| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/115/2012 Rady Powiatu Przysuskiego

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt. 2, art. 12 pkt. 11. art. 13 ust. 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity z   2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ze zmian.), art. 42 w   związku z   art. 204 ust. 2   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 112 poz. 654).  

§   1.   Rada Powiatu w   Przysusze nadaje Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w   Przysusze, który stanowi załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr XXIX/206/2010 Rady Powiatu w   Przysusze z   dnia 21 kwietnia 2010 r. w   sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w   Przysusze.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w   Przysusze.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Leopold   Modrzecki


Uzasadnienie

Tekst Statutu przedłożony na wniosek Dyrektora SP ZZOZ w   Przysusze ma na celu uporządkowanie spraw organizacyjnych w   SP ZZOZ w   Przysusze. Potrzeba istnienia Statutu umotywowana jest obowiązkiem złożenia Statutu do KRS oraz zapisami ustawy o   działalności leczniczej.  


Załącznik do Uchwały Nr XII/115/2012
Rady Powiatu Przysuskiego
z dnia 30 maja 2012 r.

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W   PRZYSUSZE  

I.   Postanowienia ogólne  

§   1.   1.   Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w   Przysusze, jest podmiotem leczniczym działającym w   formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.  

2.   Dopuszcza się możliwość używania nazwy skróconej w   brzmieniu: „SPZZOZ w   Przysusze”.  

3.   Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w   Przysusze działa w   oparciu o:  

1)   ustawę z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654),  

2)   niniejszy Statut,  

3)   inne przepisy dotyczące podmiotów leczniczych.  

§   2.   Użyte w   Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w   Przysusze określenia oznaczają:  

1)   ustawa – ustawę z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654),  

2)   Zespół – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w   Przysusze,  

3)   Rada Społeczna – Radę Społeczną w   Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w   Przysusze,  

4)   Statut – Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w   Przysusze,  

5)   Rada Powiatu – Radę Powiatu Przysuskiego,  

6)   Zarząd Powiatu – Zarząd Powiatu Przysuskiego  

§   3.   1.   Siedzibą Zespołu jest miasto Przysucha.  

2.   Obszar działania Zespołu obejmuje teren powiatu przysuskiego.  

3.   Zespół może realizować cele i   zadania, o   których mowa w   § 4   dla osób spoza obszaru działania, o   którym mowa w   ust. 2.  

4.   Podmiotem tworzącym Zespół jest Powiat Przysuski, który wykonuje swoje zadania wobec Zespołu poprzez swoje organy, którymi są Rada Powiatu i   Zarząd Powiatu.  

5.   Zespół posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w   Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  

6.   Nadzór nad Zespołem sprawuje Powiat Przysuski. Bezpośrednio pracę Zespołu nadzoruje Zarząd Powiatu.  

II.   Cele i   zadania Zespołu  

§   4.   1.   Celem działania Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i   promocja zdrowia w   zakresie określonym ustawą.  

2.   Do zadań Zespołu należy w   szczególności udzielanie ludności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i   poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z   procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w   szczególności związanych z:  

1)   badaniem i   poradą lekarską,  

2)   leczeniem,  

3)   badaniem i   terapią psychologiczną,  

4)   rehabilitacją leczniczą,  

5)   opieką nad kobietą ciężarną i   jej płodem,  

6)   opieką nad zdrowym dzieckiem,  

7)   badaniem diagnostycznym, w   tym z   analityką medyczną,  

8)   pielęgnacją chorych,  

9)   całodobową opieką pielęgnacyjną nad osobami przewlekle chorymi, którzy wymagają świadczeń zdrowotnych obejmujących leczenie, pielęgnację i   rehabilitację,  

10)   pomocą doraźną w   stanach nagłego zagrożenia zdrowia i   życia,  

11)   orzekaniem i   opiniowaniem o   stanie zdrowia,  

12)   zapobieganiem powstawaniu urazów i   chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne,  

13)   wystawianie wniosków z   zakresu zaopatrzenia w   przedmioty ortopedyczne i   środki pomocnicze,  

14)   innych świadczeń określonych ustawą.  

3.   Zadania określone w   ust. 2   Zespół realizuje poprzez leczenie stacjonarne, świadczenia ambulatoryjne, diagnostykę oraz rehabilitację leczniczą.  

4.   W wykonywaniu ww. zadań Zespół współpracuje z:  

1)   innymi podmiotami leczniczymi i   samorządami zawodów medycznych,  

2)   organizacjami społecznymi i   stowarzyszeniami,  

3)   instytucjami pomocy społecznej,  

4)   administracją rządową i   samorządową.  

5.   Zespół realizuje zadania w   ramach powszechnego obowiązku obrony w   ochronie zdrowia.  

6.   Zespół może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w   powszechnie obowiązujących przepisach. Działalność gospodarcza nie może ograniczać zadań określonych w   ust. 2. Całkowity dochód z   tej działalności przeznaczony jest na finansowanie działalności Zespołu.  

III.   Rodzaje udzielanych świadczeń zdrowotnych i   zasady udzielania  

§   5.   1.   Zespół udziela świadczeń zdrowotnych wymienionych w   § 4   ust. 2:  

1)   finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością,  

2)   innych, niż finansowane ze środków publicznych osobom ubezpieczonym i   innym uprawnionym do świadczeń na podstawie odrębnych przepisów za odpłatnością wg ustalonego cennika,  

3)   osobom nieubezpieczonym i   nieuprawnionym do świadczeń na podstawie odrębnych przepisów za odpłatnością na podstawie ustalonego cennika,  

4)   obcokrajowcom – na zasadach określonych we właściwych przepisach oraz umowach i   porozumieniach międzynarodowych dotyczących ochrony zdrowia nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością,  

5)   świadczeń określonych w   zawartych umowach wg cen określonych w   umowach.  

2.   Świadczenia zdrowotne udzielane są przez Zespół osobom niezależnie od ww. uregulowań, jeżeli osoby te znajdują się w   stanie zagrożenia życia bądź zdrowia.  

3.   Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych o   których mowa w   ust. 1   oraz wykonywania związanych z   ich udzielaniem usług medycznych określa Regulamin Organizacyjny ZPZZOZ w   Przysusze.  

IV.   Organy i   struktura organizacyjna Zespołu  

§   6.   Organami Zespołu są:  

1)   Kierownik Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w   Przysusze,  

2)   Rada Społeczna.  

§   7.   1.   Kierownik Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w   Przysusze kieruje Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz i   ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem oraz jest przełożonym wszystkich pracowników Zespołu.  

2.   W razie nieobecności Kierownika Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w   Przysusze zastępstwo wykonuje upoważniona przez niego osoba.  

3.   Kierownik Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w   Przysusze może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań Zespołu ustalając każdorazowo zakres i   czas ich umocowania.  

4.   Kierownika Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w   Przysusze zatrudnia Zarząd Powiatu nawiązując z   nim stosunek pracy na podstawie:  

1)   powołania,  

2)   umowy o   pracę,  

3)   umowy cywilnoprawnej.  

§   8.   1.   Rada Społeczna jest organem inicjującym i   opiniodawczym Powiatu Przysuskiego oraz organem doradczym Kierownika Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w   Przysusze.  

2.   Do zadań Rady Społecznej należy:  

1)   przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i   opinii w   sprawach:  

a)   zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i   sprzętu medycznego,  

b)   związanych z   przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,  

c)   przyznawania Kierownikowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w   Przysusze nagród,  

d)   rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z   Kierownikiem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w   Przysusze,  

e)   regulaminu organizacyjnego.  

2)   przedstawianie Kierownikowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w   Przysusze wniosków i   opinii w   sprawach:  

a)   planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

b)   rocznego sprawozdania z   planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

c)   kredytów bankowych lub dotacji,  

d)   podziału zysku.  

3)   dokonywanie okresowych analiz skarg i   wniosków wnoszonych przez pacjentów z   wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,  

4)   opiniowanie wniosku w   sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,  

5)   uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie do do zatwierdzenia Radzie Powiatu,  

6)   wykonywanie innych zadań określonych w   ustawie i   niniejszym statucie.  

3.   Radę Społeczną powołuje i   odwołuje oraz zwołuje pierwsze posiedzenie Rada Powiatu. Rada Społeczna liczy do 15 osób. W   skład wchodzą:  

1)   Starosta Przysuski lub osoba przez niego wyznaczona jako Przewodniczy Rady,  

2)   Członkowie Rady:  

a)   przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego,  

b)   powołani przez Radę Powiatu.  

4.   Kadencja Rady Społecznej trwa 4   lata.  

5.   Rada Powiatu może odwołać członków Rady Społecznej w   trakcie trwania jej kadencji lub w   sytuacjach określonych w   ust. 10.  

6.   W przypadku odwołania członka Rady Społecznej w   trakcie trwania jej kadencji lub w   sytuacji określonej w   ust. 9   Rada Powiatu powołuje nowego członka Rady Społecznej.  

7.   Członków Rady Społecznej powołuje się na okres kadencji.  

8.   Członkostwo w   Radzie Społecznej osoby powołanej w   trakcie kadencji Rady Społecznej wygasa równocześnie z   upływem kadencji.  

9.   Członkostwo w   Radzie Społecznej wygasa wskutek śmierci.  

10.   Odwołanie członków Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić na wniosek Przewodniczącego Rady oraz w   przypadku:  

1)   rezygnacji,  

2)   długotrwałej niezdolności do pełnienia funkcji spowodowanej chorobą lub innymi okolicznościami, jeżeli okres nieobecności obejmuje trzy kolejne posiedzenia Rady Społecznej.  

11.   Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik SPZZOZ Przysucha. Za udział w   posiedzeniach Rady Społecznej jej członkom przysługuje od Rady Powiatu rekompensata w   wysokości utraconych zarobków, jeżeli z   powodu uczestnictwa w   posiedzeniu Rady pracodawca udzielił członkowi na ten czas zwolnienia z   wykonywania obowiązków pracowniczych bez zachowania prawa do wynagrodzenia.  

12.   Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i   podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i   zatwierdzony przez Radę Powiatu.  

§   9.   W skład Zespołu wchodzą przedsiębiorstwa wraz z   jednostkami oraz komórkami organizacyjnymi:  

1.   Szpitalnictwo w   skład którego wchodzą następujące jednostki organizacyjne:  

1)   Szpital,  

2)   Dział Farmacji Szpitalnej  

2.   Lecznictwo ambulatoryjne w   skład którego wchodzą następujące jednostki organizacyjne:  

1)   Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej,  

2)   Poradnia Specjalistyczna i   Diagnostyczna,  

3)   Wiejski Ośrodek Zdrowia w   Glińcu – Filia Nr 1,  

4)   Wiejski Ośrodek Zdrowia w   Sadach – Filia Nr 2,  

5)   Wiejski Ośrodek Zdrowia w   Ruskim Brodzie – Filia Nr 3,  

6)   Oddział Pomocy Doraźnej  

3.   Stacjonarne zakłady opieki długoterminowej w   skład których wchodzi następująca jednostka organizacyjna:  

1)   Zakład Opiekuńczo – Leczniczy.  

4.   W skład pionu administracyjno – ekonomicznego wchodzą następujące stanowiska i   komórki organizacyjne:  

1)   Kierownik Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w   Przysusze,  

2)   Z-ca Kierownika Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w   Przysusze ds. lecznictwa (w sytuacji gdy dyrektor nie jest lekarzem),  

3)   Naczelna Pielęgniarka,  

4)   Główny Księgowy,  

5)   Specjalne stanowiska pracy:  

a)   Radca Prawny,  

b)   stanowisko ds. BHP i   p.poż.,  

c)   stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych,  

d)   stanowisko ds. obsługi sekretariatu,  

e)   kapelan szpitalny  

6)   Sekcja Służb Pracowniczych,  

7)   Sekcja Ekonomiczno – Finansowa,  

8)   Sekcja Organizacyjno – Gospodarcza,  

9)   Sekcja Medyczna  

5.   Szczegółową organizację, zakres działania jednostek i   komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny, ustalony przez Kierownika Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w   Przysusze i   zaopiniowany przez Radę Społeczną.  

6.   Schemat organizacyjny Zespołu stanowi załącznik Nr 1   do niniejszego Statutu.  

7.   Zasady wynagradzania pracowników określa Regulamin Wynagradzania SPZZOZ Przysucha.  

V.   Gospodarka finansowa  

§   10.   1.   Zespół jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w   Ustawie o   działalności leczniczej.  

2.   Zespół pokrywa z   posiadanych środków i   uzyskiwanych przychodów koszty działalności i   reguluje zobowiązania.  

3.   Podstawą gospodarki zespołu jest plan finansowy ustalany corocznie przez Kierownika Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w   Przysusze.  

4.   Zespół gospodaruje samodzielnie przekazanymi w   nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i   majątkiem Skarbu Państwa, lub jednostki samorządu terytorialnego, oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).  

5.   Zbycie aktywów trwałych Zespołu, oddanie go w   dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący.  

6.   Wniesienie majątku Zespołu lub przysługującego mu do niego prawa w   formie aportu do spółek, jego przekazanie fundacji lub stowarzyszeniu które wykonują działalność leczniczą jest zabronione. W   przypadku spółek, fundacji lub stowarzyszeń wykonujących inną działalność dokonanie tych czynności wymaga zgody podmiotu tworzącego.  

7.   Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zespołu może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w   oparciu o   analizę sytuacji finansowej i   wynik finansowy Zespołu za rok poprzedni. Zgodę wydaje po zasięgnięciu opinii Kierownika Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w   Przysusze.  

8.   Działalność Zespołu polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych na rzecz osób, o   których mowa w   § 5   ust. 1   pkt. 1   Statutu, finansowana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków publicznych na podstawie umów zawartych z   Narodowym Funduszem Zdrowia o   udzielanie świadczeń zdrowotnych.  

9.   Zespół może prowadzić działalność gospodarczą, jeżeli koszty tej działalności pokrywane są z   uzyskanych przez tę działalność przychodów.  

§   11.   1.   Poza środkami finansowymi uzyskiwanymi na podstawie umów zawartych z   Narodowym Funduszem Zdrowia, Zespół może także uzyskiwać środki finansowe:  

1)   z odpłatnej działalności leczniczej,  

2)   z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza,  

3)   z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,  

4)   na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami,  

5)   na pokrycie ujemnego wyniku finansowego wg zasad określonych w   ustawie.  

2.   Zespół może otrzymywać środki publiczne wg zasad określonych w   ustawie z   przeznaczeniem na:  

1)   realizację zadań w   zakresie programów zdrowotnych i   promocji zdrowia, w   tym na zakup aparatury i   sprzętu medycznego oraz wykonania innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań,  

2)   remonty,  

3)   inne, niż określone w   pkt.1 inwestycje, w   tym zakup aparatury i   sprzętu medycznego,  

4)   realizację projektów finansowych z   udziałem środków pochodzących z   budżetu UE lub nie podlegających zwrotowi środków z   pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – na zasadach określonych w   odrębnych przepisach,  

5)   cele określone w   odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych,  

6)   realizację programów wieloletnich,  

7)   pokrycie kosztów kształcenia i   podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.  

§   12.   Zespół decyduje o   podziale zysku oraz we własnym zakresie pokrywa ujemny wynik finansowy.  

§   13.   1.   Wartość majątku Zespołu określają:  

1)   Fundusz założycielski,  

2)   Fundusz zakładu  

-   w rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej.  

2.   Podmiot tworzący Zespół może w   terminie 3   miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną – do wysokości tej wartości. W   przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego w   powyższy sposób podmiot tworzący w   terminie 12 miesięcy od upływu powyższego terminu podejmuje uchwałę o   zmianie formy organizacyjno - prawnej albo o   likwidacji Zespołu.  

§   14.   Zespół prowadzi sprawozdawczość na zasadach określonych w   przepisach o   statystyce publicznej oraz na podstawie umowy zawartej z   Narodowym Funduszem Zdrowia.  

§   15.   1.   Nadzór nad Zespołem sprawowany jest przez organ określony w   § 3   ust. 4   statutu.  

2.   Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad zgodnością działań Zespołu z   przepisami prawa, statutem i   regulaminem organizacyjnym.  

3.   W ramach nadzoru podmiot tworzący może żądać informacji, wyjaśnień i   dokumentów od organów Zespołu oraz dokonuje kontroli i   oceny jego działalności zgodnie z   Działem VI Ustawy o   działalności leczniczej.  

VI.   Postanowienia końcowe  

§   16.   1.   Statut nadaje podmiot tworzący Zespół.  

2.   Zmiany w   Statucie dokonywane są w   trybie i   na zasadach obowiązujących dla jego nadania.  

3.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o   działalności leczniczej i   przepisy szczególne wydane na jej podstawie.  


Załącznik do Uchwały Nr XII/115/2012
Rady Powiatu Przysuskiego
z dnia 30 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Schemat Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w   Przysusze  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jowita Mulawa-Krause

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »