Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4632

Uchwała nr XV-26/2012 Rady Miejskiej w Wołominie

z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: ”Strefa aktywności gospodarczej we wsi Stare Lipiny”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 5   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   2001 r. z   późn. zm.1)) oraz art. 20 ustawy z   dnia 27 marca 2003 roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2003 r. Nr 80, poz. 717, z   późn. zm2)) w     związku z   uchwałą Nr XXXI-89/2009 Rady Miejskiej w   Wołominie z   dnia 3   września 2009 r. w   sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Strefa aktywności gospodarczej we wsi Stare Lipiny”, oraz stwierdzając, że plan jest zgodny ze Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin, zatwierdzonym uchwałą Nr VIII-95/2011 Rady Miejskiej w   Wołominie z   dnia 14 października 2011 roku, Rada Miejska w   Wołominie uchwala co następuje:  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne  

§   1.  

1.   Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn.: „Strefa aktywności gospodarczej we wsi Stare Lipiny” zwany dalej planem, którego granice wyznaczają:  

1.   od północnego-zachodu: projektowana droga wojewódzka nr 634;  

2.   od południa: ul. Poranek do projektowanej drogi nr 634;  

3.   od wschodu: wzdłuż granicy WOChK do projektowanej drogi nr 634.  

2.   Integralnymi częściami planu są:  

1)   część tekstowa stanowiąca treść niniejszej uchwały;  

2)   część graficzna - rysunek planu sporządzony w   skali 1:1000 - załącznik nr 1;  

3)   rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu – załącznik nr 2;  

4)   rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji, zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania – załącznik nr 3;  

2.   Przedmiotem planu są ustalenia dotyczące:  

1)   przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

2)   zasad ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego;  

3)   zasad ochrony środowiska i   przyrody;  

4)   wymagań wynikających z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;  

5)   parametrów i   wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w   tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i   wskaźników  intensywności zabudowy;  

6)   granic i   sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, a   także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;  

7)   szczegółowych zasad i   warunków scalania i   podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;  

8)   szczególnych zasad zagospodarowania terenów oraz ograniczania ich użytkowania, w   tym zakaz zabudowy.  

9)   zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej;  

10)   sposobów i   terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów;  

11)   stawek procentowych służących naliczaniu opłat z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości.  

3.   Plan nie zawiera ze względu na brak ich występowania ustaleń dotyczących:  

1)   zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  

2)   zasad ochrony krajobrazu kulturowego;  

3)   terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.  

§   2.  

1.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   froncie działki   – należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która przylega dodrogi, z   której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę budowlaną;  

2)   linii rozgraniczającej   – należy przez to rozumieć granice pomiędzy terenami o   różnym przeznaczeniu podstawowym lub o   różnych zasadach zagospodarowania, ustalone niniejszym planem;  

3)   nieprzekraczalnej linii zabudowy   – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie, przed które nie może być wysunięte lico zewnętrznej nadziemnej ściany wznoszonego budynku z   dopuszczeniem zgodnego z   obowiązującymi przepisami odrębnymi wysunięcia przed nie na głębokość do 1,5m gzymsów, balkonów, loggii,wykuszy, zadaszeń nad wejściami, pochylni i   schodów zewnętrznych;  

4)   nośniku reklamy   - należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe w   jakiejkolwiekmaterialnej formie wraz z   elementami konstrukcyjnymi i   zamocowaniami, zawierające powierzchnię przeznaczoną do eksponowania reklamy;  

5)   obowiązujących liniach zabudowy   – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie określające usytuowanie zewnętrznej ściany realizowanych budynków zpominięciem balkonów, loggii i   wykuszy wysuniętych elementów wejścia do budynku(schody, podest, daszek, pochylnia dla niepełnosprawnych i   itp.;);  

6)   obszarze   – należy przez to rozumieć obszar objęty ustaleniami planu, w   granicach przedstawionych na rysunku planu;  

7)   powierzchnia użytkowa   (liczona dla potrzeb określania liczby miejsc do parkowania) –należy przez to rozumieć powierzchnie pomieszczeń, na wszystkich kondygnacjach, służących do zaspokojenia potrzeb związanych bezpośrednio z   przeznaczeniem całego budynku lub jego części;  

8)   powierzchni biologicznie czynnej   - należy przez to rozumieć teren z   nawierzchnią ziemną zapewniającą naturalną wegetację roślinną, 50% powierzchni tarasów stropodachów znawierzchnią ziemną nie mniejsza niż 10 m2 urządzoną w   sposób zapewniający wegetację oraz wody powierzchniowe na tym terenie;  

9)   powierzchni zabudowy   – należy przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię działki budowlanej. Powierzchnia zabudowy nie zawiera powierzchni schodów, pochylni i   ramp zewnętrznych, studzienek doświetlających okienka piwniczne, elementów przeciwsłonecznych, daszków, gzymsów i   okapów, a   także nadwieszonych części budynku na parterem oraz części położonych poniżej poziomu terenu;  

10)   przeznaczeniu podstawowym   - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, zgodnie z   ustaleniami szczegółowymi, który zajmuje nie mniej niż 60% powierzchni działki budowlanej;  

11)   przepisach odrębnych   – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z   aktami wykonawczymi;  

12)   szyldzie reklamowym   – należy przez to rozumieć nośnik reklamowy podający nazwę działalności znajdującej się w     budynku, na którym szyld reklamowy jest zainstalowany;  

13)   terenie   – należy przez to rozumieć teren ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i   symbolem, w   którym cyfry oznaczają numer terenu na obszarze, litery oznaczają przeznaczenie podstawowe;  

14)   tymczasowym zagospodarowaniu terenu   – należy przez to rozumieć ograniczone w   czasie zagospodarowanie terenu dopuszczonego na warunkach określonych w   planie;  

15)   uchwale   – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o   ile z   treści przepisu nie wynika inaczej;  

16)   usługach   – należy przez to rozumieć działalność prowadzoną w   obiektach wolnostojących lub lokalach użytkowych wbudowanych, której celem jest zaspokojenie potrzeb ludności,a nie wytwarzanie dóbr materialnych bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych;  

17)   usługach nieuciążliwych   - należy przez to rozumieć przedsięwzięcia, które nie powodują ponadnormatywnego oddziaływania w   emisji substancji i   energii oraz nie będące przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lubprzedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodniez przepisami odrębnymi;  

18)   maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy   – należy przez to rozumieć maksymalną wartość stosunku powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych, wszystkich budynków istniejących i   projektowanych na danej działce budowlanej do powierzchni całkowitej tej działki;  

19)   zieleni izolacyjnej –   należy przez to rozumieć pas zwartej zieleni wielopiętrowej, o   minimalnej szerokości 6,0 m i   docelowej wysokości minimum 3m, tworzący barieręwizualną i   akustyczną z   możliwością przerwania w   miejscach sytuowania bram wjazdowych oraz w   przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód (np. urządzeń infrastruktury technicznej itp.);  

2.   Inne określenia użyte w   uchwale a   nie wymienione powyżej, należy rozumieć zgodnie z   ich definicjami umieszczonymi w   przepisach odrębnych.  

§   3.  

1.   Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami  planu:  

1)   granica obszaru objętego planem;  

2)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

3)   przeznaczenie terenów – określone za pomocą symboli cyfrowych i   literowych;  

4)   obowiązujące i   nieprzekraczalne linie zabudowy;  

5)   odległość obowiązujących i   nieprzekraczalnych linii zabudowy od linii rozgraniczających mierzona w   metrach;  

6)   szerokość dróg w   liniach rozgraniczających mierzona w   metrach;  

2.   Wskazuje się oznaczone na rysunku planu elementy informacyjne planu określone na podstawie przepisów odrębnych:  

1)   oznaczenie granicy Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  

3.   Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w   ust. 1   mają wyłącznie charakter informacyjny.  

§   4.  

1.   Ustalenia w   zakresie przeznaczenia terenów o   różnych zasadach zagospodarowania wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i   oznaczonych symbolem terenu zgodnie z   rysunkiem planu:  

1)   MN   – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

2)   MNU   – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i   zabudowy usługowej nieuciążliwej;  

3)   U   – tereny zabudowy usługowej nieuciążliwej;  

4)   PU   – tereny obiektów produkcyjnych, składów i   magazynów i   zabudowy usługowej;  

5)   WS   – tereny wód powierzchniowych – rowy melioracyjne  

6)   KDL   – tereny publicznych dróg lokalnych;  

7)   KDD   – tereny publicznych dróg dojazdowych;  

2.   Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KDL i   KDD przeznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego związanego z   budową i   utrzymaniem dróg publicznych, obiektówi urządzeń transportu publicznego oraz infrastruktury technicznej.  

§   5.  

Ustalenia w   zakresie zasad ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego:  

1)   w zakresie zasad realizacji nośników reklamowych ustala się;  

a)   zakaz umieszczania wolnostojących nośników reklamowych, za wyjątkiem terenu 1PU i   2PU;  

b)   zakaz lokalizacji nośników reklamowych na ogrodzeniach od strony dróg publicznych;  

c)   dopuszcza się lokalizowanie nośników reklamowych na budynkach usługowychi produkcyjnych, składach i   magazynach pod warunkiem, że ich łączna powierzchnia niezajmie więcej niż 20 % powierzchni łącznej wszystkich elewacji danego budynku;  

d)   dopuszcza się lokalizowanie szyldów reklamowych na budynkach pod warunkiem, że maksymalna powierzchnia jednego szyldu reklamowego wyniesie – 0,2 m2 oraz ich łączna powierzchnia na danym budynku nie zajmie więcej niż 2   % powierzchni elewacjibudynku, na któym są zlokalizowane;  

2)   w zakresie zasad realizacji ogrodzeń, ustala się:  

a)   lokalizację ogrodzeń od strony frontu działki budowlanej zgodnie z   liniami rozgraniczającymi dróg wyznaczonych planem, przy czym dopuszcza się ich wycofanienie więcej niż 2,0 m w   głąb działki budowlanej w   miejscach sytuowania bram wjazdowych oraz w   przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód (drzew, urządzeń infrastruktury technicznej ), a   dla terenów 1PU i   2PU nie więcej niż 4,0m;  

b)   zakaz realizacji ogrodzeń pełnych i   z przęsłami z   prefabrykowanych elementów betonowych oraz z   blachy;  

c)   wysokość ogrodzeń do 2,0 m, mierząc od poziomu chodnika lub poziomu terenu urządzonego do najwyższego punktu ogrodzenia;  

d)   wysokość podmurówki ogrodzenia od strony dróg publicznych do 40 cm, mierząc od poziomu chodnika lub poziomu terenu urządzonego;  

e)   stosowanie ogrodzeń w   formie żywopłotów;  

f)   zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do rowów melioracyjnych w   odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu;  

3)   możliwość przebudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej z   linii napowietrznych na kablowe.  

§   6.  

Ustalenia w   zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody:  

1)   w zakresie ochrony środowiska ustala się:  

a)   minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z   ustaleniami dla poszczególnych terenów;  

b)   obowiązek zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu zgodnie z   przepisami odrębnymi. Przyjmuję się kwalifikację dla terenów w   zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w   środowisku jako:  

-   tereny   MN   – pod zabudowę mieszkaniową;  

-   tereny   MNU   –pod zabudowę mieszkaniowo-usługową;  

c)   ochronę wód powierzchniowych i   podziemnych w   szczególności Głównego ZbiornikaWód Podziemnych - Dolina rzeki Środkowej Wisły nr 222 (w granicach, którego znajdujesię cały obszar objęty niniejszym planem) poprzez:  

  nakaz odprowadzania i   podczyszczania ścieków i   wód opadowych na warunkach określonych w   przepisach odrębnych,  

  zakaz składowania wszelkich odpadów w   tym odpadów niebezpiecznych w   granicach obszaru objętego niniejszym planem;  

2)   w zakresie ochrony przyrody ustala się:  

a)   zachowanie pojedynczych drzew o   dużych walorach przyrodniczych i   krajobrazowych,oznaczonych graficznie na rysunku planu;  

b)   nakaz realizacji zieleni izolacyjnej oznaczonej symbolem graficznym w   terenach oznaczonych symbolami na rysunku planu: 1U, 2U, 2PU;  

c)   dopuszcza się zmiany ukształtowania powierzchni terenu z   zachowaniem kierunków spływu wód opadowych.  

§   7.  

Ustalenia w   zakresie parametrów i   wskaźników kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenu:  

1)   W zakresie parametrów i   wskaźników kształtowania zabudowy ustala się: (zgodnie z   ustaleniami szczegółowymi)  

a)   maksymalną powierzchnię zabudowy   ;  

b)   minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej;  

c)   obowiązujące i   nieprzekraczalne linie zabudowy;  

d)   wysokość zabudowy;  

e)   geometrie dachów;  

f)   kolorystykę elewacji, dachów i   innych elementów bryły;  

g)   maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy;  

2)   W zakresie zagospodarowania terenu ustala się;  

a)   odległość zabudowy mieszkaniowej od krawędzi jezdni dróg wewnętrznych, nieoznaczonych na rysunku planu min. 5,0 m;  

b)   zakaz lokalizowania obiektów handlowych, o   powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2.  

§   8.  

Ustalenia w   zakresie granic i   sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, a   także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;  

1)   w zakresie obszarów narożnych na niebezpieczeństwo powodzi ustala się zagospodarowanie terenów oznaczonych symbolami 1MNU, 2MNU, 1PU, 2PU na rysunku planu, zgodnie z   przepisami odrębnymi i   ustaleniami szczegółowymi.  

§   9.  

Ustalenia w   zakresie szczegółowych zasad i   warunków scalania i   podziału nieruchomości:  

1)   na obszarze planu nie wyznacza się obszarów wymagających scalania i   podziału nieruchomości;  

2)   ustala się możliwość scalania i   podziałów istniejących działek w   poszczególnych terenachna działki budowlane, na warunkach określonych w   przepisach odrębnych i   podwarunkiem zachowania następujących zasad:  

a)   minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych i   minimalnych szerokości frontów zgodnie z   ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów;  

b)   kąt położenia działek budowlanych w   stosunku do przyległego pasa drogowego od 70º do 90º;  

3)   dopuszcza się wydzielenie działki budowlanej o   powierzchni mniejszej niż określona w   ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów wyłącznie w   niżej wymienionych sytuacjach:  

a)   w celu wydzielenia działki budowlanej na powiększenie sąsiedniej nieruchomości, pod warunkiem, że działka, z   której zostanie ona wydzielona, zachowa powierzchnię niemniejszą, niż określona w   ustaleniach szczegółowych;  

b)   w celu wydzielenia działki budowlanej, której część powierzchni została przeznaczona pod komunikację lub infrastrukturę techniczną zgodnie z   liniami rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu,  

4)   parametry działek budowlanych zawarte w   ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów, odnoszą się wyłącznie do nowowydzielanych działek budowlanych;  

5)   parametry działek budowlanych określone w   niniejszej uchwale nie dotyczą urządzeń infrastruktury technicznej i   komunikacyjnej;  

§   10.  

Ustalenia w   zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji;  

1)   drogi lokalne, dojazdowe oznaczone na rysunku planu symbolami: KDL, KDD;  

2)   możliwość lokalizowania obiektów małej architektury, jak: słupy ogłoszeniowe, ławki, elementy dekoracyjne, itp., w   liniach rozgraniczających dróg zgodnie z   przepisami odrębnymi;  

3)   minimalną szerokość niepublicznych dróg wewnętrznych nie oznaczonych na rysunku planu w   granicach działki:  

a)   dla zabudowy mieszkaniowej 6,0m;  

b)   dla zabudowy produkcyjnej, składów i   magazynów i   zabudowy usługowej 8,0m.  

§   11.  

Ustalenia w   zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej;  

1)   W zakresie lokalizacji urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej, ustala się:  

a)   budowę i   przebudowę sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej w   liniach rozgraniczających dróg, zgodnie z   przepisami odrębnymi, a   w przypadku lokalizowaniana innych terenach – w   sposób podporządkowany określonej w   planie funkcji terenu inie kolidujący z   istniejącą zabudową,  

b)   przeprowadzenie tranzytowych sieci infrastruktury technicznej nie pokazanych narysunku planu pod warunkiem, że wykonanie ich nie będzie sprzeczne z   ustaleniami planu i   nie będzie kolidować z   istniejącą zabudową;  

2)   W zakresie zaopatrzenia w   wodę, ustala się:  

a)   zasilanie w   wodę z   istniejącej i   projektowane gminnej sieci wodociągowej;  

b)   dopuszcza się możliwość zastosowania rozwiązań indywidualnych do czasu objęcia poszczególnych terenów siecią wodociągową;  

c)   przy realizacji nowych i   przebudowie istniejących ujęć wodociągowych, na obszarze objętym planem, nakazuje się realizację hydrantów przeciwpożarowych i   innych źródełzaopatrzenia wodnego, zgodnie z   przepisami odrębnymi;  

d)   nakaz podłączania nowych odbiorców do sieci wodociągowej;  

3)   W zakresie odprowadzania ścieków bytowych oraz wód opadowych, ustala się:  

a)   odprowadzenie ścieków bytowych do istniejącej i   projektowanej sieci kanalizacyjnej;  

b)   nakaz podłączania nowych odbiorców do sieci kanalizacyjnej;  

c)   dopuszcza się możliwość zastosowania rozwiązań indywidualnych do czasu objęcia poszczególnych terenów siecią kanalizacyjną;  

d)   możliwość odprowadzania wód opadowych bezpośrednio do gruntu zgodniez przepisami odrębnymi;  

e)   zakaz odprowadzania wód opadowych i   roztopowych z   powierzchni utwardzonych, zanieczyszczonych produktami organicznymi, ropopochodnymi i   mineralnymi do ciągówkanalizacji deszczowej, wód otwartych i   gruntu bez uprzedniego podczyszczenia;  

f)   możliwość realizacji zbiorników retencyjnych;  

4)   W zakresie zaopatrzenia w   gaz, ustala się:  

a)   zasilanie w   gaz ziemny przewodowy za pośrednictwem istniejącej i   projektowanej sieci;  

b)   budowę nowych gazociągów w   liniach rozgraniczających dróg, poza pasami jezdni zgodnie z   przepisami odrębnymi;  

c)   linia ogrodzeń powinna przebiegać minimum 0,5 m od gazociągu;  

d)   dla terenów zabudowy mieszkaniowej, szafki gazowe lokalizować w   linii ogrodzeń;  

5)   W zakresie zaopatrzenia w   energię elektryczną, ustala się:  

a)   możliwość budowy i   przebudowy sieci elektroenergetycznej;  

b)   zasilanie odbiorców w   energię elektryczną za pośrednictwem istniejących i   nowoprojektowanych stacji transformatorowych zgodnie z   zapotrzebowaniem odbiorców na energię elektryczną;  

c)   budowę oświetlenia ulicznego w   liniach rozgraniczających dróg;  

d)   budowę stacji transformatorowych, zgodnie z   przepisami odrębnymi;  

6)   W zakresie zaopatrzenia w   ciepło, ustala się:  

a)   ogrzewanie budynków z   miejskiej sieci ciepłowniczej oraz z   wykorzystaniem indywidualnych źródeł wykorzystujących w   szczególności: paliwa gazowe, energięelektryczną, olej opałowy lub paliwa ekologiczne w   tym stałe, których stosowanie jestzgodne z   przepisami odrębnymi;  

b)   dopuszczenie kominków jako dodatkowe źródło ogrzewania obiektów;  

7)   W zakresie telekomunikacji ustala się:  

a)   budowę sieci telekomunikacyjnej, w   tym sieci szerokopasmowych, zgodnie z   przepisami odrębnymi;  

b)   lokalizowanie inwestycji celu publicznego z   zakresu łączności publicznej, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z   przepisami odrębnymi;  

8)   W zakresie melioracji, ustala się;  

a)   możliwość zmiany przebiegu rowów melioracyjnych (oznaczonych na rysunku planu symbolem graficznym), w   sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracyjnych oraz zapewniających swobodny przepływ wód w   dziale drenarskim, zgodnie z   przepisami odrębnymi;  

b)   możliwość wykorzystania rowów melioracyjnych jako odbiorników wód opadowych;  

9)   W zakresie gospodarki odpadami, ustala się obowiązek gromadzenia i   usuwania odpadówna zasadach określonych w   przepisach odrębnych oraz gminnych przepisachporządkowych.  

§   12.  

W zakresie sposobu i   terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzeniai użytkowania terenu ustala się, że do czasu zagospodarowania terenów zgodniez niniejszym planem, obowiązuje ich wykorzystywanie w   sposób dotychczasowy zmożliwością dokonywania przebudowy, rozbudowy i   nadbudowy.  

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe  

§   13.  

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem   1MN   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w   formie wolnostojącej;  

2)   jeden budynek mieszkalny na każdej działce budowlanej;  

3)   parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy o   przeznaczeniu podstawowym w   zakresie jej budowy:  

a)   maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 %;  

b)   udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 50 % powierzchni działki budowlanej,  

c)   maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,6;  

d)   wysokość budynków mieszkalnych do 9   m, przy czym max. 2   kondygnacje nadziemne w   tym poddasze użytkowe, a   dla budynków gospodarczych i   garażowych wyłącznie jako jednokondygnacyjnych – 5,0 m;  

e)   dachy dwuspadowe i   wielospadowe o   kącie pochylenia połaci dachowych od 20º do 40º,a dla budynków gospodarczych i   garażowych dachy jednospadowe i   dwuspadowe o   kącie pochylenia połaci dachowych do 35º;  

f)   jednakowy kąt nachylenia dla głównych połaci dachowych;  

g)   pokrycie dachowe w   kolorach: brąz, czerwień i   grafit;  

h)   elewacje w   odcieniach: bieli, żółci, szarości, beżu i   brązu;  

i)   zakaz stosowania do wykończenia elewacji budynków okładzin z   tworzyw sztucznych typu siding;  

j)   nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

4)   w zakresie warunków scalania i   podziału nieruchomości i   parametrów działki budowlanej obowiązują:  

a)   powierzchnia działki nie mniejsza niż 600 m2,  

b)   szerokość frontu działki nie mniejsza niż 20 m;  

5)   w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala się:  

a)   obsługę terenu 1MN z   drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 05KDD;  

b)   możliwość wyznaczania dróg wewnętrznych zgodnie z   ustaleniami zawartymi w   §   10pkt. 3;  

6)   w zakresie zapewnienia miejsc parkingowe na danej nieruchomości ustala się minimum 2   miejsca parkingowe na jeden lokal mieszkalny, wliczając miejsca garażowe;  

7)   w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w   §   11;  

8)   wartość stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości wynosi 30 %.  

§   14.  

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem   2MN   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w   formie wolnostojącej i   bliźniaczej;  

2)   jeden budynek mieszkalny na każdej działce budowlanej;  

3)   parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy o   przeznaczeniu podstawowym w   zakresie jej budowy:  

a)   maksymalna powierzchnia zabudowy - 40 %;  

b)   udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 50 % powierzchni działki budowlanej,  

c)   maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,8;  

d)   wysokość budynków mieszkalnych do 9   m, przy czym max. 2   kondygnacje nadziemne w   tym poddasze użytkowe, a   dla budynków gospodarczych i   garażowych wyłącznie jako jednokondygnacyjnych – 5,0 m;  

e)   dachy dwuspadowe i   wielospadowe o   kącie pochylenia połaci dachowych od 30º do 40º, a   dla budynków gospodarczych i   garażowych dachy jednospadowe i   dwuspadowe o   kącie pochylenia połaci dachowych do 35º;  

f)   jednakowy kąt nachylenia dla głównych połaci dachowych;  

g)   pokrycie dachowe w   kolorach: brąz, czerwień i   grafit;  

h)   elewacje w   odcieniach: bieli, żółci, szarości i   beżu;  

i)   zakaz stosowania do wykończenia elewacji budynków okładzin z   tworzyw sztucznych typu siding;  

j)   nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

4)   w zakresie warunków scalania i   podziału nieruchomości i   parametrów działki budowlanej obowiązują:  

a)   powierzchnia działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w   formie wolnostojącej nie mniejsza niż 800 m2,  

b)   powierzchnia działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w   formie bliźniaczej nie mniejsza niż 500 m2,  

c)   szerokość frontu działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w   formie wolnostojącej nie mniejsza niż 20 m;  

d)   szerokość frontu działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w   formie bliźniaczej nie mniejsza niż 15 m;  

5)   w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala się:  

a)   obsługę terenu 2MN z   drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 01KDL oraz z   projektowanej jezdni serwisowej drogi wojewódzkiej 634 zlokalizowanej poza granicą obszaru planu;  

b)   możliwość wyznaczania dróg wewnętrznych zgodnie z   ustaleniami zawartymi w   §   10pkt.3;  

6)   w zakresie zapewnienia miejsc parkingowe na danej nieruchomości ustala się minimum 2   miejsca parkingowe na jeden lokal mieszkalny, wliczając miejsca garażowe;  

7)   w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w   §   11;  

8)   wartość stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości wynosi 30 %.  

§   15.  

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem   1MNU   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i   zabudowa usługowa nieuciążliwa w   formie wolnostojącej;  

2)   możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i   usług w   jednym budynku;  

3)   parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy o   przeznaczeniu podstawowym w   zakresie jej budowy:  

a)   maksymalna powierzchnia zabudowy - 40 % ;  

b)   udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 30 % powierzchni działki budowlanej,  

c)   maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy- 0,8;  

d)   wysokość budynków mieszkalnych i   usługowych do 10,0 m, przy czym max. 2   kondygnacje nadziemne, w   tym poddasze użytkowe, a   dla budynków gospodarczych i   garażowych wyłącznie jako jednokondygnacyjnych – 5,0 m;  

e)   dachy dwuspadowe i   wielospadowe o   kącie pochylenia połaci dachowych od 20º do 40º,a dla budynków gospodarczych i   garażowych dachy jednospadowe i   dwuspadowe o   kącie pochylenia połaci dachowych do 35º;  

f)   jednakowy kąt nachylenia dla głównych połaci dachowych;  

g)   pokrycie dachowe w   kolorach: brąz, czerwień i   grafit;  

h)   elewacje w   odcieniach: bieli, żółci, szarości i   beżu;  

i)   zakaz stosowania do wykończenia elewacji budynków okładzin z   tworzyw sztucznych typu siding;  

j)   obowiązujące i   nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu, dopuszcza możliwość cofnięcia budynków usługowych w   głąb działki;  

4)   w zakresie warunków scalania i   podziału nieruchomości i   parametrów działki budowlanejobowiązują:  

a)   powierzchnia działki nie mniejsza niż 1200 m2,  

b)   szerokość frontu działki nie mniejsza niż 20 m;  

9)   w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala się:  

a)   obsługa terenu 1MNU z   dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 03KDLi 04KDD;  

b)   możliwość wyznaczania dróg wewnętrznych zgodnie z   ustaleniami zawartymi w   §   10pkt.3;  

10)   w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych dla :  

a)   zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się minimum 2   miejsca parkingowe na jeden lokal mieszkalny;  

b)   zabudowy usługowej ustala się minimum 3   miejsce parkingowe na 100m2 powierzchni użytkowej, w   tym 10% jako miejsca parkingowe ogólnodostępne dla osób niepełnosprawnych – minimum 1   miejsce parkingowe;  

11)   na obszarach narożnych na niebezpieczeństwo powodzi obowiązuje zakaz utwardzania terenu;  

12)   w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w   §   11;  

13)   wartość stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości wynosi 30%.  

§   16.  

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem   2MNU   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i   zabudowa usługowa nieuciążliwa w   formie wolnostojącej i   bliźniaczej;  

2)   parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy o   przeznaczeniu podstawowym w   zakresie jej budowy:  

a)   maksymalna powierzchnia zabudowy - 40 %;  

b)   udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 30 % powierzchni działki budowlanej,  

c)   maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,8;  

d)   wysokość budynków mieszkalnych do 9   m, przy czym max. 2   kondygnacje nadziemne w   tym poddasze użytkowe, a   dla budynków gospodarczych i   garażowych wyłącznie jako jednokondygnacyjnych – 5,0 m;  

e)   dachy dwuspadowe i   wielospadowe o   kącie pochylenia połaci dachowych od 30º do 40º, a   dla budynków gospodarczych i   garażowych dachy jednospadowe i   dwuspadowe o   kącie pochylenia połaci dachowych do 35º;  

f)   jednakowy kąt nachylenia dla głównych połaci dachowych;  

a)   pokrycie dachowe w   kolorach: brąz, czerwień i   grafit;  

g)   elewacje w   odcieniach: bieli, żółci, szarości i   beżu;  

h)   zakaz stosowania do wykończenia elewacji budynków okładzin z   tworzyw sztucznych typu siding;  

i)   obowiązujące i   nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu, dopuszcza możliwość cofnięcia budynków usługowych w   głąb działki;  

3)   w zakresie warunków scalania i   podziału nieruchomości i   parametrów działki budowlanej obowiązują:  

a)   powierzchnia działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i   usługowej w   formie wolnostojącej nie mniejsza niż 800 m2,  

b)   powierzchnia działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i   usługowej w   formie bliźniaczej nie mniejsza niż  600 m2,  

c)   szerokość frontu działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i   usługowejw formie bliźniaczej nie mniejsza niż 20 m;  

d)   szerokość frontu działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i   usługowejw formie bliźniaczej nie mniejsza niż 15 m;  

4)   w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala się:  

a)   obsługę terenu 2MNU z   dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 04KDD i   03KDL;  

b)   możliwość wyznaczania dróg wewnętrznych zgodnie z   ustaleniami zawartymi w   §   10 pkt.3;  

5)   w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych dla :  

a)   zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się minimum 2   miejsca parkingowe na jeden lokal mieszkalny;  

b)   zabudowy usługowej ustala się minimum 3   miejsce parkingowe na 100m2 powierzchni użytkowej, w   tym 10% jako miejsca parkingowe ogólnodostępne dla osób niepełnosprawnych – minimum 1   miejsce parkingowe;  

6)   na obszarach narożnych na niebezpieczeństwo powodzi obowiązuje zakaz utwardzania terenu;  

7)   w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w   §   11;  

8)   wartość stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty wynikającej ze wzrostuwartości nieruchomości wynosi 30 %.  

§   17.  

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem   1U, 2U   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa nieuciążliwa w   formie wolnostojącej;  

2)   parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy o   przeznaczeniu podstawowym w   zakresie jej budowy:  

a)   maksymalna powierzchnia zabudowy - 60 %;  

b)   udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 20 % powierzchni działki budowlanej;  

c)   maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,8;  

d)   wysokość budynków usługowych do 12,0 m, przy czym max 3   kondygnacje nadziemne;  

e)   dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o   kącie pochylenia połaci dachowych od 20º do 40º, a   dla budynków gospodarczych i   garażowych dachy jednospadowei dwuspadowe o   kącie pochylenia połaci dachowych do 35º;  

f)   jednakowy kąt nachylenia dla głównych połaci dachowych  

g)   pokrycie dachowe w   kolorach: brąz, czerwień i   grafit;  

h)   elewacje w   odcieniach: bieli, żółci, szarości i   beżu;  

i)   zakaz stosowania do wykończenia elewacji budynków okładzin z   tworzyw sztucznych typu siding;  

j)   nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

3)   w zakresie warunków scalania i   podziału nieruchomości i   parametrów działki budowlanej obowiązują:  

a)   powierzchnia działki nie mniejsza niż 2000 m2,  

b)   szerokość frontu działki nie mniejsza niż 30 m;  

4)   w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala się:  

b)   obsługa terenu 1U z   dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 01KDD, 02KDD,01KDL, 02KDL oraz z   projektowanej jezdni serwisowej drogi wojewódzkiej 634zlokalizowanej poza granicą obszaru planu;  

a)   obsługa terenu 2U z   dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 02KDD, 03KDD,02KDL i   03KDL;  

a)   możliwość wyznaczania dróg wewnętrznych zgodnie z   ustaleniami zawartymi w   §   10 pkt. 3;  

5)   w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych dla zabudowy usługowej ustala się minimum 3   miejsce parkingowe na 100m2 powierzchni użytkowej, w   tym 10% jako miejsca parkingowe ogólnodostępne dla osób niepełnosprawnych – minimum 1   miejsce parkingowe;  

6)   w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w   §   11 ;  

7)   wartość stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości wynosi 30 %.  

§   18.  

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem   1PU, 2PU, 3PU   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe: zabudowa obiektów produkcyjnych, składów i   magazynów i   zabudowa usługowa w   formie wolnostojącej;  

2)   parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy o   przeznaczeniu podstawowym w   zakresie jej budowy:  

a)   maksymalna powierzchnia zabudowy - 70 % ;  

b)   udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 20 % powierzchni działki budowlanej;  

c)   maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 2,1;  

d)   wysokość zabudowy do 14,0 m, przy czym max 3   kondygnacje nadziemne;  

e)   dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o   kącie pochylenia połaci dachowych od 20º do 40º, a   dla budynków gospodarczych i   garażowych dachy jednospadowe idwuspadowe o   kącie pochylenia połaci dachowych do 35º;  

f)   jednakowy kąt nachylenia dla głównych połaci dachowych;  

g)   pokrycie dachowe w   kolorach: brąz, czerwień i   grafit;  

h)   elewacje w   odcieniach: bieli, żółci, szarości i   beżu;  

i)   zakaz stosowania do wykończenia elewacji budynków okładzin z   tworzyw sztucznych typu siding;  

j)   nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

3)   w zakresie warunków scalania i   podziału nieruchomości i   parametrów działki budowlanej obowiązują:  

a)   powierzchnia działki dla terenów 1PU i   2PU nie mniejsza niż 3000 m2,  

b)   powierzchnia działki dla terenów 3PU nie mniejsza niż 2000 m2,  

c)   szerokość frontu działki dla terenów 1PU, 2PU, 3PU nie mniejsza niż 30 m;  

4)   w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala się:  

a)   obsługa terenu 1PU z   dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 01KDD, 02KDD oraz z   projektowanej jezdni serwisowej drogi wojewódzkiej 634;  

b)   obsługa terenu 2PU z   dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 02KDD, 03KDD, 03KDL;  

c)   obsługa terenu 3PU z   projektowanej jezdni serwisowej drogi wojewódzkiej 634;  

d)   możliwość wyznaczania dróg wewnętrznych zgodnie z   ustaleniami zawartymi w   §   10pkt.3;  

5)   w zakresie zapewnienia miejsc postojowych dla:  

a)   zabudowy produkcyjnej, składów i   magazynów ustala się minimum 35 miejsce parkingowe na 100 zatrudnionych;  

b)   z zabudowy usługowej ustala się minimum 3   miejsce parkingowe na 100m2 powierzchni użytkowej, w   tym 10% jako miejsca parkingowe ogólnodostępne dla osób niepełnosprawnych – minimum 1   miejsce parkingowe;  

6)   na obszarach narożnych na niebezpieczeństwo powodzi obowiązuje zakaz utwardzania terenu;  

7)   na obszarach o   niekorzystnych warunkach posadowienia budynków nowo projektowane obiektów budowlane wymagają odpowiednich rozwiązań techniczno-budowlanych uwzględniających istniejące uwarunkowania gruntowo-wodne;  

8)   w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w   §   11;  

9)   wartość stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości wynosi 30 %.  

§   19.  

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem   1WS, 2WS   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe – wody powierzchniowe – rowy melioracyjne;  

2)   zakaz poprzecznego grodzenia;  

3)   możliwość lokalizowania pomostów i   mostów samochodowych i   pieszych;  

4)   zakaz zabudowywania i   przykrywania rowów melioracyjnych, za wyjątkiem tych odcinków, które stanowić będą przedłużenie ciągów komunikacyjnych;  

5)   dopuszczenie przebudowy koryta rowów melioracyjnych;  

6)   w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w   §   11;  

7)   wartość stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości wynosi 1   %.  

§   20.  

1.   Ustalenia dla poszczegónych terenów dróg  

 

Lp.  

Symbol odcinka drogi oznaczonego na rysunku planu  

Droga  
publiczna  

Klasa drogi  

Szerokość  
w liniach rozgraniczających  


Ustalenia  
dodatkowe  

Uwagi  

1.  

01KDL  

+  

lokalna  

20,0 - 40,0 m  

min. chodnik jednostronny  

droga projektowana  

3.  

02KDL  

+  

lokalna  

12,0 m  

min. chodnik jednostronny  

droga istniejąca/ poszerzana  

4.  

03KDL  

+  

lokalna  

12,0 m  

min. chodnik jednostronny  

droga projektowana  

5.  

01KDD  

+  

dojazdowa  

10,0 m  

min. chodnik jednostronny  

droga projektowana  

6.  

02KDD  

+  

dojazdowa  

10,0 m  

min. chodnik jednostronny  

droga projektowana  

7.  

03KDD  

+  

dojazdowa  

10,0 m  

min. chodnik jednostronny  

droga projektowana  

8.  

04KDD  

+  

dojazdowa  

10,0-24,0m  

min. chodnik jednostronny  

droga częściowo istniejąca/ projektowana  

9.  

05KDD  

+  

dojazdowa  

10,0 m  

min. chodnik jednostronny  

droga istniejąca/ poszerzana  

2.   Wartość stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty wynikającej zewzrostu wartości nieruchomości wynosi 1   %.  

Rozdział 3.
Przepisy końcowe  

§   21.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.  

§   22.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w   DziennikuUrzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Wołominie  


Marcin   Dutkiewicz

1)   Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i   Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 80, poz. 717 i   Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz.1055 i   Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z   2005 r. Nr 172, poz. 1441 i   Nr 175, poz. 1457, z   2006 r. Nr 17, poz. 128 i   Nr181, poz. 1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i   Nr 173, poz. 1218 z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 z   2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.  

2)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2004 r. Nr 6, poz. 41 i   Nr 141, poz. 1492, z   2005 r. Nr 113, poz.954 i   Nr 130, poz. 1087, z   2006 r. Nr 45, poz. 319 i   Nr 225, poz. 1635 z   2007 r. Nr 127, poz. 880, z   2008 r. Nr 123, poz.803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, z   2010 r. Nr 24, poz.124, Nr 75, poz. 474, nr 106, poz. 675,Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 oraz z   2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901.  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XV-26/2012    
Rady Miejskiej w   Wołominie    
z dnia 25 kwietnia 2012 r.  
 

Rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego  

do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego pn.: „Strefa aktywności gospodarczej we wsi Stare Lipiny”  

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Strefa aktywności gospodarczej we wsi Stare Lipiny” wraz z   prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w   dniach od 10.10.2011 r. do 10.11.2011 r., uwagi można było wnosić do dnia 28.11.2011 r.  

Podczas wyłożenia projektu w/w planu do publicznego wglądu oraz w   wyznaczonym, zgodnie z   art. 17 pkt 11 ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), terminie na wniesienie uwag, do Burmistrza Wołomina uwagi nie wpłynęły.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Wołominie  

/-/ Marcin Dutkiewicz  


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XV-26/2012    
Rady Miejskiej w   Wołominie    
z dnia 25 kwietnia 2012 r.  
 

Rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji, zapisanych w   miejscowym planie  

zagospodarowania przestrzennego pn.: „Strefa aktywności gospodarczej we wsi  

Stare Lipiny”, inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań  

własnych gminy oraz zasadach ich finansowania  

Rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji, zapisanych w   planie, inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej sporządzono po analizie wszystkich, obowiązujących w   zakresiebudżetu gmin, ustaw i   przepisów wykonawczych do nich, jak i   wykonanych na potrzeby planu miejscowego materiałów planistycznych, a   w szczególności prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Strefa aktywności gospodarczej we wsi Stare Lipiny”.  

Inwestycje z   zakresu infrastruktury technicznej, ujęte w   miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pn.: „Strefa aktywności gospodarczej we wsi Stare Lipiny”, należące do zadań własnych gminy, zostały oszacowane w   prognozie skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego i   obejmują:  

-   wydzielenie i   wykup terenu pod nowe drogi gminne,  

-   budowę nawierzchni jezdni, chodników na drogach gminnych,  

-   uzbrojenie terenu w   sieć wodociągową, kanalizację deszczową i   sanitarną, sieć oświetlenia ulicznego.  

Środki finansowe na te cele będą pochodzić ze środków własnych gminy ustalanych w   poszczególnych budżetach na dany rok oraz z   funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Omawiane nakłady inwestycyjne równoważone będą w   części poprzez wzrost wpływów do budżetu w   wyniku realizacji planu. Dochodem gminy, który może zostać wykorzystany na realizację w/w inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, będzie więc również tzw. „renta planistyczna”, płacona na rzecz gminy z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości w   związku z   uchwaleniem w/w planu miejscowego oraz zwiększony podatek od nieruchomości i   od czynności cywilnoprawnych.  

Finansowanie realizacji inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy jest uzależnione od jej zdolności finansowej i   będzie określone w   wieloletnich planach inwestycyjnych, stanowiących załączniki do uchwał budżetowych w   kolejnych okresach czasowych.  

Zasady finansowania w/w inwestycji odbywać się będą zgodnie z   przepisami ustawy o   finansach publicznych, poprzez wydatki inwestycyjne z   budżetu gminy zgodnie z   uchwałami budżetowymi.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Wołominie  

/-/ Marcin Dutkiewicz  

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV-26/2012
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.JPG

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe