Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4635

Uchwała nr XXII.190.2012 Rady Miejskiej w Halinowie

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola w Cisiu oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. h ustawy z   dnia 8   marca o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.), art. 12 ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157 poz. 1240 z   późn.zm.), art. 5   ust. 5, art. 40 ust. 1, art. 58 ust. 1   i 6   w   związku z   art. 5c, art. 62 ust. 1   – 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z   2004 r. Nr 256 poz. 2572 z   późn. zm.)    

Rada Miejska w   Halinowie uchwala, co następuje:  

§§   1.     1.   Z dniem 1   września 2012 r. zakłada się Samorządowe Przedszkole w   Cisiu, ul. Mostowa 61, zwane dalej "Przedszkolem".    

2.   Akt założycielski Przedszkola stanowi załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.    

3.   Przedszkolu nadaje się statut stanowiący załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.    

§   2.   1.   Z dniem 1   września 2012 r. tworzy się jednostkę budżetową o   nazwie Zespół Szkolno-Przedszkolny w   Cisiu, ul. Mostowa 61 – zwany dalej „Zespołem” przez połączenie:    

1)   Szkoły Podstawowej w   Cisiu,    

2)   Samorządowego Przedszkola w   Cisiu.    

2.   Akt założycielski Zespołu stanowi załącznik nr 3   do niniejszej uchwały.    

3.   Zespołowi nadaje się statut stanowiący załącznik nr 4   do niniejszej uchwały.    

§   3.   1.   Pracownicy Szkoły Podstawowej w   Cisiu z   dniem 1   września 2012 r. stają się pracownikami Zespołu.    

2.   Zobowiązania, należności oraz mienie Szkoły Podstawowej w   Cisiu przejmuje z   dniem 1   września 2012 r. Zespół.    

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.    

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.    

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Halinowie  


Marcin   Pietrusiński

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXII.190.2012    
Rady Miejskiej w   Halinowie    
z dnia 26 kwietnia 2012 r.  
 

STATUT  
SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA  
W CISIU  

Sporządzony na podstawie art. 58 ust 1, 2   w   związku z   art. 5   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z   2004 r. Nr 256 poz. 2572 z   późn. zm.)  

1.   Z dniem 1   września 2012 zakłada się Samorządowe Przedszkole w   Cisiu  

2.   Siedziba Samorządowego Przedszkola w   Cisiu znajduje się w   budynku nr 61 przy ul. Mostowej.  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXII.190.2012    
Rady Miejskiej w   Halinowie    
z dnia 26 kwietnia 2012 r.  
 

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W   CISIU  

Rozdział 1.
NAZWA PRZEDSZKOLA  

§   1.   1.   Przedszkole nosi nazwę: Samorządowe Przedszkole w   Cisiu.  

2.   Samorządowe Przedszkole w   Cisiu, zwane dalej „Przedszkole".  

§   2.   1.   Siedzibą Przedszkola jest budynek w   Cisiu ul. Mostowa 61.  

2.   Adres Przedszkola: Samorządowe Przedszkole w   Cisiu, ul. Mostowa 61, 05-074 Cisie.  

§   3.   1.   Nazwa Przedszkola jest używana w   pełnym brzmieniu.  

2.   Przedszkole używa pieczęci w   brzmieniu:  

Samorządowe Przedszkole w   Cisiu  

Cisie ul. Mostowa 61  

05-074 Halinów.  

§   4.   Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Halinów.  

§   5.   Przedszkole jest jednostką organizacyjną gminy w   rozumieniu art. 9   i art. 47 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym.  

§   6.   Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.  

§   7.   Przedszkole jest placówką publiczną, która:  

1)   prowadzi bezpłatne nauczanie i   wychowanie w   zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego,  

2)   przeprowadza rekrutację dzieci w   oparciu o   zasadę powszechnej dostępności,  

3)   zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w   odrębnych przepisach.  

Rozdział 2.
CELE I   ZADANIA PRZEDSZKOLA  

§   8.   Cele i   zadania Przedszkola wynikają z   przepisów prawa, a   w szczególności w   zakresie:  

1)   udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

2)   organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,  

3)   umożliwiania dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i   religijnej.  

§   9.   Podstawowe formy działalności dydaktyczno - wychowawczej Przedszkola to:  

1)   obowiązkowe zajęcia edukacyjne z   całą grupą,  

2)   zajęcia stymulacyjne organizowane w   małych zespołach,  

3)   zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i   specjalistyczne organizowane dla dzieci mających trudności w   nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z   zaburzeniami rozwojowymi,  

4)   okazje edukacyjne - stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów i   środków materialnych,  

5)   spontaniczna działalność dzieci,  

6)   zajęcia dodatkowe organizowane za zgodą rodziców.  

§   10.   1.   Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę pedagogiczną w   czasie zajęć w   Przedszkolu oraz poza Przedszkolem.  

2.   Nauczyciel odpowiada za zdrowie i   bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.  

3.   Podczas spacerów i   zajęć organizowanych poza terenem Przedszkola nauczyciela wspomaga pomoc nauczyciela.  

§   11.   1.   Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają i   odbierają dzieci z   Przedszkola i   są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w   drodze do Przedszkola i   z Przedszkola do domu.  

2.   Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inną osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców.  

§   12.   1.   Za zgodą rodziców w   Przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe, m.in.: rytmika, nauka języka obcego i   inne.  

2.   Zajęcia dodatkowe organizowane są za pełną odpłatnością rodziców oraz za ich zgodą wyrażoną na piśmie.  

3.   Zajęcia dodatkowe nie mogą być organizowane w   czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.  

Rozdział 3.
ORGANY PRZEDSZKOLA  

§   13.   Organami Przedszkola są:  

1)   Dyrektor Przedszkola,  

2)   Rada Rodziców.  

§   14.   1.   Przedszkolem kieruje dyrektor.  

2.   Dyrektora powołuje i   odwołuje organ prowadzący zgodnie z   odrębnymi przepisami.  

3.   W przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola zastępuje go wyznaczony nauczyciel.  

§   15.   Dyrektor Przedszkola:  

1)   kieruje bieżącą działalnością Przedszkola i   reprezentuje je na zewnątrz,  

2)   sprawuje nadzór pedagogiczny,  

3)   wspomaga nauczycieli w   osiąganiu wysokiej jakości ich pracy,  

4)   udziela pomocy nauczycielom w   wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych,  

5)   inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i   organizacyjnych,  

6)   sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,  

7)   wykonuje zadania związane z   zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i   nauczycielom w   czasie organizowanych zajęć.  

§   16.   Dyrektor Przedszkola w   wykonywaniu swoich zadań współpracuje z   Radą Rodziców i   ogółem rodziców oraz środowiskiem lokalnym.  

§   17.   1.   Dyrektor odpowiada za opracowanie rocznych planów finansowych Przedszkola i   ich zatwierdzenie w   terminie poprzedzającym okres ich obowiązywania.  

2.   Powyższa zasada obowiązuje przy wprowadzaniu zmian w   rocznym planie finansowym.  

3.   Dyrektor dysponuje środkami określonymi w   planie finansowym Przedszkola i   ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a   w szczególności za:  

1)   dokonywanie wydatków w   ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej obowiązującego planu finansowego i   w kwotach nieprzekraczających wysokość w   nich przewidzianych,  

2)   terminowe rozliczanie, za pomocą stosownych dokumentów, z   organem prowadzącym Przedszkole ze środków otrzymanych z   budżetu tego organu,  

3)   stosowanie procedur przewidzianych w   ustawie Prawo zamówień publicznych przy zakupie towarów, usług i   robót budowlanych ze środków budżetowych otrzymanych od organu prowadzącego, objętych rocznym planem finansowym Przedszkola.  

4.   Dyrektor Przedszkola ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe tj. rzetelne, celowe, oszczędne i   efektywne gospodarowanie powierzonym mu mieniem placówki.  

5.   Dyrektor organizuje pracę kancelarii, odpowiada za dokumentację placówki.  

6.   Dyrektor sporządza arkusz organizacji pracy Przedszkola na rok szkolny.  

7.   W zakresie spraw, o   których mowa w   ust. 1-6 dyrektor Przedszkola podlega nadzorowi organu prowadzącego Przedszkole, na zasadach wynikających z   odrębnych przepisów.  

§   18.   1.   Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w   Przedszkolu nauczycieli i   pracowników niebędących nauczycielami, decyduje w   sprawach:  

1)   zatrudniania i   zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola,  

2)   przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i   innym pracownikom Przedszkola,  

3)   występowania z   wnioskami w   sprawach odznaczeń, nagród i   innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola.  

2.   Dyrektor w   szczególności:  

1)   stwarza w   Przedszkolu atmosferę akceptacji, współpracy i   wzajemnej życzliwości,  

2)   realizuje zalecenia, uwagi i   wnioski przekazane przez organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny,  

3)   rozpatruje wnioski, skargi i   zażalenia zgodnie z   wewnętrznym regulaminem,  

§   19.   1.   W Przedszkolu działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.  

2.   Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców przedszkola.  

3.   Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola.  

§   20.   1.   Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego Przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora z   wnioskami i   opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola.  

2.   Rada Rodziców może występować z   wnioskiem do dyrektora o   dokonanie oceny pracy nauczyciela.  

3.   Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię o   pracy nauczyciela w   okresie odbywania stażu po otrzymaniu zawiadomienia o   dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.  

§   21.   1.   Organy Przedszkola współdziałają ze sobą, w   celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz podnoszenia jakości pracy Przedszkola.  

2.   Organy Przedszkola zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez planowanie i   podejmowanie wspólnych działań.  

§   22.   Organy Przedszkola podejmują decyzje i   działania w   ramach swoich kompetencji.  

§   23.   W sprawach spornych pomiędzy dyrektorem Przedszkola, a   organami Przedszkola, strony mogą zwracać się, w   zależności od przedmiotu sprawy, do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.  

Rozdział 4.
ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA  

§   24.   1.   Do jednooddziałowego Przedszkola uczęszczają dzieci w   wieku od 3   - 4   lat.  

2.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor Przedszkola może przyjąć do Przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.  

3.   Dziecko może zostać skreślone z   listy wychowanków w   następujących przypadkach:  

a)   nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i   niezgłaszanie tego faktu do przedszkola, przy jednoczesnym nieuregulowaniu odpłatności;  

b)   gdy dziecko nie zgłosiło się do przedszkola w   nowym roku szkolnym do 15 września, a   rodzic nie poinformował o   przyczynie nieobecności;  

c)   jeżeli rodzice nie współpracują z   przedszkolem, poradniami specjalistycznymi, a   dziecko zagraża własnemu bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu innych dzieci, po uprzednim:  

-   przeprowadzeniu rozmowy z   rodzicami dziecka w   celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,  

-   skonstruowaniu programu naprawczego (wychowawczego) mającego na celu pomoc dziecku;  

-   nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.  

4.   Dyrektor podejmuje decyzje o   skreśleniu dziecka z   przedszkola.  

5.   Decyzję dyrektora o   skreśleniu dziecka z   przedszkola doręcza się rodzicom dziecka.  

§   25.   1.   Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w   zbliżonym wieku, z   uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i   stopnia niepełnosprawności.  

2.   Liczba dzieci w   oddziale nie może przekraczać 25.  

§   26.   1.   Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego w   czasie nie krótszym niż 5   godzin dziennie.  

2.   Praca wychowawcza, dydaktyczna i   opiekuńcza prowadzona jest na podstawie zestawu programów wychowania przedszkolnego. Nauczyciel przedstawia program wychowania przedszkolnego dyrektorowi Przedszkola, który po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program. Dopuszczone do użytku programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego. Dyrektor Przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w   zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego.  

3.   Godzina zajęć w   przedszkolu trwa 60 minut.  

4.   Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w   szczególności rytmiki, nauki języka obcego, nauki religii, zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i   wynosić dla dzieci w   wieku 3- 4   lat - około 15 minut,  

§   27.   W Przedszkolu prowadzona jest dokumentacja zajęć zgodnie z   obowiązującymi w   tym zakresie przepisami.  

§   28.   1.   Szczegółową organizację wychowania, nauczania i   opieki wdanym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy Przedszkola opracowany przez dyrektora Przedszkola.  

2.   Arkusz organizacji pracy Przedszkola zatwierdza organ prowadzący.  

3.   W arkuszu organizacji Przedszkola określa się w   szczególności:  

1)   czas pracy oddziału  

2)   liczbę etatów nauczycieli i   pracowników administracji i   obsługi,  

3)   kwalifikacje nauczycieli,  

4)   liczbę nauczycieli w   podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w   roku szkolnym, którego dotyczy arkusz organizacyjny,  

5)   zajęcia dodatkowe finansowane ze środków pozabudżetowych.  

§   29.   1.   Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora Przedszkola.  

2.   Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z   uwzględnieniem potrzeb i   zainteresowań dzieci.  

3.   Ramowy rozkład dnia każdego oddziału określa czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.  

§   30.   1.   Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, tj. od 1   września do 31 sierpnia.  


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XXII.190.2012    
Rady Miejskiej w   Halinowie    
z dnia 26 kwietnia 2012 r.  
 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI  ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W   CISIU  

Sporządzony na podstawie art. 58 ust 1, 2   w   związku z   art. 5c, art. 62 ust. 1   – 4   ustawy z   dnia 7   września 1991   r. o   systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z   2004 r. Nr 256 poz. 2572 z   późn. zm.)  

1.   Z dniem 1   września 2012 zakłada się Zespół Szkolno-Przedszkolny w   Cisiu  

2.   Siedziba Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w   Cisiu znajduje się w   budynku nr 61 przy ul. Mostowej.  


Załącznik Nr 4   do Uchwały Nr XXII.190.2012    
Rady Miejskiej w   Halinowie    
z dnia 26 kwietnia 2012 r.  
 

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W   CISIU  

§   1.   1.   Zespół nosi nazwę: Zespół Szkolno-Przedszkolny w   Cisiu, zwany dalej "Zespołem".  

2.   Siedzibą Zespołu jest budynek w   Cisiu, ul. Mostowa 61.  

3.   Adres Zespołu:  

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

ul. Mostowa 61  

05-074 Cisie.  

4.   W skład Zespołu wchodzą:  

1)   Szkoła Podstawowa w   Cisiu, zwana dalej "Szkołą",  

2)   Samorządowe Przedszkole w   Cisiu, zwane dalej "Przedszkolem".  

§   2.   1.   Nazwa Zespołu jest używana w   pełnym brzmieniu.  

2.   Zespół używa pieczęci w   brzmieniu:  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w   Cisiu  

ul. Mostowa 61  

05-074 Cisie  

gm. Halinów.  

§   3.   Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Halinów.  

§   4.   1.   Zespół jest jednostką budżetową Gminy Halinów.  

2.   Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Zespołu regulują odrębne przepisy.  

§   5.   Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.  

§   6.   1.   Zachowuje się odrębność Rad Rodziców Szkoły i   Przedszkola, wchodzących w   skład Zespołu.  

2.   Nauczyciele Szkoły i   Przedszkola tworzą wspólną Radę Pedagogiczną Zespołu.  

3.   Organami Zespołu są:  

1)   Dyrektor,  

2)   Rada Pedagogiczna Zespołu,  

3)   Rada Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola,  

4)   Rada Rodziców uczniów Szkoły,  

5)   Samorząd Uczniowski Szkoły.  

4.   Kompetencje poszczególnych organów Zespołu oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi określają statuty Szkoły i   Przedszkola.  

§   7.   1.   Zespołem kieruje dyrektor.  

2.   Dyrektor Zespołu jest jednocześnie dyrektorem Szkoły i   Przedszkola.  

3.   Stanowisko dyrektora Zespołu powierza i   odwołuje z   niego organ prowadzący Zespół zgodnie z   art. 36 a   ustawą z   dnia 7   września 1991 dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tj. Dz.U. z   2004 Nr 256 poz. 2572 z   późn.zm.)  

§   8.   1.   Zespół używa pieczęci i   stempli zgodnie z   odrębnymi przepisami.  

2.   Zespół prowadzi i   przechowuje dokumentację na zasadach określonych w   odrębnych przepisach.  

§   9.   Zasady wydawania oraz wzorów świadectw i   innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i   wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.  

§   10.   1.   Statut Przedszkola i   statut Szkoły, które wchodzą w   skład Zespołu nie mogą być sprzeczne ze statutem Zespołu.  

2.   Zasady postępowania w   sprawie uchwalenia Statutu i   wprowadzenia zmian w   Statucie określa ustawa.  

§   11.   Sprawy nieuregulowane w   niniejszym statucie reguluje statut Szkoły i   statut Przedszkola.  

§   12.   Statut wchodzi w   życie z   dniem 1   września 2012 r.  


Uzasadnienie

Obecnie Szkoła Podstawowa w   Cisiu prowadzi nauczanie nauczania w   klasach 1-6 oraz roczne przygotowanie przedszkolne w   dwóch klasach "zero" tj. dla pięciolatków i   sześciolatków. W   budynku Szkoły do końca lipca 2012 roku wynajmowane są pomieszczenia na jednooddziałowe przedszkole niepubliczne, w   którego miejsce od dnia 1   września 2012 zostanie utworzone jednooddziałowe Przedszkole Samorządowe w   Cisiu, będące częścią składową nowo tworzonego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w   Cisiu. W   przedszkolu tym nie będzie prowadzone roczne przygotowanie przedszkolne.  

Zgodnie z   art.62 ust. 3   ustawy o   systemie oświaty   Utworzenie zespołu następuje w   trybie art. 58, z   tym że akt założycielski wymaga zaopiniowania przez rady pedagogiczne.   Projekt powyższej uchwały został przedłożony do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w   Cisiu, w   której skład wchodzą również nauczyciele wychowania przedszkolnego uczący w   oddziałach zero. Natomiast uchwała nie może być zaopiniowana przez nowo tworzoną jednostkę oświatową, tj. Przedszkole Samorządowe z   uwagi na to, że tworzone przedszkole w   roku szkolnym 2012/2013 będzie liczyło jeden oddział, co wiąże się z   zatrudnieniem dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego, natomiast zgodnie z   art. 40 ust. 1   przywołanej ustawy   W szkole lub placówce zatrudniającej co najmniej 3   nauczycieli działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły lub placówki w   zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i   opieki.   To oznacza, że Przedszkole Samorządowe liczące 2   nauczycieli (w tym 1   dyrektora) nie może posiadać Rady Pedagogicznej, a   w związku z   tym nie może wydać opinii tejże Rady.  

Uchwała została również przekazana do zaopiniowania przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność”.  

Koszty zatrudnienia dwóch nauczycieli i   pomocy kształtują się w   granicach 10   000 zł miesięcznie. Kwota dotacji udzielana dla 25 wychowanków przedszkola niepublicznego kształtuje się w   granicach 11   000. Ponadto najemca obecnie płaci czynsz w   wysokości 20 zł z   m 2 (powierzchnia wynajmy 97   m 2 ), natomiast zgodnie z   uchwałą Nr XLII/361/10 Rady Miejskiej w   Halinowie z   dnia 9   września 2010 r. w   sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Halinów zmienionej uchwałą nr XLVI/387/10 Rady Miejskiej w   Halinowie rodzice za czas przebywania dzieci ponad 5   godzin dziennie ponoszą opłatę w   wysokości 2   zł za godzinę.  

Łączne koszty Gminy i   rodziców (bez wyżywienia wychowanków) szacowane są na 17   250 zł z   czego kwota w   wysokości 1940 zł wraca w   postaci czynszu. Koszty wody, energii i   opłaty za ścieki nie przekraczają 400 zł miesięcznie. Wpłaty rodziców zakładając, że dziesięciu wychowanków pozostanie w   czasie maksymalnym wyniosą 2   zł/h x 5   h x 20 dni = 2000 zł.  

Koszty rodziców ponoszone w   przedszkolu niepublicznym mieszczącym się w   budynku szkoły są ponoszone przez rodziców niezależnie od liczby godzin, ponadto każda godzina ponad czas określony w   umowie opiewa na kwotę 30 zł.  

Ponadto przeorganizowanie powierzchni dotychczasowego przedszkola pozwoliłoby wygospodarować dodatkową salę na potrzeby szkoły.  

Przedszkole publiczne jest bezpłatne w   czasie realizacji podstawy programowej tj. 5   godzin dziennie.  

Utworzenie przedszkola publicznego wydaje się być uzasadnionym społecznie.  

Koszty funkcjonowania Zespołu będą finansowane w   Dziale 801 budżetu Gminy Halinów.  

W związku z   powyższym proponuje się podjęcie powyższej uchwały.  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe