalany będzie z uwzględnieniem składu rodziny, wieku dzieci oraz kontynuowania przez nie nauki. Datę ważności karty ustala się na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym ustaje jedna z przesłanek określonych w §1.
3. Kartę Dużej Rodziny 3+ będzie otrzymywał każdy członek Rodziny Wielodzietnej.
4. Wzór Karty Dużej Rodziny 3+ stanowi załącznik nr1. do niniejszej uchwały.
§ 5. Karta Dużej Rodziny 3+ będzie wydawana na pisemny wniosek rodzica lub prawnego opiekuna dziecka złożony do Wójta Gminy. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
§ 6. Środki niezbędne na realizację instrumentów, o których mowa w § 3 pokrywane są z budżetu Gminy Jaktorów.
§ 7. Promocja działań określonych niniejszą uchwałą będzie realizowana poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Jaktorów oraz w lokalnej prasie.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaktorów.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Byczak
 
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI/144/2012
Rady Gminy Jaktorów
z dnia 21 maja 2012 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVI/144/2012
Rady Gminy Jaktorów
z dnia 21 maja 2012 r.
Zalacznik2.doc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe