Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4514

Uchwała nr XXVI/145/ 2012 Rady Gminy Jaktorów

z dnia 21 maja 2012r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jaktorów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 5a ust.2 pkt 1 i art. 5c pkt 1 oraz art.6 ust.1 pkt 2, art. 14 ust. 5 pkt 1, ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Jaktorów uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolach, dotyczy to również oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jaktorów.
§ 2. Usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Jaktorów w zakresie podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, w czasie ustalonym w statutach przedszkoli.
§ 3. 1. Za świadczenia przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, mające charakter usług opiekuńczo-bytowych i obejmujące:
1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka,
2) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka,
3) gry i zabawy badawcze dziecka rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
4) zajęcia umożliwiające dzieciom rozwijanie ich indywidualnych zdolności i zainteresowań, ustala się opłatę za każdą godzinę realizacji tych zajęć w wysokości 3 zł i nalicza się ją w systemie minutowym.
2. W przypadku korzystania z przedszkola przez dwoje lub więcej dzieci (rodzeństwo) ustala się opłatę od jednego dziecka za każdą godzinę realizacji tych zajęć w wysokości 2 zł i nalicza się ją w systemie minutowym.
3. Opłata ustalona w ust. 1 i 2 wzrasta każdego roku o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, określony w ustawie budżetowej, z mocą od pierwszego dnia miesiąca następnego po jej ogłoszeniu.
§ 4. 1. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej o której mowa w § 3, faktycznego czasu pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej oraz liczby dni faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.
2. Czas pobytu dziecka w przedszkolu ustala się w oparciu o elektroniczną ewidencję lub ewidencję sporządzoną pisemnie.
3. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka/.
4. Wysokość opłaty za żywienie dziecka w przedszkolu ustala dyrektor Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym.
§ 5. Zakres świadczeń udzielanych przez przedszkola oraz wysokość opłat określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem Zespołu a rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka/.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XIX/93/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Jaktorów.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaktorów.
§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012roku.
Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Byczak
 
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe